W czym możemy Ci pomóc? 71 781 22 01

Dolnośląski Klaster Surowcowy

Dolnośląski Klaster Surowcowy

Dolnośląski Klaster Surowcowy bierze udział w realizacji projektu „MIN-NOVATION – Sieć innowacji w zarządzaniu odpadami górniczymi i przeróbczymi”.

Klaster przemysłowy (ang. cluster – grono, wiązka przemysłowa, lokalny system produkcyjny, biegun kompetencji) – przestrzennie skoncentrowana grupa przedsiębiorstw, instytucji i organizacji powiązanych siecią pionowych i poziomych zależności, często o charakterze nieformalnym, która poprzez skupienie szczególnych zasobów pozwala osiągnąć tym przedsiębiorstwom trwałą przewagę konkurencyjną. (Michael Porter)

Geneza DKS

Uwarunkowania zewnętrzne (rosnące ceny surowców a także priorytety surowcowe w programach unijnych) i lokalne (występowanie i eksploatacja na Dolnym Śląsku takich surowców jak miedź, nikiel, sól kamienna, węgiel brunatny) zachęcają do podejmowania różnorodnych inicjatyw promujących i wspierających nowoczesne podejście do sektora surowcowego.

Dolnośląski Klaster Surowcowy jest pomyślany jako inicjatywa integrująca wysiłki różnych podmiotów (przedsiębiorstw przemysłowych, jednostek badawczych, samorządów terytorialnych) w celu efektywnego, innowacyjnego i zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju wykorzystywania już wykorzystywanych i nowych zasobów surowcowych.

Cel

Jako cel główny Dolnośląskiego Klastra Surowcowego przyjęto rozwój i wzmocnienie konkurencyjności regionu, podmiotów gospodarczych działających na terenie Dolnego Śląska w szeroko pojętym obszarze surowcowym. Cele szczegółowe koncentrować się będą na przekształcaniu „tradycyjnego” przemysłu wydobywczego w przemysł sterowany wiedzą, wdrażaniu nowych technologii i nowych produktów przy założeniu utrzymania zasady „zero emisji, zero odpadów”, zwiększeniu wartości dodanej produktów końcowych przemysłu surowcowego, tworzeniu nowych miejsc pracy, szczególnie na poziomie MŚP, rewitalizacji miejsc historycznych związanych z dawną działalnością przemysłową (górniczą i hutniczą) na Dolnym Śląsku.

Korzyści dla uczestników klastra wynikające ze wspólnego działania mogą obejmować promocję, wsparcie finansowe, transfer wiedzy oraz innowacji, wytyczanie nowych obszarów zastosowań.

Obszary działania

Potencjalne obszary działania Dolnośląskiego Klastra Surowcowego będą obejmować

  • Nikiel – produkcja czystego niklu i innych metali
  • Miedź – stare zagłębie, odzysk metali z produktów odpadowych przemysłu miedziowego, dalsza eksploracja istniejących zasobów w celu sprawdzenia możliwości uruchomienia wydobycia i produkcji miedzi
  • Węgiel brunatny – możliwości sprawdzenia i uruchomienia nowych technologii zgazowania węgla pod ziemią
  • Sól kamienna – ocena zasobów i uruchomienie eksploatacji po uzyskaniu koncesji
  • Surowce skalne – zagospodarowanie zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju
  • Odpady poprzemysłowe – zagospodarowanie zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju
  • Rewitalizacja miejsc historycznych związanych z dawną działalnością wydobywczą i metalurgiczną na Dolnym Śląsku.