W czym możemy Ci pomóc? 71 781 22 01

Nasze wydawnictwa

Nauka

Nasze wydawnictwa

Strategie inwestycyjne przedsiębiorstw górniczych

Jan Kudełko

Książka poświęcona roli i znaczeniu inwestycji w rozwoju przedsiębiorstw i wzrostu ich wartości. Stanowi próbę porządkowania wiedzy składającej się na proces inwestycyjny przedsiębiorstw. Autor, głównie w oparciu o literaturę krajową, dokonuje syntezy kluczowych etapów wchodzących w skład, określających wybór i ocenę strategii inwestycyjnej.

Wydawnictwo: KGHM CUPRUM sp. z o.o. CBR
Rok wydania: 2012
ISBN: 978-83-929275-2-5
Liczba stron: 288
Oprawa: twarda

40 zł

Kryteria oceny wartości złóż kopalin stałych w cyklu życia projektu górniczego

Jan Kudełko, Herbert Wirth, Jerzy Kicki, Konrad Wanielista

Celem publikacji jest przedstawienie metod szacowania wartości złóż w cyklu życia projektu górniczego. Dokonano przeglądu geologicznych, technicznych, technologicznych, ekonomicznych, regionalnych i ekologicznych kryteriów stosowanych do oceny wartości złóż. Autorzy zaproponowali nowe ujęcie tematyki poprzez wprowadzenie metod określania wartości złoża w zależności od fazy cyklu życia projektu górniczego. Prezentowane rozwiązania zostały poparte praktycznymi przykładami, w których dokonano obliczeń dla wybranych przykładów projektów górniczych. Autorzy, zgodnie z najnowszymi tendencjami w literaturze światowej, wprowadzili do oceny wartości złoża dodatkowe miary takie jak analiza i ocena ryzyka, a także omówili różne metody wyceny złóż. Zagadnienia te zostały uzupełnione o krajowe uwarunkowania prawne i zasady gospodarki złożem, w tym kryteria bilansowości i przemysłowości. W efekcie zaproponowano kompleksowe ujęcie kryteriów oceny wartości złóż kopalin stałych, dla których określono metody wyznaczania wag, jak i procedur dla wyboru projektu inwestycyjnego, w zależności od zastosowanej metody.

Wydawnictwo: KGHM CUPRUM sp. z o.o. CBR
Rok wydania: 2014
ISBN: 978-83-929275-6-3
Liczba stron: 177
Oprawa: miękka

30 zł

Geomechaniczne problemy doboru obudowy kotwowej dla wyrobisk górniczych

Witold Pytel

Obszerna monografia dotycząca problematyki doboru obudów górniczych. Opisano w niej w sposób kompleksowy zarówno zagadnienia dotyczące geomechanicznych aspektów projektowania obudów górniczych, jak i doświadczeń polskiego górnictwa miedzi w zakresie stosowania obudów kotwowych, systemów oraz technologii kotwienia.

Wydawnictwo: KGHM CUPRUM sp. z o.o. CBR
Rok wydania: 2012
ISBN: 978-83-929275-9-4
Liczba stron: 423
Oprawa: twarda

110 zł

Eksploatacja złoża rud miedzi w warunkach zagrożenia tąpaniami i zawałami

Jan Butra

Kompendium wiedzy z zakresu geomechaniki i eksploatacji złóż rud miedzi w Legnicko-Głogowskim Okręgu miedziowym w warunkach występowania zagrożenia zawałowego, sejsmicznego i tąpaniowego. Szczegółowo przedstawiono zagadnienia związane z zagrożeniem sejsmicznym, tąpaniami i zawałami w warunkach prowadzenia eksploatacji systemami komorowo-filarowymi na dużej głębokości.

Wydawnictwo: KGHM CUPRUM sp. z o.o. CBR
Rok wydania: 2010
ISBN: 978-83-929275-8-7
Liczba stron: 436
Oprawa: miękka

95 zł

11. Altbergbau-Kolloquium

Materiały konferencyjne 11 Altbergbau-Kolloquium i VII Konferencji Dziedzictwo i historia górnictwa oraz wykorzystanie pozostałości dawnych robót górniczych 700-lecie górnictwa rud miedzi na Dolnym Śląsku.

Wydawnictwo: VGE Verlag GmbH
Rok wydania: 2011
ISBN: 978-3-86797-128-7
Liczba stron: 441
Oprawa: miękka
Język: niemiecki/angielski

60 zł

Mała encyklopedia przedsiębiorcy

Jan Butra, Jerzy Kicki, Konrad Wanielista

Mała Encyklopedia Przedsiębiorcy to kompendium wiedzy zapisane w formie zbioru haseł (słów kluczowych) i tekstów je objaśniających. Hasła są ułożone w porządku alfabetycznym, dzięki czemu możliwe jest szybkie odnalezienie właściwej informacji.

Wydawnictwo: KGHM CUPRUM sp. z o.o. CBR
Rok wydania: 2005
ISBN: 83-922065-2-5
Liczba stron: 329
Oprawa: twarda

25 zł

Ekonomika projektów geologiczno-górniczych

Jan Butra, Jerzy Kicki, Jan Kudełko, Konrad Wanielista, Herbert Wirth

Przedmiotem publikacji są studia przedprojektowe uwzględniające w szczególności wymiar ekonomiczny i ryzyka projektu. Publikacja składa się z dwóch części. W pierwszej części przedstawiono podstawowe metody rachunku ekonomicznego stosowane w ocenie projektów. W szczególności wyróżniono następujące kryteria oceny: wartość zaktualizowaną netto, kryterium użyteczności, kryteria operacyjne, kryterium wartości dodanej i kryterium wartości opcyjnej. W części drugiej podano kryteria ekonomicznej oceny dostosowane do wybranych aktywów i projektów geologiczno-górniczych. Opisano metody oceny aktywów geologicznych i złóż oraz projektów eksploatacji złóż oraz eksploatacji rejonów lub pól eksploatacyjnych. Opisane metody zilustrowano odpowiednimi przykładami.

Wydawnictwo: KGHM CUPRUM sp. z o.o. CBR
Rok wydania: 2004
ISBN: 83-922065-0-9
Liczba stron: 288
Oprawa: twarda

45 zł

Rynek surowcowy na Dolnym Śląsku Możliwości finansowania projektów związanych z branżą surowcową z 7 Programu Ramowego

Sławomir Zaczek, Anna Szczerbiak

Wydawnictwo Współfinansowane ze środków MNiSzW.

Wydawnictwo: KGHM CUPRUM sp. z o.o. CBR
Rok wydania: 2009