W czym możemy Ci pomóc? 71 781 22 01

Nasze wydawnictwa

Nauka

Nasze wydawnictwa

Geomechaniczne problemy doboru obudowy kotwowej dla wyrobisk górniczych

Witold Pytel

Obszerna monografia dotycząca problematyki doboru obudów górniczych. Opisano w niej w sposób kompleksowy zarówno zagadnienia dotyczące geomechanicznych aspektów projektowania obudów górniczych, jak i doświadczeń polskiego górnictwa miedzi w zakresie stosowania obudów kotwowych, systemów oraz technologii kotwienia.

Wydawnictwo: KGHM CUPRUM sp. z o.o. CBR
Rok wydania: 2012
ISBN: 978-83-929275-9-4
Liczba stron: 423
Oprawa: twarda

110 zł

Eksploatacja złoża rud miedzi w warunkach zagrożenia tąpaniami i zawałami

Jan Butra

Kompendium wiedzy z zakresu geomechaniki i eksploatacji złóż rud miedzi w Legnicko-Głogowskim Okręgu miedziowym w warunkach występowania zagrożenia zawałowego, sejsmicznego i tąpaniowego. Szczegółowo przedstawiono zagadnienia związane z zagrożeniem sejsmicznym, tąpaniami i zawałami w warunkach prowadzenia eksploatacji systemami komorowo-filarowymi na dużej głębokości.

Wydawnictwo: KGHM CUPRUM sp. z o.o. CBR
Rok wydania: 2010
ISBN: 978-83-929275-8-7
Liczba stron: 436
Oprawa: miękka

95 zł

Strategie inwestycyjne przedsiębiorstw górniczych

Jan Kudełko

Książka poświęcona roli i znaczeniu inwestycji w rozwoju przedsiębiorstw i wzrostu ich wartości. Stanowi próbę porządkowania wiedzy składającej się na proces inwestycyjny przedsiębiorstw. Autor, głównie w oparciu o literaturę krajową, dokonuje syntezy kluczowych etapów wchodzących w skład, określających wybór i ocenę strategii inwestycyjnej.

Wydawnictwo: KGHM CUPRUM sp. z o.o. CBR
Rok wydania: 2012
ISBN: 978-83-929275-2-5
Liczba stron: 288
Oprawa: twarda

40 zł

Kryteria oceny wartości złóż kopalin stałych w cyklu życia projektu górniczego

Jan Kudełko, Herbert Wirth, Jerzy Kicki, Konrad Wanielista

Celem publikacji jest przedstawienie metod szacowania wartości złóż w cyklu życia projektu górniczego. Dokonano przeglądu geologicznych, technicznych, technologicznych, ekonomicznych, regionalnych i ekologicznych kryteriów stosowanych do oceny wartości złóż. Autorzy zaproponowali nowe ujęcie tematyki poprzez wprowadzenie metod określania wartości złoża w zależności od fazy cyklu życia projektu górniczego. Prezentowane rozwiązania zostały poparte praktycznymi przykładami, w których dokonano obliczeń dla wybranych przykładów projektów górniczych. Autorzy, zgodnie z najnowszymi tendencjami w literaturze światowej, wprowadzili do oceny wartości złoża dodatkowe miary takie jak analiza i ocena ryzyka, a także omówili różne metody wyceny złóż. Zagadnienia te zostały uzupełnione o krajowe uwarunkowania prawne i zasady gospodarki złożem, w tym kryteria bilansowości i przemysłowości. W efekcie zaproponowano kompleksowe ujęcie kryteriów oceny wartości złóż kopalin stałych, dla których określono metody wyznaczania wag, jak i procedur dla wyboru projektu inwestycyjnego, w zależności od zastosowanej metody.

Wydawnictwo: KGHM CUPRUM sp. z o.o. CBR
Rok wydania: 2014
ISBN: 978-83-929275-6-3
Liczba stron: 177
Oprawa: miękka

30 zł

11. Altbergbau-Kolloquium

Materiały konferencyjne 11 Altbergbau-Kolloquium i VII Konferencji Dziedzictwo i historia górnictwa oraz wykorzystanie pozostałości dawnych robót górniczych 700-lecie górnictwa rud miedzi na Dolnym Śląsku.

Wydawnictwo: VGE Verlag GmbH
Rok wydania: 2011
ISBN: 978-3-86797-128-7
Liczba stron: 441
Oprawa: miękka
Język: niemiecki/angielski

60 zł

Mała encyklopedia przedsiębiorcy

Jan Butra, Jerzy Kicki, Konrad Wanielista

Mała Encyklopedia Przedsiębiorcy to kompendium wiedzy zapisane w formie zbioru haseł (słów kluczowych) i tekstów je objaśniających. Hasła są ułożone w porządku alfabetycznym, dzięki czemu możliwe jest szybkie odnalezienie właściwej informacji.

Wydawnictwo: KGHM CUPRUM sp. z o.o. CBR
Rok wydania: 2005
ISBN: 83-922065-2-5
Liczba stron: 329
Oprawa: twarda

25 zł

Ekonomika projektów geologiczno-górniczych

Jan Butra, Jerzy Kicki, Jan Kudełko, Konrad Wanielista, Herbert Wirth

Przedmiotem publikacji są studia przedprojektowe uwzględniające w szczególności wymiar ekonomiczny i ryzyka projektu. Publikacja składa się z dwóch części. W pierwszej części przedstawiono podstawowe metody rachunku ekonomicznego stosowane w ocenie projektów. W szczególności wyróżniono następujące kryteria oceny: wartość zaktualizowaną netto, kryterium użyteczności, kryteria operacyjne, kryterium wartości dodanej i kryterium wartości opcyjnej. W części drugiej podano kryteria ekonomicznej oceny dostosowane do wybranych aktywów i projektów geologiczno-górniczych. Opisano metody oceny aktywów geologicznych i złóż oraz projektów eksploatacji złóż oraz eksploatacji rejonów lub pól eksploatacyjnych. Opisane metody zilustrowano odpowiednimi przykładami.

Wydawnictwo: KGHM CUPRUM sp. z o.o. CBR
Rok wydania: 2004
ISBN: 83-922065-0-9
Liczba stron: 288
Oprawa: twarda

45 zł

Rynek surowcowy na Dolnym Śląsku Możliwości finansowania projektów związanych z branżą surowcową z 7 Programu Ramowego

Sławomir Zaczek, Anna Szczerbiak

Wydawnictwo Współfinansowane ze środków MNiSzW.

Wydawnictwo: KGHM CUPRUM sp. z o.o. CBR
Rok wydania: 2009