W czym możemy Ci pomóc? 71 781 22 01

Projekty międzynarodowe

Projekty badawcze

Projekty międzynarodowe

Wspólnota Europejska kładzie bardzo duży nacisk na podniesienie konkurencyjności przemysłu europejskiego, co wynika głównie z chęci sprostania głównym konkurentom jakimi są Stany Zjednoczone i Japonia. Świadomość rosnącej luki (deficytu innowacji) była bodźcem dla Wspólnoty do podjęcia konkretnych działań w celu umocnienia pozycji Europy na światowej arenie. Realizacja wspólnotowej polityki innowacyjnej wiąże się z opracowywanymi kolejno Programami Ramowymi Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji, które stanowią sumę działań i inicjatyw Wspólnoty Europejskiej ukierunkowanych na podnoszenie stopnia innowacyjności, a w ten sposób podnoszenia konkurencyjności przemysłu europejskiego.

Tytuł projektu:

Autonomiczne poszukiwanie i eksploatacja złóż głębinowych kopalin (PERSEPHONE)

Streszczenie projektu:
Kluczowym celem projektu PERSEPHONE jest rozwój pionierskich technologii umożliwiających przesuwanie granic przemysłu wydobywczego UE oraz wdrożenie autonomicznych i zintegrowanych rozwiązań na potrzeby eksploracji obszarów górniczych niedostępnych dla ludzi ze względu na panujące w nich warunki. Aktywności konsorcjum projektowego koncentrują się głównie wokół zapewnienia dostępu do minerałów krytycznych w głębokich kopalniach i opuszczonych rejonach górniczych. Ogólna koncepcja i wizja projektu PERSEPHONE zostaną osiągnięte poprzez zmniejszenie rozmiarów maszyn górniczych wzbogaconych o rozwiązania autonomiczne, dzięki czemu możliwa będzie nawigacja w obrębie wyrobisk, wstępna ocena ryzyka i docelowo pełna cyfryzacja procesu wydobycia. Rozszerzona zostanie także koncepcja tworzenia tzw. Digital Twin o dane gromadzone za pomocą innowacyjnych systemów. Wysoki poziom innowacyjności technologii projektu PERSEPHONE determinuje początkowy stan ich rozwoju. Tym samym zakładanym poziom gotowości technologicznej proponowanych rozwiązań nie przekracza TRL 5.

Ponadto projekt PERSEPHONE wprowadza całkowicie nowatorskie podejścia do analizy procesu wiercenia w trybie online i ogólnej integracji powiązanych danych z rozbudową kopalni. W ten sposób PERSEPHONE umożliwia wspieranie zielonej transformacji poprzez redukcję kosztów i odpadów generowanych w wyniku działań wydobywczych oraz wspiera wizję zerowej obecności człowieka w obszarach wysoce niebezpiecznych.

KGHM CUPRUM uczestniczy w opracowaniu innowacyjnego podejścia do modelowania podziemnej eksploatacji wykorzystującego ciągły przepływ danych z kopalnianych systemów monitoringu. Nasi specjaliści są również zaangażowani w rozwój technologii mających na celu usprawnienie procesu wiercenia poprzez zwiększenie precyzji wykonywanych odwiertów oraz poprawę efektywności robót strzałowych poprzez odpowiednie prekondycjonowanie górotworu wraz z postępującym frontem eksploatacyjnym.

Więcej informacji na stronie projektu:

PERSEPHONE (persephone-mining.eu)

https://cordis.europa.eu/project/id/101138451

Rozwiń

Lider:

 

 

 

 

Partnerzy:

 

 

 

 

 

 

 

 

Termin realizacji:
1 stycznia 2024 r. – 31 grudnia 2026 r.

Kwota projektu:
całkowita wartość projektu: 4 993 125,47 €
w tym budżet KGHM CUPRUM: 293 124,00 €

Poziom dofinansowania: 100%

Tytuł projektu:

Inteligentny zestaw cyfrowych narzędzi wspierających zrównoważone i bezpieczne wydobycie surowców mineralnych (NetHelix)

Streszczenie projektu:
Projekt realizowany jest przez Zakład Analityki Systemów, który odpowiada za rozwój algorytmów AI do predykcyjnego utrzymania ruchu maszyn górniczych oraz optymalizację procesów górniczych w kopalniach: Dundee Precious Metals, Hellenic Copper Mines, Mytilineos (Delfoi Mines) Hellas Gold – Eldorado. W projekcie zaangażowany jest również Zakład Aerologii Górniczej, którego zakres pracy związany jest z rozwojem laserowego analizatora jakości powietrza.

NetHelix ma na celu opracowanie kompleksowego zestawu narzędzi technologicznych zorientowanych na pobudzenie wydajności operacji górniczych i ich zrównoważonego rozwoju poprzez wdrażanie ekologicznych i zautomatyzowanych maszyn oraz połączenie monitoringu pracowników dołowych i infrastruktury górniczej z cyber-fizycznymi systemami wspomagających działalność przedsiębiorstwa górniczego na poziomie operacyjnym, planistycznym i strategicznym. Docelowe produkty NetHelix zapewnią wsparcie procesów decyzyjnych na różnych poziomach zarządzania kopalnią, uwzględniając: aspekty BHP, problemy środowiskowe, wzrost automatyzacji, predykcyjne utrzymanie ruchu, efektywne gospodarowanie zasobami i koordynację zadań w czasie rzeczywistym. W projekcie planowana jest demonstracja technologii na kilku przypadkach użycia (kopalnie testowe i czynne kopalnie podziemne i odkrywkowe) z uwzględnieniem różnych scenariuszy badawczych, tak by maksymalnie dopasować rozwijane narzędzia do procesów i infrastruktury górniczej.

Do głównych produktów NetHelix zaliczamy:

  • Zrównoważone, zdalnie sterowane i zautomatyzowane systemy maszynowe (wysoce precyzyjne, zelektryfikowane wiercenie długich otworów, zdalnie sterowane i autonomiczne maszyny górnicze, pojazdy i generatory dwupaliwowe zasilane wodorem).
  • BHP w górnictwie (laserowe analizatory jakości powietrza, rozwiązania tekstroniczne, wizualizacja 3D, rzeczywistość wirtualna i rozszerzona dla BHP, monitoring BHP i zarządzanie zdarzeniami awaryjnymi).
  • Zrównoważone wydobycie surowców mineralnych (konfiguracja bezzałogowych systemów UAV z dużą ładownością, obrazowania hiperspektralne do eksploracji minerałów i modelowania 3D złoża oparte na sztucznej inteligencji, zaawansowane technologie przetwarzania depozytów do ługowania na hałdzie, monitorowanie środowiska i planowanie zrównoważonego rozwoju, kompleksowa ocena ryzyka operacyjnego i planowania ciągłości wydobycia).
  • Optymalizacja procesów górniczych (predykcyjne utrzymanie ruchu oparte na zaawansowanym monitoringu aktywów górniczych, algorytmy optymalizacji operacyjnej, DSS dla strategicznej i bieżącej efektywności operacyjnej i redukcji kosztów osobno dla kopalni odkrywkowej i podziemnej, wieloźródłowa platforma fuzji informacji dla orientacji sytuacyjnej).

Rozwiń

Lider:
Astrial GMBH

Partnerzy:
KGHM CUPRUM sp. z o. o. – Centrum Badawczo-Rozwojowe, Polska; Ethnicon Metsovion Polytechnion, Grecja; National Technical University Of Athens, Grecja; Technische Universitaet Bergakademie Freiberg, Niemcy; Ulm University, Niemcy; Center For Research And Innovation Cyprus Ltd, Cypr; Plegma Labs Technologikes Lyseis Anonymos Etairia, Grecja; CSEM Centre Suisse D’electronique Et De Microtechnique SA -Recherche Et Developpement, Szwajcaria; Sandvik Mining and Construction Oy, Finlandia; EIT Raw Materials Clc East sp. z o.o., Polska; Emphasis Digiworld AE, Grecja; Abaut Gmbh, Niemcy; Altus Lsa Commercial & Manufacturing SA, Grecja; Societal Resilience & Climate Change Center Of Excellence, Belgia; Risa Sicherheitanalysen Gmbh, Niemcy; Engitec Systems International Limited, Cypr; Markopoulou-Papakonstantinou Kai Synergates, Grecja; Etaireia Dikigoron, Cypr; Omya GmbH, Austria; Dundee Precious Metals Chelopech, Bułgaria; Hellenic Copper Mines Limited, Cypr; Mytilinaios Anonimi Etaireia, Grecja; Hellas Gold S.A., Grecja; Alpes Lasers SA, Szwajcaria

Termin realizacji:
1 stycznia 2023 r. – 30 czerwca 2026 r.

Kwota projektu:
całkowita wartość projektu: 14 900 000,00 €
w tym budżet KGHM CUPRUM: 414 000,00 €

Poziom dofinansowania: 70%

Tytuł projektu:

Efektywna eksploracja i geomodelowanie europejskich surowców krytycznych (AGEMERA)

Streszczenie projektu:
Nowe wymogi środowiskowe, gospodarcze i społeczne związane z transformacją UE na gospodarkę niskoemisyjną i cyfrową wymagają opracowania i zastosowania innowacyjnych metod oraz technik w poszukiwaniu minerałów.

Celem projektu AGEMERA jest wzmocnienie potencjału wydobycia minerałów krytycznych w Europie poprzez:

  • Opracowywanie nieinwazyjnych i innowacyjnych metod oraz technologii poszukiwania minerałów, zgodnie z rygorystycznymi wymaganiami dotyczącymi odpowiedzialnego rozwoju, i zrównoważonego górnictwa;
  • Zwiększenie wiedzy o budowie geologicznej złóż i udoskonalenie modeli cyfrowych złóż rud, w których znajdują się kluczowe minerały krytyczne przy zastosowaniu kombinacji nowatorskich i standardowych, aktualnie stosowanych metod;
  • Zwiększenie świadomości obywatelskiej w celu zapewnienia społecznej licencji na prowadzenie działalności górniczej w całej UE poprzez propagowanie informacji w zakresie potencjału, roli i wpływu minerałów krytycznych na możliwość zmian w zakresie transformacji gospodarki na niskoemisyjną;
  • Uwolnienie potencjału eksploracji i eksploatacji minerałów krytycznych z zaprzyjaźnionych krajów trzecich w Afryce (np. Zambii) w celu zapewnienia zrównoważonych dostaw.

KGHM CUPRUM uczestniczy w realizacji wszystkich siedmiu pakietów roboczych, przy czym największe zaangażowanie zaplanowane zostało w ramach pakietów WP3-Akwizycja danych geofizycznych oraz WP4- Fuzja i przetwarzanie danych. KGHM CUPRUM w ramach projektu AGMERA pełni również rolę lidera zadania 4.5. którego celem jest porównanie wyników zmian gęstości górotworu określonych z wykorzystaniem pomiarów mionograficznych ze zmianami naprężeń w tym samym rejonie wyznaczonymi na podstawie 3-wymiarowego modelowania numerycznego.

Rozwiń

Lider:

 

 

 

 

Partnerzy:

 

 

 

 

 

 

 

Termin realizacji:
1 sierpnia 2022 r. – 31 lipca 2025 r.

Kwota projektu:
całkowita wartość projektu: 7 494 657,00 €
w tym budżet KGHM CUPRUM: 283 250,00 €

Poziom dofinansowania: 100%

Zapraszamy na stronę projektu: https://agemera.eu/

         

Tytuł projektu:

Bezemisyjne rozwiązania nowej generacji dla inteligentnych systemów górniczych (NEXGEN-SIMS)

Streszczenie projektu:
Trzyletni projekt o akronimie NEXGEN SIMS będzie wspierać nowe technologie, metody i procesy, które umożliwią bardziej zrównoważoną, wydajną i neutralną pod względem emisji dwutlenku węgla działalność górniczą. Kluczowym aspektem projektu jest opracowanie autonomicznych procesów wydobywczych neutralnych pod względem emisji dwutlenku węgla. Obejmuje to wykorzystanie akumulatorowo-elektrycznego sprzętu górniczego, pełne wykorzystanie systemów 5G dla optymalnej łączności i pozycjonowania, autonomiczną obsługę materiałów, wykorzystanie sztucznej inteligencji do sterowania ruchem floty pojazdów mobilnych oraz ich współpracy i interakcji. Projekt koncentruje się również na pracownikach kopalni przyszłości, tj. „nowoczesnym górniku” i bezpieczeństwie, na przykład poprzez opracowanie technologii autonomicznej kontroli wyrobisk podziemnych.

KGHM CUPRUM uczestniczy zasadniczo w realizacji dwóch pakietów roboczych, tj. WP1 oraz WP 7. Ponadto wspierająco w pakiecie WP2, WP8 i WP9. Prace realizowane w pakiecie WP1 obejmują opracowanie strategii optymalizacji zużycia energii i dostosowania sieci elektrycznej do nowych rozwiązań, opartych na urządzeniach autonomicznych i zasilanych akumulatorowo. Prace te obejmują zarówno analizę kosztów oraz pomiarów rzeczywistych zużycia energii. W ramach pakietu WP7 zostanie opracowany system ciągłego monitoringu zagrożenia tąpaniowego wraz z oceną skuteczności strzelań odprężających w polach eksploatacyjnych. Pomiary będą oparte na danych rejestrowanych z sieci kotew oprzyrządowanych, które będą na bieżąco analizowane celem oceny stanu górotworu w analizowanym obszarze. Pozyskanie aktualnych danych dotyczących stanu górotworu pozwoli na poprawę bezpieczeństwa pracy oraz efektywności procesów wydobywczych.

Projekt NEXGEN SIMS opiera się częściowo na wynikach projektu SIMS finansowanego przez UE w ramach programu Horyzont 2020, który był realizowany w latach 2017–2020 i odegrał ważną rolę w rozwoju zrównoważonych operacji wydobywczych, częściowo dzięki zastosowaniu maszyn akumulatorowo-elektrycznych.

Rozwiń

Lider/Koordynator:
EPIROC ROCK DRILLS AB

Partnerzy:

Termin realizacji:
1.05.2021 r. – 30.04.2024 r.

Kwota projektu:
całkowita wartość projektu: 16 259 972,50 EUR
w tym budżet KGHM CUPRUM   738 437,50 EUR

Tytuł projektu:

Przemysłowa platforma IoT gwarantująca bezpieczne, zrównoważone i wydajne wydobycie  (illuMINEation)

Streszczenie projektu:
Celem projektu illuMINEation jest zwrócenie uwagi na ważne aspekty cyfryzacji w górnictwie w celu osiągnięcia wyższego poziomu bezpieczeństwa, ochrony środowiska i wydajności ekonomicznej wraz podniesienia akceptacji społecznej przemysłu górniczego. W ramach projektu opracowana jest wielopoziomowa, rozproszona platforma IIoT (obejmującą chmurę obliczeniową i zarządzanie chmurą rozproszoną), która łączy się bezprzewodowo ze światem fizycznym górnictwa poprzez masowo zainstalowane, tanie i wszechstronne sieci czujników. Zaawansowane algorytmy analityczne wspierają implementację zaawansowanych oraz zautomatyzowanych systemów sterowania. Mobilne interfejsy użytkownika, pulpity menadżerskie, rzeczywistość rozszerzona i wirtualna służą do wizualizacji danych i kontroli operacyjnej. iluMINEation zapewnia całemu personelowi górniczemu najlepsze możliwe informacje przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniej ochrony wszystkich danych dzięki rygorystycznemu podejściu do bezpieczeństwa cybernetycznego. Konsorcjum illuMINEation zapewnia niezbędne zasoby oraz wszechstronne umiejętności i możliwości do działania ponad strukturami organizacyjnymi w celu połączenia różnych części całego łańcucha wartości w branży górnictwa cyfrowego i tworzenia innowacji o charakterze międzybranżowym.

Rozwiń

Projekt jest realizowany przez konsorcjum naukowo-przemysłowe.

Lider/Koordynator:
MONTANUNIVERSITAET LEOBEN

Partnerzy:

Termin realizacji:
1 września 2020 r. – 29 luty 2024 r.

Kwota projektu:
całkowita wartość projektu: 8 863 685,00 EUR
w tym budżet KGHM CUPRUM: 400 500,00 EUR

Zapraszamy na stronę projektu: www.illuMINEation-h2020.eu

Tytuł projektu:

Inteligentne kierowanie produkcją w górnictwie podziemnym (SIMS)

Streszczenie projektu:
Celem projektu jest opracowanie, walidacja i wdrożenie nowych technologii i rozwiązań dla przemysłu górniczego. Konsorcjum składające się z firm górniczych oraz dostawców innowacyjnych technologii, a także najbardziej szanowanych uczelni wyższych, opracuje takie systemy kierowania produkcją w górnictwie podziemnym, które umożliwią poprawę efektywności kontroli i obsługi procesów wydobycia złóż. Opracowanie, przetestowanie i demonstracja nowych i innowacyjnych technologii umożliwi eksploatację złóż szczególnie na dużych głębokościach, wspartą nowymi narzędziami zarówno planowania i zarządzania, a także parkiem zmodyfikowanych odpowiednio maszyn przeznaczonych do eksploatacji, transportu i przetwarzania surowców.

Prace członków konsorcjum w projekcie SIMS pozwolą na dalszy rozwój systemów cyfryzacji oraz automatyzacji procesów wydobycia złóż położonych na dużych głębokościach, co przyczyni się do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa prowadzonych robót górniczych, ograniczenia emisji substancji szkodliwych do atmosfery oraz do zwiększenia efektywności pracy.

W ramach projektu prace KGHM CUPRUM będą obejmować przeprowadzenie serii analiz numerycznych stanu górotworu w okresie wzmożonego wystąpienia wysokoenergetycznych odprężeń samoistnych w wybranych rejonach górniczych kopalń LGOM, pozwalających określić stan naprężeń, odkształceń i bezpieczeństwa w analizowanych obszarach górotworu w sytuacjach górniczych przed wystąpieniem rozpatrywanych archiwalnych wstrząsów, a także opracowanie na tej podstawie odpowiedniego sposobu strzelań grupowych prowadzących do uzyskania bardziej skutecznego niż dotychczas narzędzia prowokacji wstrząsów sejsmicznych i tym samym redukcji zagrożenia tąpaniowego. Wynikiem projektu będzie opracowanie i przetestowanie w warunkach dołowych nowych technologii prowadzenia strzelań odprężających.

Rozwiń

Uczestnicy projektu:

Lider:
Atlas Copco Rock Drills AB

Partnerzy:
KGHM CUPRUM Sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe, Lulea Tekniska Universitet, Luossavaara-Kiirunavaara AB, Boliden Mineral AB, ABB AB, Ericsson AB, Mobilaris AB, Rheinisch-Westfaelische Technische Hochschule Aachen, K+S Kali GmbH, Agnico-Eagle Finland OY, IGW Europe AB

Termin realizacji:
05.2017–04.2020

Kwota projektu:
całkowita wartość projektu: 12 709 745,00 EUR
w tym budżet KGHM CUPRUM: 338 668,75 EUR

Tytuł projektu:

Robot inspekcyjny do badania infrastruktury (THING)

Streszczenie projektu:

Celem projektu jest rozwój możliwości percepcyjnych robotów kroczących poprzez haptyczną modalność. Idea polega na stworzeniu robota o wysokim stopniu mobilności, przy jednoczesnym zachowaniu możliwości wykorzystania kończyn do celów percepcyjnych, takich jak identyfikacja kształtu obiektu, podatności na nacisk, oraz tarcia powierzchni w czasie interakcji. Porównując kończyny robota do palców dłoni, powinny one mieć możliwość stuknięcia, popchnięcia oraz „poczucia” obiektu lub powierzchni terenu w miejscach, gdzie jest to niezbędne. W przeciwieństwie do kół, kończyny są w stanie przyłożyć kontrolowaną siłę, a następnie odczuć konsekwencje jej zastosowania. Wg założeń projektu, rozwój tego typu percepcji poprzez fizyczną interakcję jest kluczowe w rozwoju prawdziwej autonomii, co oznacza pozwolenie robotowi na zbudowanie fizycznego konstruktu świata, oraz wnioskowanie na temat możliwych konsekwencji własnych działań.

Projekt zakłada, że tak opracowany robot będzie skuteczną platformą mogącą posłużyć do implementacji zadań inspekcyjnych w kopalni podziemnej. Robot wyposażony zostanie w zestaw sensorów różnych wielkości fizycznych, pozwalających na przeprowadzanie różnego typu pomiarów, realizację misji inspekcyjnych, eksploracyjnych, a nawet poszukiwawczych czy ratowniczych.

W ramach projektu opracowana zostanie nowatorska technologia w zakresie haptycznej percepcji robotów. Technologia zostanie następnie zaimplementowana w rzeczywistym robocie inspekcyjnym wyposażonym w odpowiednio zdefiniowaną warstwę pomiarową. Przeprowadzone zostaną testy w jednej z kopalni podziemnych grupy KGHM, weryfikujące możliwości wdrożenia robota do działań w warunkach dołowych. Wynikiem projektu będzie robot inspekcyjny zdolny do wykonywania różnorodnych misji w warunkach dołowych kopalni podziemnej.

Rozwiń

Uczestnicy projektu:

Lider:
Edinburgh University

Partnerzy:
KGHM CUPRUM Sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe, University of PISA, Politechnika Poznańska, Eidgenoessische Technische Hochschule Zurich,  The Chancellor, Masters And Scholars of the University of Oxford,  Qbrobotics SRL, ANYbotics AG

Termin realizacji:
01.01.2018-31.03.2020

Kwota projektu:
całkowita wartość projektu: 4 071 685,00 EUR
w tym budżet KGHM CUPRUM: 266 430,00 EUR

Tytuł projektu:

Integrated Process Control based on Distributed In-Situ Sensors into Raw Material and Energy Feedstock (DISIRE)

Streszczenie projektu:
Projekt DISIRE został zainspirowany obecnymi potrzebami wielu sektorów przemysłu, w tym wiodących światowych firm w przemysłach: chemicznym, metali nieżelaznych i żelaznych oraz stali. Działalność wielu tych jednostek jest zbieżna z inicjatywą SPIRE PPP oraz z jej celami. Nadrzędnym, mierzalnym celem projektu DISIRE jest unowocześnienie istniejących procesów przemysłowych dzięki wdrożeniu zasad wydajności energetycznej i surowcowej i wykorzystaniu postępu technologicznego oraz osiągnięć naukowych w obszarze Przemysłowego Systemu Kontroli Procesu (IPC). Jednym z rezultatów projektu DISIRE będzie wykorzystanie jednego zintegrowanego systemu pomiaru w przepływie surowców w procesie produkcji. Umożliwi to uzyskanie nowej wiedzy o zmianach i procesach zachodzących podczas transportu surowca, na różnych etapach produkcji. Przyjmując takie podejście, zintegrowany System Kontroli Procesu (IPC) będzie w stanie zoptymalizować cały proces samodzielnie bez konieczności korzystania z pomocy zewnętrznych ekspertów. Sam produkt spowoduje, że System będzie rekonfigurował wszystkie linie produkcyjne. Wyjątkowy Technologiczny Analizator Procesu (PAT) będzie w stanie zdefiniować wymagania dotyczące jakości i wydajności, co spowoduje, że po raz pierwszy zaistnieje możliwość bezpośredniej ingerencji w fizyczne właściwości tworzonego produktu w procesie przemysłowym, umożliwiając rekonfigurację systemu kontroli linii produkcyjnej i produktu. W ten sposób cała produkcja może być w pełni zintegrowana od surowców do produktu końcowego, co pozwoli wielokrotnie rekonfigurować proces i optymalizować działania w oparciu o właściwości produktu. Takie podejście może być stosowane do całego cyklu produkcyjnego w wielu procesach międzysektorowych.

Rozwiń

Uczestnicy projektu

Lider:
LULEA TEKNISKA UNIVERSITET

Partnerzy:
KGHM CUPRUM sp. z o.o. – CBR; KGHM PM S.A.; POLITECHNIKA WROCŁAWSKA; ODYS SRL; LUOSSAVAARA-KIIRUNAVAARA AB; SCUOLA IMT (ISTITUZIONI, MERCATI, TECNOLOGIE) ALTI STUDI DI LUCCA; ELECTROTECH KALIX AB; FUNDACION CIRCE CENTRO DE INVESTIGACION DE RECURSOS Y CONSUMOS ENERGETICOS; DOW CHEMICAL IBERICA SL; ABB AB; D’APPOLONIA SPA; FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FOERDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V; G-STAT LTD; SWEREA MEFOS AB

Termin realizacji:
01.2015–01.2018

Kwota projektu:
5 998 343,75 EUR, CUPRUM: 226 600 EUR

Więcej informacji:

Informacja o projekcie

Newsletter 1

Newsletter 2

“Projekt DISIRE na liście 1000 nowoczesnych technologii zmieniających świat”

Tytuł projektu:

Nowa koncepcja górnicza pozyskiwania metali ze złóż głębokich przy wykorzystaniu biotechnologii (BIOMORE)

Streszczenie projektu:
Proponowana metoda odzysku metali oparta jest na podziemnym bioługowaniu rud metali, poprzedzonym właściwym udostępnieniem złóż rud tych metali.  Jej potencjalne zastosowanie mogłoby pozwolić na odzysk metali ze złóż głębokich, których eksploatacja tradycyjnymi metodami górniczymi jest obecnie niemożliwa, bądź nieopłacalna. Możliwość wykorzystania tej metody zostanie zbadana w oparciu o przeprowadzony test bioługowania metali z bloku skalnego, zlokalizowanego jednej z kopalń rud miedzi KGHM Polska Miedź S.A. – koordynatora projektu. Opracowany zostanie model tego procesu oraz przygotowane zostanie konsorcjum mikrobiologiczne, wykorzystane do bioługowania. Otrzymane wyniki testu zostaną zinterpretowane w formie koncepcji technologii podziemnego bioługowania rud metali w warunkach in situ., ze szczególnym uwzględnieniem apeksów środowiskowych i społecznych.

Rozwiń

Uczestnicy projektu:

Lider:
KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

Partnerzy:
TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT, MINERAL INDUSTRY RESEARCH ORGANISATION, AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA IM. STANISLAWA STASZICA W KRAKOWIE, BANGOR UNIVERSITY, BUNDESANSTALT FUER GEOWISSENSCHAFTEN UND ROHSTOFFE; BUREAU DE RECHERCHES GEOLOGIQUES ET MINIERES, COBRE LAS CRUCES SA, CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, DMT GMBH & CO. KG, G.E.O.S.INGENIEURGESELLSCHAFT MBH; GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS; HATCH ASSOCIATES LIMITED; HELMHOLTZ-ZENTRUM DRESDEN-ROSSENDORF EV; INSTYTUT METALI NIEZELAZNYCH; KEMAKTA KONSULT ABSWEDEN; KGHM CUPRUM SP ZOO CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWE; KGHM KUPFER AG; MINTEK; TECHNISCHE UNIVERSITAET BERGAKADEMIE FREIBERG; TTY-SAATIO; UMWELT- UND INGENIEURTECHNIK GMBH DRESDEN; TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY

Termin realizacji:
02.2015–02.2018

Kwota projektu:
8 564 961,75 EUR

EIT Raw Materials     

Tytuł projektu:

SkiComCu – Model rozwoju i zapewnienia jakości umiejętności oraz kompetencji w sektorze górnictwa rud miedzi

 

 

 

 

Streszczenie projektu:

Głównym celem projektu jest identyfikacja, rozpoznanie i zrozumienie luk w umiejętnościach i kompetencjach w łańcuchu wartości miedzi w pięciu krajach RIS (Regional Innovation Schemes countries): Polsce, Hiszpanii, Portugalii, Bułgarii i Grecji w ujęciu krótko- (2025), średnio- (2030) i długoterminowym (2050), a także opracowanie i dostarczenie zaawansowanych szkoleń oraz narzędzi do ich wypełnienia, odpowiadających m.in. wymogom transformacji cyfrowej i ekologicznej. Zidentyfikowane luki będą dwojakie: będą odnosić się do profesjonalnych umiejętności technicznych, związanych z górnictwem i metalurgią miedzi, a także do unikalnego zestawu umiejętności miękkich w środowisku pracy (m.in. przedsiębiorczość i efektywna praca zespołowa). Innowacyjny program walidowanych narzędzi i szkoleń dla grup docelowych, obejmujących wybrane grupy edukacji zorientowanej na sektor miedziowy (uczniowie szkół zawodowych, absolwenci wyższych uczelni) oraz pracowników przemysłu miedziowego, będzie służyć wypełnieniu luk w umiejętnościach i podniesieniu poziomu edukacji praktycznej.

Realizacja projektu będzie koncentrować się na: budowie profili i diagnozowaniu luk kompetencyjnych pracowników dla kluczowych stanowisk pracy w sektorze miedzi, opracowaniu modelu kompetencji pracownika sektora górnictwa miedzi z uwzględnieniem wymagań Europejskiej Ramy Kwalifikacji i Krajowych Ram Kwalifikacji oraz jego walidacji, stworzeniu katalogu kompetencji przyszłości sektora, opracowaniu materiałów metodycznych i narzędzi szkoleniowych (w tym multimedialnych) dla podnoszenia kompetencji pracowników oraz ich pilotażowe wdrożenie na dedykowanej platformie szkoleniowej, walidacji i certyfikacji kompetencji (poświadczenia branżowe) oraz rozwoju ośrodków szkoleniowych na potrzeby przyszłego sektora miedziowego w Polsce (Centrum Szkoleniowe KGHM Polska Miedź S.A.) i Grecji (Centrum Szkoleń i Kształcenia Ustawicznego NTUA).

Rozwiń

Uczestnicy projektu:

Lider:
ElvalHalcor Hellenic Copper and Aluminium industry S.A.

Partnerzy:
KGHM Polska Miedź S.A., KGHM CUPRUM sp. z o.o. – CBR, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji, Technical University of Madrid, NOVA University Lisbon, National Technical University of Athens – NTUA, Aurubis Bulgaria AD, Technical University of Madrid – CeDInt, La Palma Research Centre

Termin realizacji:
10.2023-09.2026

Kwota projektu:
całkowita wartość projektu: 2 262 039 EUR
w tym budżet KGHM CUPRUM: 111 112 EUR

Tytuł projektu:

VOT3D – Technologia optymalizacji wentylacji oparta na skanowaniu 3D VOT3D

 

 

 

 

Streszczenie projektu:

W dzisiejszych czasach cyfryzacja i robotyzacja to główne trendy, zapewniające znaczne korzyści w zakresie wydajności i bezpieczeństwa w przemyśle wydobywczym. Projekt VOT3D ma na celu wsparcie sektora wydobywczego poprzez wprowadzenie nowoczesnych metod i innowacyjnych rozwiązań optymalizacji wentylacji kopalnianej w realnych warunkach wydobycia złóż. Prace objęte projektem pozwolą na udoskonalenie obecnej technologii wentylacji i dostosowanie jej do trudnych warunków celem zwiększenia bezpieczeństwa, redukcji kosztów, oszczędności energii, ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko i optymalizacji produkcji. Dodatkowo proponowane rozwiązanie prowadzi do zwiększenia bezpieczeństwa poprzez ograniczenie przebywania ludzi w strefach niebezpiecznych podczas poboru danych, czy też poprzez zmniejszenie zagrożeń aerologicznych dzięki optymalizacji wentylacji.

KGHM CUPRUM jest odpowiedzialne za walidację produktu w rzeczywistych warunkach, występujących w kopalniach podziemnych surowców metalicznych. Pilotaże będą realizowane w kopalniach KGHM Polska Miedź S.A., w miejscach o wszechstronnej charakterystyce, aby system został właściwie sprawdzony i gotowy do wdrożenia w każdej kopalni poprzez identyfikację i ograniczenie potencjalnych komplikacji. W realizację zadań projektowych zaangażowane jest laboratorium aerologiczne z wykwalifikowaną kadrą. Zakład Aerologii Górniczej tworzy koncepcje i rozwiązania techniczne oraz analizuje i ocenia efektywność systemów wentylacji i klimatyzacji dla kopalń podziemnych.

Strona projektu: https://vot-3d.com/

 

Rozwiń

Uczestnicy projektu:

Lider:
ABB Poland

Partnerzy:
Fondazione Bruno Kessler, KGHM CUPRUM sp. zo.o. – Centrum Badawczo-Rozwojowe, KGHM Polska Miedź S.A, Politechnika Wrocławska, UAV Autosystems Hovering Solutions España, MNLT Innovations P.C.

Termin realizacji:
07.2022-06.2025

Kwota projektu:
całkowita wartość projektu: 2 161 804 EUR
w tym budżet KGHM CUPRUM: 186 058 EUR

Tytuł projektu:

SEC4TD –  Zabezpieczenie infrastruktury zbiorników poflotacyjnych za pomocą innowacyjnego systemu monitoringu

 

 

 

 

Streszczenie projektu:

Głównym celem tego projektu jest stworzenie zintegrowanego rozwiązania typu end-to-end (E2E), które się składa z trzech produktów sprzętowych i programowych dla operatorów górniczych oraz firm serwisowych. Te produkty umożliwiają wieloplatformowe gromadzenie i wizualizację danych, predykcję zdarzeń, efektywne zarządzanie wykorzystaniem informacji oraz zapewnia jej identyfikowalność. SEC4TD łączy świat fizyczny i cyfrowy, aby wykorzystać innowacje ICT do wspierania koncepcji bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju w monitoringu zapór poflotacyjnych.

KGHM Cuprum uczestniczy w rozwoju kilku niezbędnych komponentów opracowywanej platformy, w tym modelu matematycznego zapory poflotacyjnej, algorytmów sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego do predykcji zdarzeń, oraz narzędzi wizualizacji i raportowania dla użytkowników końcowych rozwijanych produktów.

Strona projektu: https://sec4td.fbk.eu

Zapraszamy do obejrzenia filmu dotyczącego projektu SEC4TD 

Rozwiń

Uczestnicy projektu:

Lider:
Worldsensing SL

Partnerzy:
ArcelorMittal Innovación, Investigación e Inversión, S.L., Fondazione Bruno Kessler, GEOTEKO Serwis Sp. z o.o., KGHM CUPRUM sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe, National Technical University of Athens – NTUA, Universitat Politècnica de Catalunya

Termin realizacji:
07.2022-06.2025

Kwota projektu:
całkowita wartość projektu: 2 505 610 EUR
w tym budżet KGHM CUPRUM: 339 325 EUR

Tytuł projektu:

TIMREX – T-kształtny program studiów magisterskich dla innowacyjnej eksploracji złożowej

 

 

 

 

Streszczenie projektu:

Głównym celem projektu jest opracowanie program nauczania na poziomie magisterskim, dotyczącego nowoczesnych technik eksploracji za złożami. Zakres dydaktyczny jest tak skonstruowany, aby studenci zdobywali wiedzę nie tylko w sali wykładowej, ale przede wszystkim podczas obozów terenowych przy wsparciu wykładowców oraz praktyków z tej dziedziny. W zakresie programu studiów oprócz wiedzy z zakresu geologii poszukiwawczej duży nacisk będzie położony na kreowanie tzw. umiejętności T-Kształtnych, poszukiwanych obecnie na rynku pracy. Studenci będą mogli również rozwijać wiedzę z zakresu przedsiębiorczości i innowacyjności podczas staży i mentoringu oferowanego przez partnerów przemysłowych oraz centrów badawczo-rozwojowych, zrzeszonych w konsorcjum projektowym.
W ramach programu studiów przewidziana jest również wymiana studentów pomiędzy uczelniami wchodzącymi w skład konsorcjum.

Więcej informacji: www.timrexproject.eu

Rozwiń

Uczestnicy projektu:

Lider:
University of Miskolc

Partnerzy:
University of Zagreb, Politechnika Wrocławska, Luleå University of Technology, INESCTEC, UNEXMIN GeoRobotics, European Federation of Geologists, Boliden AB, GeoGold Karpatia Ltd, KGHM CUPRUM Sp. z o.o. – Centrum Badawczo-Rozwojowe, La Palma Research Centre, Geological Survey of Slovenia – GeoZS

Termin realizacji:
01.2022-12.2024

Kwota projektu:
całkowita wartość projektu: 1 052 073 EUR
w tym budżet KGHM CUPRUM: 14 375 EUR

Tytuł projektu:

RMsManager. Kurs menadżera w sektorze surowców

 

 

 

 

Streszczenie projektu:

Zadaniem projektu jest szerzenie i wymiana dobrych praktyk edukacyjnych oraz opracowanie nowego kursu RMs Manager dla studentów studiów drugiego stopnia. Celem kursu będzie wykształcenie profesjonalnego personelu w dziedzinie zarządzania w sektorze surowców naturalnych. Metodologia szerokiego zakresu działań edukacyjnych – wykłady, warsztaty, obozy studenckie – zostanie zaczerpnięta z systemów edukacyjnych krajów rozwiniętych i wdrożona w krajach RIS. Umożliwi to studentom poszerzenie wiedzy i ułatwi znalezienie odpowiedniej pracy w sektorze surowców naturalnych.

Więcej informacji: https://rmsmanagercourse.pl/workshop-kghm 

Rozwiń

Uczestnicy projektu:

Lider:
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Partnerzy:
Lappeenranta University of Technology, Technical University of Kosice, National Technical University of Athens, Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile (ENEA), KGHM Cuprum Sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe, Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu – Krajowy Klaster Kluczowy, Consorcio Campus Iberus, Odessa Institute of Trade and Economics of Kyiv National University of Trade and Economics

Termin realizacji:
01.2020-10.2022

Kwota projektu:
całkowita wartość projektu: 283 853,00 EUR
w tym budżet KGHM CUPRUM: 34 216,00 EUR

Tytuł projektu:

Spektroskopia Raman w eksploracji

 

 

Streszczenie projektu:

Celem projektu jest konstrukcja urządzenia wykorzystującego zjawisko spektroskopii RAMAN w dziedzinach eksploracji metali użytecznych oraz około górniczych. W tym ujęciu, planowana jest integracja obecnie realizowanego wielofunkcyjnego systemu ANCORELOG (EIT) z mającym powstać nowatorskim czujnikiem RAMAN (Timegated Raman for Exploration T-REX). Poprzez realizację projektu planuje się skonstruowanie oraz wdrożenie urządzenia do precyzyjnej analizy mineralogicznej próbek skał w czasie rzeczywistym.

T-REX przedstawia ulepszoną metodę rozpoznania i analizy pierwiastków użytecznych poprzez skanowanie rdzeni wiertniczych, w tym surowców krytycznych, zdobywając informacje o zawartościach na wczesnych etapach prac eksploracyjnych. Za pomocą projektowanego urządzenia dąży się do uzyskiwania precyzyjnych oraz opłacalnych czasowo i ekonomicznie analiz chemicznych będących alternatywą dla drogich i czasochłonnych klasycznych analiz chemicznych wykonywanych w laboratoriach.

Rozwiń

Uczestnicy projektu:

Lider:
Teknologian Tutkimuskeskus VTT (Technical Research Centre of Finland Ltd. VTT)

Partnerzy:
KGHM CUPRUM sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe, DMT GmbH & Co, Université de Liège, Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR), LTU Business AB, Minas de Aguas Teñidas SAU, MATSA facilities in Huelva, Spain

Termin realizacji:
01.2020-12.2022

Kwota projektu:
całkowita wartość projektu: 997 637,00 EUR
w tym budżet KGHM CUPRUM: 28 750,00 EUR

Tytuł projektu:

Zastosowanie nanocząsteczek ligniny jako kolektorów flotacyjnych w ramach zapewnienia ciągłości dostaw minerałów  do produkcji baterii (BATTERFLAI)

 

Streszczenie projektu:

Celem projektu jest opracowanie zrównoważonego i efektywnego procesu flotacji do odzysku pierwiastków wykorzystywanych w produkcji baterii. Proces ten wykorzystywał będzie odczynniki flotacyjne (kolektory) wyprodukowane z szeroko dostępnych i przyjaznych środowisku materiałów, zabezpieczając przy tym łańcuch dostaw i zapewniając niezbędną jakość kolektorów do prowadzenia płynnej działalności kopalni. Nowe kolektory posiadają unikalne właściwości zapobiegające przechodzeniu żelaza i węgla organicznego do koncentratu oraz selektywny odzysk z rud siarczkowych pierwiastków podstawowych baterii tj. miedź, nikiel, kobalt i złoto.

Rozwiń

Uczestnicy projektu:

Lider:
Luleå University of Technology (LTU)

Partnerzy:
KGHM CUPRUM sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe, Boliden Mineral AB, ColloidTek Oy, EIT Raw Materials GmbH, HELLAS GOLD S.A., Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych, KGHM Polska Miedz Spółka Akcyjna, LTU Business AB, National Technical University of Athens – NTUA, RISE Research Institutes of Sweden AB

Termin realizacji:
01.2020-12.2023

Kwota projektu:
całkowita wartość projektu: 2 741 300 EUR
w tym budżet KGHM CUPRUM: 121 621 EUR

Zapraszamy na stronę projektu: https://batterflai.eu/ 

Tytuł projektu:

Szkolenia dla kadry akademickiej w Europie Wschodniej i Południowo-Wschodniej (TrainESEEv.2)

Streszczenie projektu:

Głównym celem projektu jest budowanie nowoczesnej metodologii nauczania, skoncentrowane na sześciu uniwersytetach Europy Wschodniej i Południowo-Wschodniej. Obszary edukacji i szkoleń dla kadry akademickiej krajów RIS (Research Innovation Scheme) objęte przedsięwzięciem obejmują realizację projektów i zarządzanie nimi, umiejętności kreowania innowacji i myślenia przedsiębiorczego oraz kompetencje naukowe i biznesowe.

Konsorcjum projektowe koordynowane przez Uniwersytet w Zagrzebiu składa się z partnerów „Trenujących” (Uniwersytet Aalto, Tecnalia Research Innovation, KGHM CUPRUM sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe, Politechnika Wiedeńska, Uniwersytet w Leoben, Narodowy Uniwersytet Techniczny w Atenach i University w Miskolc) oraz partnerów „Trenowanych” (Politechnika w Koszycach, AGH Kraków, Uniwersytet w Miskolc, Krajowy Uniwersytet Techniczny w Atenach i dwa uniwersytety z regionu ESEE).

W ramach projektu zostaną opracowane i wdrożone cztery moduły szkoleniowe jako programy akceleracyjne:

1) Metodologia nauczania
2) Przygotowanie i zarządzanie projektem
3) Innowacje i przedsiębiorczość
4) Nauka dla Biznesu

Strona projektu: https://trainesee2.eu

Rozwiń

Uczestnicy projektu:

Lider:
University of Zagreb – Faculty of Mining, Geology and Petroleum Engineering

Partnerzy:
KGHM CUPRUM sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe, University of Miskolc, Aalto-Korkeakoulusaatio (Aalto University), AGH University of Science and Technology, Fundación Tecnalia Research & Innovation, Montanuniversität Leoben, National Technical University of Athens (NTUA), Technical University of Kosice, Technische Universitaet Wien (Vienna University of Technology), University of Mining and Geology St. Ivan Rilski, Dnipro University of Technology (NMU Ukraine)

Termin realizacji:
01.2020-12.2021

Kwota projektu:
całkowita wartość projektu: 723 797,00 EUR
w tym budżet KGHM CUPRUM: 49 382,00 EUR

Tytuł projektu:

Program kształcenia ustawicznego z zakresu mechaniki górotworu na potrzeby głębokich kopalń (Safe Deep Mining)

Streszczenie projektu:

Realizacja programu edukacyjnego “SafeDeepMining” jest odpowiedzią na niedobór wysoko wyspecjalizowanej kadry inżynierów w europejskim przemyśle wydobywczym. Celem programu jest uzupełnienie wiedzy absolwentów górnictwa i inżynierii lądowej oraz geologów pracujących w przemyśle, co pozwoli rozwiązywać problemy związane eksploatacją złóż położonych na dużych głębokościach.

Głównym celem projektu jest przygotowanie i wdrożenie nowatorskiego programu kształcenia ustawicznego z zakresu mechaniki górotworu w głębokich kopalniach podziemnych. Adresatami szkolenia są pracownicy kopalń, pracownicy organów władzy, organów nadzoru, pracownicy firm konsultingowych oraz uniwersytetów, którzy w swojej pracy zajmują się badaniem zagrożeń w kopalniach związanych z ciśnieniem górotworu, które zagrażają aktualnie prowadzonym i przyszłym pracom eksploatacyjnym.

Program jest jednocześnie odpowiedzią na jedno z głównych wyzwań technicznych: “Stabilność w głębokich kopalniach”, jakie zostało sformułowane w marcu 2017 r. przez Europejskie Stowarzyszenie Przemysłu Wydobywczego, Rud Metali i Minerałów Przemysłowych.

W ramach projektu prace KGHM CUPRUM obejmują opracowanie materiałów szkoleniowych w zakresie podstaw mechaniki górotworu i problematyki aktywności sejsmicznej na przykładzie podziemnych kopalń rud miedzi LGOM

SafeDeepMining Folder

SafeDeepMining Flyer

Wszystkich zainteresowanych pozyskaniem wiedzy i nowych umiejętności w zakresie problematyki górniczej związanej z dynamicznymi przejawami ciśnienia skał w wyniku drążenia wyrobisk na dużych głębokościach zachęcamy do aplikowania.

Program szkoleniowy SafeDeepMining – rekrutacja

Rozwiń

Uczestnicy projektu:

Lider:
Montanuniversität Leoben

Partnerzy:
KGHM CUPRUM Sp. z o.o. – Centrum Badawczo-Rozwojowe, Clausthal University of Technology, University of Pretoria, South Africa, Geodata Group, Politechnika Śląska, Technische Universität Bergakademie Freiberg, Veitsch-Radex GmbH&Co KG, Wolfram Bergbau und Hütten AG, Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik Wien

Termin realizacji:
01.2018-12.2020

Kwota projektu:
całkowita wartość projektu: 374 555,00 EUR
w tym budżet KGHM CUPRUM: 34 500,00 EUR

Tytuł projektu:

Program kształcenia studentów poświęcony zasobom surowców i zrównoważonemu rozwojowi (OpenYourMine)

Streszczenie projektu:

Głównym celem projektu jest opracowanie i przeprowadzenie innowacyjnego programu zajęć edukacyjnych dla około 40 studentów studiów magisterskich z zaangażowanych uczelni rocznie. Program ma na celu dostarczenie studentom specjalistycznej wiedzy, jak również stworzenie platformy wymiany doświadczeń dla ekspertów z sektora górniczego i sektorów powiązanych. Program będzie uwzględniał luki w istniejących programach nauczania i będzie poświęcony zasobom złóż, ekonomii zrównoważonego rozwoju oraz socjologii innowacji.

Założeniem jest wykorzystanie najnowocześniejszych narzędzi do wizualizacji i integracji danych, jak również silne zaangażowanie przemysłu (np. AREVA-Orano, Rio Tinto, KGHM Polska Miedź S.A., Almonty) w zakresie: współtworzenia studiów przypadku, udziału w kursach i warsztatach, adaptacji treści nauczania i bezpośredniej współpracy ze studentem. Celem nadrzędnym jest budowa silnej sieci wykwalifikowanych menadżerów związanych z przemysłem surowcowym, znających praktyczne aspekty działalności górniczej na styku eksploatacja-środowisko-społeczeństwo.

Program kształcenia OpenYourMine ma na celu wzmocnienie kreatywności studentów studiów magisterskich, ich przedsiębiorczości i umiejętności na rzecz przyszłego zrównoważonego rozwoju zasobów surowców mineralnych w Europie.

Opracowane zostaną 4 nowe programy nauczania, które będą ukierunkowane na następujące kluczowe pytania dotyczące eksploracji i eksploatacji złóż surowców w Europie:

1) Jak zapewnić ekologicznie i społecznie akceptowalną ciągłość globalnych dostaw surowców mineralnych w Europie?

2) Jakie są powiązania surowców energetycznych w kontekście transformacji energetycznej?

3) Czym jest zrównoważony rozwój w kontekście złóż kopalin?

4) Jak znaleźć złoża surowców mineralnych, w tym REE, w celu zaspokojenia rosnącego popytu?

Strona projektu: https://www.openyourmine.eu/

Rozwiń

Uczestnicy projektu:

Lider:
University Grenoble Alpes

Partnerzy:
Nova University of Lisbon, KGHM CUPRUM Sp. z o.o. – Centrum Badawczo-Rozwojowe, Politechnika Wrocławska

Termin realizacji:
01.2019-12.2021

Kwota projektu:
całkowita wartość projektu: 942 887,00 EUR
w tym budżet KGHM CUPRUM: 155 623,00 EUR

Tytuł projektu:

Wirtualna Kopalnia – modelowe narzędzie edukacyjne o górnictwie (VirtualMine)

Streszczenie projektu:

Głównym celem projektu jest podnoszenie świadomości społecznej w zakresie znaczenia surowców i możliwości ich wykorzystania dla lepszego rozwoju regionów europejskich. Ponadto celem jest popularyzacja górnictwa wśród ogółu społeczeństwa, w szczególności dzieci i studentów, którzy zaczynają rozwijać swoją ścieżkę kariery, a także pokazanie roli surowców we współczesnym świecie. Główny nacisk zostanie położony na tworzenie warunków do przekazywania wiedzy na temat surowca jako kluczowego elementu rozwoju gospodarki obiegu zamkniętego, opartej na wiedzy. Cele szczegółowe to: pokazanie atrakcyjności i różnorodności górnictwa poprzez zastosowanie dedykowanych, innowacyjnych metod nauczania (w tym aplikacji multimedialnych), wzmocnienie kluczowych kompetencji dzieci i studentów, takich jak praktyczne wykorzystywanie zdobytej wiedzy o przemyśle wydobywczym, kreatywności i przedsiębiorczości jako umiejętności niezbędnych w dalszym życiu zawodowym i pokazywaniu uczestnikom projektu przydatności edukacji nauk ścisłych i ich wykorzystania na dzisiejszym rynku pracy w kontekście planowania atrakcyjnej kariery zawodowej, przełamywania stereotypów dotyczących górnictwa, ogólnie funkcjonujących w społeczeństwie, w tym wykorzystywania surowców mineralnych. Realizacja projektu ma służyć również pokazaniu użyteczności i roli górnictwa w życiu człowieka jako modelu zrównoważonego rozwoju oraz nawiązanie współpracy między uczelniami publicznymi o charakterze naukowym i nieformalnym w celu podniesienia atrakcyjności kształcenia zawodowego.

Projekt łączy w sobie rozwój modeli edukacyjnych z gospodarką surowcową opartą na wiedzy. Realizacja poszczególnych zadań przyczyni się do podniesienia poziomu kreatywności i praktycznego zastosowania wiedzy naukowej i technicznej dotyczącej górnictwa. Projekt pokaże, że specjalizacja w zastosowaniach przemysłowych dla sektora surowcowego może być modna, a wybór nauki poprzez doświadczenie jako kierunku kształcenia daje szansę na atrakcyjną karierę nie tylko w jednostkach naukowych, ale także w przedsiębiorstwach działających w oparciu o inteligentne specjalizacje. Program edukacyjny VirtualMine rozwija metody zachęcania młodych ludzi do wyboru ścieżek kariery na wydziałach górniczych, a realizacja projektu pozwoli na stworzenie nieformalnej sieci edukacyjnej o surowcach i jej dalszy aktywny rozwój oraz na wzmocnienie wpływu edukacji nieformalnej na postawy społeczne wobec przemysłu wydobywczego.

Strona projektu: https://virtualmine.net/

Rozwiń

Uczestnicy projektu:

Lider:
KGHM CUPRUM Sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe

Partnerzy:
Technical University of Madrid, National Technical University of Athens, Technical University of Kosice, Slovenian National Building and Civil Engineering Institute, Muzeum Miedzi w Legnicy, Dnipro University of Technology, I3D S.A.

Termin realizacji:
04.2017-12.2019

Kwota projektu:
całkowita wartość projektu: 365 025,00 EUR
w tym budżet KGHM CUPRUM: 180 730,00 EUR

Tytuł projektu:

Rozwijanie najwyższej jakości infrastruktury technicznej poprzez platformę EIT RawMaterials w celu wspierania technologii i metodologii reaktywacji byłych terenów kopalnianych (Re-Activate)

Streszczenie projektu:

Projekt dotyczy utworzenia sieci wymiany wiedzy między członkami społeczności RawMaterials EIT, która łącząc wiedzę, doświadczenie umożliwi prowadzenie badań w obszarze odzysku surowców mineralnych z odpadów oraz ponownego uruchamiania nieczynnych obiektów górniczych. W Europie istnieje bardzo dużo niezagospodarowanych nieczynnych terenów pogórniczych. Na terenach większości z nich, składowane są hałdy ze znaczną zawartością cennych potencjalnych surowców. Prognozuje się, że zapotrzebowanie na surowce będzie wzrastać a powyższe zasoby mogą stać się istotnym źródłem surowców. Powyższe zapoczątkowało pomysł utworzenia bazy informacji o potencjalnych źródłach surowców wtórnych z odpadów górniczych i przeróbczych.

Rozwiń

Uczestnicy projektu:

Lider:
DMT GmbH & Co. KG  Geo Engineering & Exploration Division, Essen, Niemcy

Partnerzy:
KGHM CUPRUM Sp. z o.o. – Centrum Badawczo-Rozwojowe, Clausthal University of Technology, University of Pretoria, South Africa, Geodata Group, Politechnika Śląska, Technische Universität Bergakademie Freiberg, Veitsch-Radex GmbH&Co KG, Wolfram Bergbau und Hütten AG, Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik Wien, Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Cientificas M.P., CSIC (Spanish National Research Council), Clausthal University of Technology, CUTEC-Institut GmbH (Clausthal Institute of Environmental Technology GmbH) , DMT GmbH & Co. KG , E F T A S Fernerkundung, Technologietransfer GmbH (EFTAS), EIT Raw Materials GmbH, Geological Survey of Slovenia, GeoZS, Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf e.V. (HZDR), Katholieke Universiteit te Leuven (KU Leuven), Montanuniversität Leoben, Ovidius University of Constanta, TalTech University, Technische Hochschule Georg Agricola Bochum (THGA Bochum), University of Limerick

Termin realizacji:
04.2017-12.2019

Kwota projektu:
całkowita wartość projektu: 374 816,00 EUR
w tym budżet KGHM CUPRUM: 12 000,00 EUR

Tytuł projektu:

Inteligentny system urabiania w twardych skałach (Rock Vader) 

Streszczenie projektu:

Główny cel projektu związany jest z budową kombajnu chodnikowego do mechanicznego urabiania przodków eksploatacyjnych w górnictwie podziemnym. W projekcie zakłada się, że opracowanie organu urabiającego z technologią obrotowych dysków urabiających pozwoli zwiększyć efektywność procesu wydobycia przynajmniej dwukrotnie w porównaniu z tradycyjnymi kombajnami głowicowymi (urobienie do 20 m przodka na dzień). Ponadto, opracowana technologia zapewni wydobycie złoża w trudno urabialnych pokładach o wytrzymałości na ściskanie do 250 MPa, co pozwoli wyeliminować zagrożenia związane z urabianiem MW oraz poprawi geometrię wyrobisk, a tym samym ich stateczność. W trakcie trwania projektu zostanie również utworzony system diagnostyczny monitorujący stan techniczny organu urabiającego.  Projekt jest w trakcie realizacji, jego zakończenie planowane jest na rok 2019.

W ramach projektu prowadzony jest szereg zadań badawczych. Pierwsze z nich związane z analizą awaryjności organu urabiającego. Analizy wykonywane są na podstawie sygnału drganiowego pobieranego z maszyny. Problematyka detekcji uszkodzeń lokalnych w kombajnie chodnikowym jest bardzo złożona z uwagi na wysoki poziom zakłóceń. Ponadto analizowane są warunki pracy operatora maszyny. W tym celu zbierane są dane akustyczne w kabinie operatora. Skupiono się na detekcji głównych składowych hałasu związanego z pracą maszyny. Prowadzono analizy struktury rejestrowanych dźwięków. Badania mają na celu obniżenie poziomu hałasu oraz poprawę warunków pracy operatora. W ramach projektu wykonywane są również analizy efektywności ekonomicznej nowego kombajnu chodnikowego. Zastosowanie maszyny jest porównywane z kosztami metody strzałowej.

Rozwiń

Uczestnicy projektu:

Lider:
Sandvik Mining and Construction G.m.b.H

Partnerzy:
KGHM CUPRUM Sp. z o.o. – Centrum Badawczo-Rozwojowe, Montanuniversität Leoben, DMT GmbH &  VTT Technical Research Centre of Finland Ltd., Wolfram Bergbau und Huetten AG

Termin realizacji:
01.01.2017-30.06.2019

Kwota projektu:
całkowita wartość projektu: 3 257 604,00 EUR
w tym budżet KGHM CUPRUM: 173 000,00 EUR

Tytuł projektu:

Zarządzanie eksploatacją maszyn w kopalni (MaMMa)

Streszczenie projektu:

Główny cel projektu związany jest z budową cyber-fizycznego systemu do wspomagania procesów zarządczych w kopalni i utrzymania maszyn. Będzie on zbierał i procesował dane mierzone na maszynach górniczych oraz częściach infrastruktury kopalni. System ma również prezentować wyniki analiz w przejrzystej formie dla użytkownika. Zastosowanie takiego systemu może prowadzić do ograniczenia kosztów operacyjnych oraz zwiększyć dostępność maszyn.

Zakres projektu obejmuje: rozpoznanie głównych potrzeb przemysłu górniczego w odnośnie systemów wspomagających zarządzanie kopalnia (w szczególności związanych z utrzymaniem maszyn), zaproponowanie nowych algorytmów oraz metod do diagnostyki maszyn górniczych, stworzenie cyber-fizycznego systemu oraz przeprowadzenie jego testów w warunkach kopalnianych.

Badania podzielone są na kilka etapów. W pierwszej części partnerzy projektu rozpoznają potrzeby potencjalnych użytkowników systemu. Następnie określone są potencjalne przypadki użycia oraz określona jest struktura systemu opartego na technologii chmury. System będzie nakierowany na prostotę użytkowania. Aplikacja będzie bazowała na dużych zbiorach danych.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone testy utworzonej aplikacji w warunkach kopalnianych. Pilotażowy system będzie zastosowany w kopalni podziemnej i zweryfikowane zostanie jego działanie w warunkach przemysłowych.

Rozwiń

Uczestnicy projektu:

Lider:
DMT GmbH & Co.

Partnerzy:
KGHM CUPRUM Sp. z o.o. – Centrum Badawczo-Rozwojowe, Politechnika Wrocławska, Montanuniversität Leoben, KGHM Polska Miedź S.A., Clausthal University of Technology, Rheinisch-Westfaelische Technische Hochschule Aachen, LTU Business AB,RISE Research Institutes of Sweden AB,  Caterpillar Global Mining GmbH

Termin realizacji:
01.01.2018-31.12.2020

Kwota projektu:
całkowita wartość projektu: 1 641 631,00 EUR
w tym budżet KGHM CUPRUM: 107 157,00 EUR

Tytuł projektu:

Wizualizacja modeli 3-4D w naukach geologicznych (VISUAL3D)

Streszczenie projektu:

Kiedy obecnie stoimy przez zadaniem interpretacji danych oraz zrozumieniem budowy geologicznej górotworu wtedy doświadczenie użycia narzędzi do modelowania złóż 3D i 4D jest nieodzowną koniecznością.

Projekt VISUAL3D jest częścią programu EIT Raw Materials ufundowanego przez Komisję Europejską. Program ten jest największym i najsilniejszym konsorcjum firm działających w branży surowców mineralnych na świecie. Projekt VISUAL3D należy do grupy projektów „network of infrastructure”, której celem jest połączenie i wymiana wiedzy partnerów posiadających zaawansowany sprzęt wizualny i oprogramowanie oraz  doświadczenie z modelowania 3D i 4D złóż. Szczególny nacisk położony zostanie na integrację danych i doświadczeń miedzy instytutami badawczymi, wyższymi uczelniami oraz przemysłem. Działania w ramach projektu skupią się również na łączeniu modeli opartych na różnych danych i wykonanych w różnych formatach. Te działania powinny poprawić kompetencję w zakresie szybszej wymiany danych oraz łatwiejszej wizualizacji modeli geologicznych. Poprzez współpracę z firmami rozwijającymi technologie wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości (np. Hololens, gogle VR, wirtualne pokoje, wysokorozdzielcza fotogrametria, wykorzystanie dronów) partnerzy będą mieli możliwość wizualizacji, analizy i walidacji swoich modeli geologicznych w nowoczesnym środowisku wirtualnej rzeczywistości.

Sieć VISUAL3D składa się z partnerów przemysłowych, instytutów badawczych i geologicznych oraz uczelni posiadających różne doświadczenia w modelowaniu 3D i 4D złóż.

Strona projektu: http://www.visual3d.rocks/

Rozwiń

Uczestnicy projektu:

Lider:
Luleå University of Technology

Partnerzy:
KGHM CUPRUM Sp. z o.o. – Centrum Badawczo-Rozwojowe, Geological Survey of Finland, Geological Survey of Denmark and Greenland, TUBA Freiberg, Uppsala University, Geological Survey of France, RWTH Aachen, DMT, Boliden, Montanuniversität Leoben, Slovenian National Building and Civil Engineering Institute, Tallinn University of Technology and Turku University.

Termin realizacji:
04.2017-12.2019

Kwota projektu:
całkowita wartość projektu: 382 437,00 EUR
w tym budżet KGHM CUPRUM: 15 000,00 EUR

Tytuł projektu:

Podręczniki do nauczania górnictwa, wykorzystujące rzeczywistość mieszaną (MiReBooks)

Streszczenie projektu:

Głównym celem projektu MiReBooks jest stworzenie interaktywnych podręczników do nauczania górnictwa na uczelniach wyższych. Wiedza ma być przekazywana przy wykorzystaniu aplikacji i sprzętu do rzeczywistości wirtualnej/rozszerzonej (Mixed Reality). Studenci będą mogli zdobywać wiedzę przy wykorzystaniu najnowszych narzędzi multimedialnych.

Strona projektu: https://mirebooks.com/

Rozwiń

Uczestnicy projektu:

Lider:
Montanuniversität Leoben

Partnerzy:
KGHM CUPRUM Sp. z o.o. – Centrum Badawczo-Rozwojowe, EPIRoc Rock Drills AB, Luleå University of Technology (LTU), Rheinisch-Westfaelische Technische Hochschule Aachen (RWTH Aachen), Tallinna Tehnikaülikool (TTÜ), Technische Universitaet Graz (TU Graz), Technische Universität Bergakademie Freiberg (TUBAF), Teknologian tutkimuskeskus VTT, Università degli Studi di Trento

Termin realizacji:
1.01.2019- 31.12.2021

Kwota projektu:
całkowita wartość projektu: 3 393 781,00 EUR
w tym budżet KGHM CUPRUM: 106 500,00 EUR

Tytuł projektu:

Monitoring parametrów diagnostycznych maszyn kruszących (OPMO)

Streszczenie projektu:

Opracowanie systemu monitoringu i diagnostyki w celu poprawy procesu utrzymania maszyn kruszących. Otrzymany produkt pozwoli na zmniejszenie kosztów przeglądów maszyn poprzez zwiększenie ich interwałów, oraz zwiększenie dostępność maszyn kruszarni. Proponowane rozwiązanie opierać będzie się na uaktualnieniu istniejących systemów monitoringu, modernizacji istniejących ich elementów oraz zastosowania wysoce efektywnych metod analizy dostępnych danych, w celu zapewnienia możliwości ich wykorzystania do podejmowania rzetelnych decyzji.

Rozwiń

Uczestnicy projektu:

Lider:
Tampere University of Technology (TUT)

Partnerzy:
KGHM Cuprum sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe, KGHM Polska Miedz Spółka Akcyjna, Metso Minerals Oy, Finland, Politechnika Wrocławska, AMEplus Sp. z o.o.

Termin realizacji:
01.01.2019 – 31.12.2021

Kwota projektu:
całkowita wartość projektu: 1 106 181,00 EUR
w tym budżet KGHM CUPRUM:  129 977,00 EUR

Interreg Baltic Sea Region

Tytuł projektu:

Empowering Underground Laboratories Network Usage (EUL)

Streszczenie projektu:

Projekt EUL jest kontynuacją trwającego w latach 2017-2020 projektu Baltic Sea Underground Innovation Network, którego celem było opracowanie i rozwinięcie oferty usługowej podziemnych laboratoriów dla Regionu Morza Bałtyckiego. Głównym celem projektu EUL jest przetestowanie opracowanych koncepcji biznesowych i usługowych dla istniejącej sieci podziemnych laboratoriów oraz dla poszczególnych obiektów z poza konsorcjum, wspierającymi projekt EUL.

Zadania realizowane w ramach projektu będą ukierunkowane głównie na funkcjonalność koncepcji usług laboratoryjnych i procesów zarządzania relacjami z klientami dla użytkowników komercyjnych i niekomercyjnych. Dodatkowo planuje się uzyskanie informacji zwrotnych od interesariuszy na temat tego, w jaki sposób laboratoria powinny dalej rozwijać swój proces z uwzględnieniem takich aspektów jak kontakt i obsługa klientów w swoich obiektach.

Rozwiń

Uczestnicy projektu:

Lider:
University of Oulu, Kerttu Saalasti Institute, Finland

Partnerzy:
KGHM CUPRUM sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe; Oulu University of Applied Sciences; Uniwersytet Śląski w Katowicach; Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Co; TU Bergakademia Freiberg Technical University; German Research Centre for Geosciences; Vilnius University; Narodowe Centrum Badań Jądrowych; Baltic Scientific Instruments; Karelian Research Center of Russian Academy of Sciences; Joint stock company “Khlopin Radium Institute; Sotkamo Silver AB; Tallinn University of Technology.

Termin realizacji:
1 stycznia 2021 r. – 31 grudnia 2021 r.

Kwota projektu:
całkowita wartość projektu: 791 157,40 EUR
w tym budżet KGHM CUPRUM: 50 000,00 EUR

Zapraszamy na stronę projektu:
https://undergroundlabs.network/

Tytuł projektu:

Sieć podziemnych innowacji w Regionie Morza Bałtyckiego (BSUIN)

Streszczenie projektu:

Celem projektu BSUIN jest opracowanie i rozwinięcie oferty usługowej podziemnych laboratoriów dla krajów Regionu Morza Bałtyckiego. Konsorcjum składające się z dostawców innowacyjnych technologii oraz uczelni wyższych realizuje prace w zakresie umożliwiającym rozwinięcie zdolności do oferowania transferu technologii z wykorzystaniem urządzeń i infrastruktury badawczej laboratoriów podziemnych.

Obecnie podziemne laboratoria w rejonie Morza Bałtyckiego działają niezależnie, a ich zdolność do oferowania usług przedsiębiorstwom jest ograniczona do poziomu regionalnego lub krajowego. Również ich koncepcje i działania marketingowe są ukierunkowane głównie dla celów naukowych, co jest czynnikiem mocno ograniczającym rozwój komercyjny takich obiektów. Pozyskanie wiedzy i opracowanie metodologii w zakresie użytkowania i udostępniania infrastruktury Laboratoriów Podziemnych dla przemysłu i turystyki przyczyni się również do zwiększenia innowacyjności i kapitalizacji podziemnych obiektów.

W ramach projektu prace KGHM CUPRUM obejmują koordynację jednego z pięciu pakietów roboczych. Głównym wynikiem prowadzonych przez Spółkę prac będzie raport opisujący aktualne regulacje prawne i najlepsze praktyki użytkowania podziemnych laboratoriów zlokalizowanych w krajach regionu morza bałtyckiego. Opracowane zostaną również zasady w zakresie oceny ryzyka funkcjonowania podziemnych obiektów wraz ze zdefiniowaniem zagrożeń towarzyszącym ich eksploatacji.

Efektem końcowym będzie konceptualny prototyp podziemnego laboratorium spełniający wymogi prawne i łączący w sobie najlepsze praktyki użytkowania tego typu obiektów.

Rozwiń

Uczestnicy projektu:

Lider:
University of Oulu (UO)

Partnerzy:
KGHM Cuprum Ltd. Research & Development Centre (CUPRUM), Oulu University of Applied Sciences (OUAS), University of Silesia (USK), Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Co. (SKB), TU Bergakademie Freiberg Technical University (TUBAF), German Research Centre for Geosciences (GFZ), Vilnius University (VU), National Centre for Nuclear Research (NCBJ), Baltic Scientific Instruments (BSI), Karelian Research Center of the Russian Academy of Sciences (KarRC RAS), Joint stock company “Khlopin Radium Institute” (KHLOPIN), Sotkamo Silver AB (SSILVER), Tallinn University of Technology (TTU)

Termin realizacji:
10.2017-09.2020

Kwota projektu:
całkowita wartość projektu: 3 425 609,14 EUR
w tym budżet KGHM CUPRUM: 168 725,00 EUR

Tytuł projektu:

Projekt pan-europejskiej infrastruktury dla wielkiego detektora dla celów opracowania teorii wielkiej unifikacji, do badań astrofizyki oraz oscylacji cząstek neutrino na długość linii bazowej (LAGUNA – LBNO)

Streszczenie projektu:
Celem projektu jest przygotowanie studium wykonalności i wstępnego projektu nowej podziemnej infrastruktury w zastosowaniu do trzech typów detektorów neutrino i związanych z nimi technologii, które obecnie badane są europejskich instytutach astrofizyki.

Rozwiń

Uczestnicy projektu:

Lider:
EIDGENOESSISCHE TECHNISCHE HOCHSCHULE ZUERICH

Partnerzy:
KGHM CUPRUM sp. z o.o. CBR, Universitaet Bern, Universite De Geneve, Lombardi Enginnering Sa, European Organization For Nuclear Research, Jyvaskylan Yliopisto, Helsingin Yliopisto, , Oulun Yliopisto, Kalliosuunnittelu Oy Rockplan Ltd, Commissariat A L Energie Atomique Et Aux Energies Alternatives, Centre National De La Recherche Scientifique, Technische Universitaet Muenchen, Universitaet Hamburg, “The Henryk Niewodniczanski Institute Of Nuclear Physics, Polish Academy Of Sciences”, Narodowe Centrum Badan Jadrowych, Politechnika Wroclawska, Consorcio Para El Equipamiento Y Explotacion Del Laboratorio Subterraneo De Canfranc, Universidad Autonoma De Madri, Agencia Estatal Consejo Superior De Investigaciones Cientificas, Acciona Ingenieria Sa, “Imperial College Of Science, Technology And Medicine, University Of Durham, “The Chancellor, Masters And Scholars Of The University Of Oxford”, The University Of Liverpool, The University Of Sheffield, Science And Technology Facilities Council, The University Of Warwick, Queen Mary University Of London, Technodyne International Limited, Alan Auld Group Limited, Rhyal Engineering Limited, Societe Francaise D Etudes Et De Realisations D Equipements Gaziers Sofregaz Sa, Agt Ingegneria Srl, “National Center For Scientific Research “”Demokritos””, “Institutul National De Cercetare -Dezvoltare Pentru Fizica Si Inginerie Nucleara “”Horia Hulubei”” (Ifin-Hh)”, Universitatea Din Bucuresti, “Inter-University Research Institute Corporation, High Energy Accelerator Research Organisation”, Federal State Budgetary Organization B.P. Konstantinov Petersburg Nuclear Physics Institute

Termin realizacji:
09.2011–08.2014

Kwota projektu:
4 900 000 EUR

Tytuł projektu:

Produkty zawierające nanocząstki z nowych źródeł surowców mineralnych w Europie (PROMINE)

Streszczenie projektu:
Cele projektu jest opracowanie nowych technologii i wytworzenie innowacyjnych produktów w skali nano, otwierających nowe rynki zbytu dla produktów pochodzenia mineralnego oraz, opracowanie bazy danych dotąd nie rozpoznanych złóż surowców Europy. Baza będzie oparta na nowoczesnych rozwiązaniach GIS-owych i umożliwi planowanie w oparciu o dostępność surowców.

Rozwiń

Uczestnicy projektu:

Lider:
GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS

Partnerzy:
KGHM CUPRUM sp. z o.o. CBR, GRECIAN MAGNESITE, Boliden Mineral AB;  AGC Minas de Portugal; Hellas Gold; Pyhäsalmi Mine Oy; Calduran Kalkzandsteen B.V.; WOLA Chemisch-technische Erzeugnisse GmbH; KGHM Ecoren S.A.; SELOR eeig; Kemakta Konsult AB; INTEGRATED RESOURCES MANAGEMENT (IRM) COMPANY LIMITED; G.E.O.S. Freiberg Ingenieurgesellschaft mbH; Instytut Metali Niezelaznych; BUREAU DE RECHERCHES GEOLOGIQUES ET MINIERES; INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA; INSTITUTE OF GEOLOGY AND MINERAL EXPLORATION; Laboratório Nacional de Energia e Geologia, I. P.; Valtion teknillinen tutkimuskeskus; LULEA TEKNISKA UNIVERSITET; Technische Universiteit Eindhoven, INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE DE LORRAINE/ University of Nancy; The University of Warwick (UNI WAR); Bangor University (UNI BAN); TECHNISCHE UNIVERSITAET BERGAKADEMIE FREIBERG (UFREI); KWH-Mirka; GRECIAN MAGNESITE

Termin realizacji:
05.2009–04.2013

Kwota projektu:
17 232 739,10 EUR

Więcej informacji:
Podczas konferencji Industrial Technologies 2014 projekt ProMine otrzymał pierwszą nagrodę za efekty naukowe i komercyjne

Tytuł projektu:

Innowacyjne technologie dla głębokiej kopalni przyszłości wykorzystujące inteligentne narzędzia zarządzania (I2Mine)

Streszczenie projektu:
Celem projektu jest opracowanie koncepcji umożliwiającej eksploatację złóż na większych głębokościach niż dotychczas. Wiąże się to z opracowaniem odpowiednich narzędzi planowania, zarządzania, jak i z przygotowaniem odpowiednich maszyn do eksploatacji, transportu i przetwarzania surowca, zdolnych do pracy na głębokościach poniżej 2 km.

Rozwiń

Uczestnicy projektu:

Lider:
Luossavaara-Kiirunavaara AB

Partnerzy:
KGHM CUPRUM Sp. z o.o. CBR, AALTO-Korkeakoulusaatio; ABB AB; Agnico-Eagle Finland OY; Boliden Mineral AB; Bucyrus Europe GmbH; Główny Instytut Górnictwa; Commodas Ultrasort GmbH; DMT GmbH & Co. KG; EuroGeoSurveys – EGS; Fraunhofer – Gesellschaft zur Foerderung der Angewandten Forschung E.V; Geodeta Ziviltechnikergesellschaft MBH; Institut National de l’Environnement et des Risques INERIS; K+S Aktiengesellschaft; Kompania Węglowa S.A.; Lulea Tekniska Universitet; BASF Construction Chemicals Europe AG; Mineral Industry Research Organization; Rheinisch-Westfaelische Techniscge Hochschule Aachen; Sandvik Mining and Construction GmbH; VSH Hagerach Test Gallery Ltd.

Termin realizacji:
11.2011–10.2015

Kwota projektu:
25 414 022,00 EUR

Pliki do pobrania:

http://www.i2mine.eu/

Projekt I2Mine

Ulotka

Tytuł projektu:

Zintegrowany europejski system redukcji ryzyka w przemyśle (IRIS)

Streszczenie projektu:
Celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa środowiskowego przez budowę systemu monitoringu oraz wczesnego ostrzegania przed zagrożeniem środowiskowym ze strony stawów osadowych oraz innych składowisk odpadów przemysłowych.

Rozwiń

Uczestnicy projektu:

Lider:
UNIVERSITAT LINZ

Partnerzy:
KGHM CUPRUM sp. z o.o. CBR, Electricite de France, DOW Deutschland Anlagengesellschaft mbH, EGNATIA ODOS S.A., RWE Power AG, Woelfel Beratende Ingenieure GmbH, Universitat Stuttgart, Commissariat a L’Energie Atomique, Directoriate General Joint Research Centre, Instytut National de Recherche en Informatique et en Automatique, Politecnico di Torino, Technische Universitat Braunschweig, Aristotelio Panepistimo Thessalonikis, MEGA Int. GmbH, Gallieria di Base del Brennero, Kozloduy NPP PLC, ICEMENERG, Risk Engineering Ltd., Ceske Vysoke Uceni Technice v Praze, Disaster Directoriate of Tolna County, ERF Production Wurzburg GmbH, BAGF, BAM, Aplica, VRVis, Universita degli Studi di Genova, University of Delft, Universidad Politecnica de Cartagena, Lulea Tekniska Universitet, Fraunhofer, CKTI-Vibroseism Co. Ltd., BARC India, Chinese Academy of Science, University of Sheffield, VCE Holding GmbH.

Termin realizacji:

07.2008–06.2011

Kwota projektu:
2 456 286,30 EUR

Pliki do pobrania:

Prezentacja

6 PROGRAM RAMOWY

Tytuł projektu:

Poszukiwanie zrównoważonych dróg eksploatacji rud czarnego łupka przy wykorzystaniu biotechnologii (BIOSHALE)

Streszczenie projektu:
Program dotyczący badań nad opracowaniem zrównoważonego sposobu eksploatacji czarnych łupków przy użyciu biotechnologii. Celem projektu jest opracowanie biotechnologicznej metody przeróbki łupkowych rud miedzi i zaprojektowanie innowacyjnego modelu rozwoju działalności górniczej, uwzględniającego podejście biologiczne oraz oszacowanie wpływów środowiskowych przemysłowej eksploatacji czarnych łupków w Europie.

Rozwiń

Uczestnicy projektu:

Lider:
GM – GEOSCIENCES FOR A SUSTAINABLE EARTH
Partnerzy: KGHM CUPRUM sp. z o.o. CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWE; POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, UNIWERSYTET OPOLSKI, UNIWERSYTET WARSZAWSKI, WYDZIAŁ BIOLOGII, GEOLOGICAL SURVEY OF FINLAND, HELSINKI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, TECNICAS REUNIDAS, UNIVERSITY OF WALES, BANGOR; WARWICK UNIVERSITY, BIOLOGICAL SCIENCE; G.E.O.S. FREIBERG, INGENIEURGESELLSCHAFT MBH; UNIVERSITY OF MINING AND GEOLOGY “ST IVAN RILSKI” – SOFIA; CZECH GEOLOGICAL SURVEY;

Instytucje współpracujące:

KGHM POLSKA MIEDŹ S.A; TALVIVAARA COMPANY

Termin realizacji:
10.2004–09.2007

Kwota projektu:
3 390 202,00 EUR

5 PROGRAM RAMOWY

Tytuł projektu:

Ocena cyklu życia w odniesieniu do przedsięwzięć górniczych w celu minimalizacji ilości odpadów i dla długofalowej kontroli obszarów rekultywowanych (LICYMIN)

Streszczenie projektu:
Projekt polega na ocenie cyklu życia w odniesieniu do przedsięwzięć górniczych w celu minimalizacji ilości odpadów i dla długofalowej kontroli obszarów rekultywowanych.

Rozwiń

Uczestnicy projektu:

Lider:
PERIAL COLLEGE OF SCIENCE, TECHNOLOGY AND MEDICINE
Partnerzy: ARCON MINES LIMITED; GENERAL MINING AND METALLURGICAL COMPANY S.A. ‘LARCO’; NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS; TVX HELLAS SA OF MINES AND GOLD MANUFACTURING; UNIVERSITY OF MINING AND GEOLOGY “SAINT IVAN RILSKI”; CENTRUM BADAWCZO-PROJEKTOWE MIEDZI CUPRUM SP. Z O.O

Termin realizacji:
03.2000–08.2003

Kwota projektu:
1 922 586,00 EUR

Tytuł projektu:

Obróbka odpadów górniczych w celu uzyskania efektywnego kosztowo i inżynieryjnie zamknięcia stawów osadowych (CLOTADAM)

Streszczenie projektu:
Projekt polega na obróbce odpadów górniczych w celu uzyskania efektywnego kosztowo i inżynieryjnie zamknięcia stawów osadowych.

Rozwiń

Uczestnicy projektu:

Lider:
SCOTT WILSON PIESOLD LTD

Partnerzy:
COPPER RESEARCH AND DESIGN CENTER CUPRUM LTD; IMPERIAL COLLEGE OF SCIENCE, TECHNOLOGY AND MEDICINE, MEDITERRANEAN AGRONOMIC INSTITUTE OF CHANIA, MINERAL AND ENERGY ECONOMY RESEARCH INSTITUTE – POLISH ACADEMY OF SCIENCES, NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS, TRANSGOLD SA

Termin realizacji:

09.2001–11.2005

Kwota projektu:
2 433 626, 00 EUR

Tytuł projektu:

Sieć europejskich przemysłów wydobywczych (NESMI)

Streszczenie projektu:
Sieć europejskich przemysłów wydobywczych.

Rozwiń

Uczestnicy projektu:

Lider:
DEUTSCHE MONTAN TECHNOLOGIE GMBH

Partnerzy:
AACHEN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY; ASSOCIATION FOR RESEARCH AND INDUSTRIAL DEVELOPMENT OF NATURAL RESOURCES; Bureau de Recherches Geologiques et Minieres; CENTRAL MINING INSTITUTE; COMITE EUROPEEN DES COMBUSTIBLES SOLIDES; COPPER RESEARCH AND DESIGN CENTER CUPRUM LTD; DBT MINING ENGINEERS GMBH; DELFT UNIVERSITY OF TECHNOLOGY; DESIGN INDUSTRIAL AND ENGINEERING SERVICES; DEUTSCHE STEINKOHLE AKTIENGESELLSHAFT; EUROMINES – EUROPEAN ASSOCIATION OF MINING, METAL ORES AND INDUSTRIAL MINERALS; EUROPEAN AND INTERNATIONAL FEDERATION OF NATURAL STONE INDUSTRIES; GENERAL MINING AND METALLURGICAL COMPANY S.A. ‘LARCO’; GESELLSCHAFT FUER BERGBAU, METALLURGIE, ROHSTOFF UND UMWELTTECHNIK; IMPERIAL COLLEGE OF SCIENCE, TECHNOLOGY AND MEDICINE; INSTITUT NATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL ET DES RISQUES; INSTITUTE OF GEOLOGY AND MINERAL EXPLORATION; ITASCA CONSULTANTS GMBH; LAUSITZER UMWELT GMBH; LULEAA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY; NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS; PREMOGOVNIK VELENJE, JAVNO PODJETJE ZA PRIDOBIVANJE LIGNITA D.D.; PROGEMISA S.P.A.; PUBLIC POWER CORPORATION; RAG BILDUNG GMBH; RIO TINTO PLC; ROCK MECHANICS TECHNOLOGY LTD; SCOTT WILSON PIESOLD LTD; SOCIEDAD ASTURIANA DE DIVERSIFICACION MINERA SA; SOCIETY OF MINING PROFESSORS; THE ASSOCIATION OF THE GEOLOGICAL SURVEYS OF THE EUROPEAN UNION A.S.B.L. (EUROGEOSURVEYS); THE INSTITUTION OF MINING AND METALLURGY; THYSSEN SCHACHTBAU GMBH; UNIVERSITY OF BUCHAREST; UNIVERSITY OF LEEDS; UNIVERSITY OF MINING AND GEOLOGY “SAINT IVAN RILSKI”; UNIVERSITY OF NOTTINGHAM; URANERZBERGBAU GMBH; VOEST- ALPINE BERGTECHNIK GMBH; WARDELL ARMSTRONG LTD; WIRTSCHAFTSVEREINIGUNG BERGBAU E.V.

Termin realizacji:
04.2002–03.2005

Kwota projektu:
1 999 295,00 EUR

Tytuł projektu:

Inżynieria cyklu życia struktur budowlanych i przemysłowych (LIFETIME)

Streszczenie projektu:
Inżynieria cyklu życia struktur budowlanych i przemysłowych.

Rozwiń

Uczestnicy projektu:

Lider:
TECHNICAL RESEARCH CENTRE OF FINLAND

Partnerzy:
AUCHEN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY; AMSTEIN WALTHERT AG; ARCON MINES LIMITED; ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI; ASOCIACION DE INVESTIGACION DE LAS INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCION; ASSOCIATION FOR RESEARCH AND INDUSTRIAL DEVELOPMENT OF NATURAL RESOURCES; ASSOCIATION OF FINNISH CIVIL ENGINEERS RIL RY; BELGIAN ROAD RESEARCH CENTER; BUILDING RESEARCH ESTABLISHMENT LTD; BULGARIAN BUILDING AND CONSTRUCTION CHAMBER; CARSA CONSULTORES DE AUTOMATIZACION Y ROBOTICA, SASpain; CENTRAL SOIL AND MATERIALS RESEARCH STATION; CHINA ACADEMY OF BUILDING RESEARCH; COMMONWEALTH SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH ORGANISATION; CONCRETE VOLUMES SWEDEN AB; CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS; COPPER RESEARCH AND DESIGN CENTER CUPRUM LTD; CT LAASTIT OYF; DANISH BUILDING AND URBAN RESEARCH; DANISH ROAD DIRECTORATE; DANISH TECHNOLOGICAL INSTITUTE; ENERGIE DUURZAAM VZW; ESTONIAN AGRICULTURAL UNIVERSITY; FEDERAL HIGHWAY RESEARCH INSTITUTE;  FEDERAL INSTITUTE FOR MATERIAL RESEARCH AND TESTING; FEDERATION DE L’INDUSTRIE EUROPEENNE DE LA CONSTRUCTION; FEDERATION OF THE CYPRUS BUILDING CONTRACTOR’S ASSOCIATIONS; FINNISH NATIONAL ROAD ADMINISTRATION; FINNISH REAL ESTATE FEDERATION; FINNMAP CONSULTING OY; FRAUNHOFER GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V.; GENERAL MINING AND METALLURGICAL COMPANY S.A. ‘LARCO’; GRUPO INTERLAB S.A.; GTM CONSTRUCTION S.A.; HELSINKI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY; HERIOT-WATT UNIVERSITY; HOCHSCHULE BREMEN; HYWEL DAVIES CONSULTANCY; IMPERIAL COLLEGE OF SCIENCE, TECHNOLOGY AND MEDICINE; INFRAMAN OY; INSTITUTE FOR TRANSPORT SCIENCES LTD; INSTITUTE OF ACCELERATING SYSTEMS AND APPLICATIONS; INSTITUTE OF URBAN ENVIRONMENT AND HUMAN RESOURCES; INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ; INTERCONSULT GROUP ASA; INVESTIGATION Y CONTROL DE CALIDAD S.A.; ISTITUTO GIORDANO SPA.; KUCHTAGROUP UMWELT & MANAGEMENT GMBH; LABORATOIRE CENTRAL DES PONTS ET CHAUSSES; LABORATORIO DE ENSAYOS E INVESTIGACIONES INDUSTRIALES – FUNDACION LABEIN; LABORATORIO NACIONAL DE ENGENHARIA CIVIL; MINERAL AND ENERGY ECONOMY RESEARCH INSTITUTE – POLISH ACADEMY OF SCIENCES; MINISTRY OF THE INTERIOR, PUBLIC ADMINISTRATION AND DECENTRALISATION; MINISTRY OF TRANSPORT PUBLIC WORKS AND WATER MANAGEMENT; MUNICIPAL ENTERPRISE FOR URBAN STUDIES AND DEVELOPMENT; NATIONAL BUILDING RESEARCH INSTITUTER; NATIONAL OBSERVATORY OF ATHENS; NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS; NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS; NATIONAL UNIVERSITY OF IRELAND, DUBLIN; NETHERLANDS PAVEMENT CONSULTANTS B.V. NORGES BYGGFORSKNINGSINSTITUT; NORWEGIAN NATIONAL COASTAL ADMINISTRATION; NORWEGIAN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY; OBERMEYER PLANEN & BERATEN, PLANUNGSGESELLSCHAFT FUER BAU, UMWELT, VERKEHR AND TECHNISCHE AUSRUESTUNG MBH; OVE ARUP & PARTNERS INTERNATIONAL LTD; PAUL D. THOMPSON; RAKLI – THE FINNISH ASSOCIATION OF BUILDING OWNERS AND CONSTRUCTION CLIENTS; RIO TINTO PLC; ROAD AND BRIDGE RESEARCH INSTITUTE; SBS BYFORNYELSE S.M.B.A.; SERVICIOS Y OBRAS CANARIOS S.A.; SKANSKA TEKNIK AB; SP SWEDISH NATIONAL TESTING AND RESEARCH INSTITUTE; SWEDISH CEMENT AND CONCRETE RESEARCH INSTITUTE; SWEDISH NATIONAL ROAD ADMINISTRATION; SWISS FEDERAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY LAUSANNE; TALLINN TECHNICAL UNIVERSITY; TAYLOR WOODROW CONSTRUCTION LTD; TECHNICAL UNIVERSITY OF MUNICH; THE ICELANDIC BUILDING RESEARCH INSTITUTE; TRANSPORT RESEARCH CENTRE; UNIVERSIDAD DE VALLADOLID; UNIVERSITAET DUISBURG-ESSEN; UNIVERSITAET KARLSRUHE (TECHNISCHE HOCHSCHULE); UNIVERSITAET KARLSRUHE (TECHNISCHE HOCHSCHULE); UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES OF SOUTHERN SWITZERLAND; UNIVERSITY OF DUNDEE; UNIVERSITY OF GAEVLE; UNIVERSITY OF LJUBLJANA; UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY OF LILLE; VILLA REAL LTD; VILNIUS GEDIMINAS TECHNICAL UNIVERSITY; WARDELL ARMSTRONG LTD

Termin realizacji:
06.2002–07.2005

Kwota projektu:
1 264 559,00 EUR