W czym możemy Ci pomóc? 71 781 22 01

Ekspertyzy i prace badawcze

Nasza oferta

Ekspertyzy i prace badawcze

Górnictwo

 • Zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy w górnictwie podziemnym.
 • Zagospodarowanie nowych złóż wraz z ich wyceną, sposobem udostępnienia, doborem technologii eksploatacji, itd.
 • Analizy geomechaniczne w aspekcie zagrożenia tąpaniowego i zawałowego.
 • Oceny stanu górotworu oraz jego klasyfikacji, dla potrzeb doboru i projektowania obudowy górniczej.
 • Badanie rozwiązań technicznych poprzedzających wprowadzenie nowych systemów eksploatacji złóż rud miedzi i innych surowców oraz odmian tych systemów.
 • Rozwiązania systemowe i technologiczne eksploatacji złóż.
 • Rozwiązania kierowania stropem w kopalniach głębinowych z użyciem podsadzki suchej i hydraulicznej oraz nowych jej odmian, w tym podsadzki zestalanej.
 • Opracowania urządzeń kontrolno-pomiarowych monitorowania podziemnych wyrobisk górniczych, w tym współpracy kotew z górotworem w warunkach występowania obciążeń statycznych i dynamicznych.
 • Rozpoznanie, inwentaryzacja i ocena stanu technicznego historycznych wyrobisk górniczych oraz budowli podziemnych wykonanych metodami górniczymi wraz z oceną związanych z nimi zagrożeń.
 • Rozpoznawanie terenów dawnych robót górniczych w aspekcie zagrożeń związanych z występowaniem reliktów historycznych wyrobisk podziemnych z wykorzystaniem metod bezinwazyjnych.

Kontakt:

dr hab. inż. Maciej Madziarz
Kierownik Zakładu Górnictwa
tel. + 48 71 781 25 26
wyślij e-mail:

dr inż. Daniel Pawelus
Zastępca Kierownika Zakładu Górnictwa
tel. + 48 71 781 23 46
wyślij e-mail:

ul. Gen. Władysława Sikorskiego 2-8, 53-659 Wrocław

Aerologia górnicza

 • Analizy przewietrzania kopalń oraz poszczególnych rejonów robót eksploatacyjnych i przygotowawczych.
 • Oceny stanu zagrożenia klimatycznego w kopalniach wraz z doborem, analizą i oceną stosowanej profilaktyki.
 • Oceny stanu zagrożenia gazowego gazami pochodzenia naturalnego (w szczególności zagrożenia metanowego) oraz gazami uwalnianymi w procesie technologicznym w kopalniach wraz z doborem, analizą i oceną stosowanej profilaktyki.
 • Oceny stanu zagrożenia zjawiskami gazogeodynamicznymi wraz z doborem, analizą i oceną stosowanej profilaktyki.
 • Analizy i oceny warunków wentylacyjno-klimatycznych w wyrobiskach górniczych i w obiektach przemysłowych wraz z oceną ich wpływu na organizm pracowników, wydatek energetyczny oraz koszt fizjologiczny pracy.
 • Opracowanie koncepcji i rozwiązań technicznych w zakresie systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych dla kopalń.
 • Określanie szczegółowych zasad dotyczących identyfikacji i zwalczania zagrożeń aerologicznych w aspekcie obowiązującego prawa.
 • Analizy i ocena skuteczności działania systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w kopalniach.
 • Badania i opinie rzeczoznawcy WUG dotyczące: profilaktyki klimatycznej w rejonach kopalń z zagrożeniem temperaturowym, stanu zagrożenia gazowego i zagrożenia wyrzutami gazów i skał, zagrożenia pożarowego oraz instalacji gaśniczych w komorach paliw.
 • Sporządzanie charakterystyk pracy wentylatorów głównego przewietrzania podziemnych wyrobisk górniczych.

Kontakt:

dr inż. Sławomir Gajosiński
Kierownik Zakładu Aerologii Górniczej
kom. + 48 785 994 186
wyślij e-mail:

ul. Pracka 3a, 54-066 Wrocław

Budownictwo przemysłowe i badania materiałowe

 • Opracowywanie nowych technologii głębienia szybów.
 • Implementacja światowych rozwiązań w budownictwie górniczym dla potrzeb realizacji bieżących prac projektowych.
 • Opracowywanie nowych technologii podsadzkowych wykorzystujących odpady górnicze, hutnicze oraz z procesów przeróbki rud.
 • Optymalizacja procesów przygotowania górotworu dla potrzeb wykonywania obiektów w trudnych warunkach geologiczno-hydrogeologicznych.

Prace eksperckie pod kątem określania klas stropów i spągów oraz klasyfikacji złoża do określonych stopni zagrożenia tąpaniami.

Pracownia projektowa górnicza

 • Ekspertyzy stanu technicznego konstrukcji obiektów budownictwa górniczego, w szczególności: obudów szybów, tuneli, zbiorników retencyjnych i podsadzkowych, lunet podsadzkowych, kanałów wentylacyjnych itp. (nasze umiejętności w tym zakresie poparte są uprawnieniami rzeczoznawcy ds. ruchu zakładu górniczego w grupie XIV – obudowy szybowe, nadanymi przez prezesa WUG).
 • Badania oraz analizy (w tym analizy geomechaniczne) konstrukcji obiektów budownictwa podziemnego pod kątem profilaktyki zapobiegającej występowaniu uszkodzeń.
 • Implementacja światowych rozwiązań w budownictwie górniczym dla potrzeb realizacji bieżących prac projektowych.
 • Badania oraz analizy techniczne pod kątem określania klas stropów i spągów oraz klasyfikacji przestrzeni złoża do określonych stopni zagrożenia tąpaniami.
 • Opracowywanie nowych technologii głębienia szybów.
 • Opracowywanie nowych technologii podsadzkowych wykorzystujących odpady górnicze, hutnicze oraz z procesów przeróbki rud.
 • Optymalizacja procesów przygotowania górotworu dla potrzeb wykonywania obiektów w trudnych warunkach geologiczno-hydrogeologicznych.

Pracownia projektowa architektoniczno-budowlana

 • Inwentaryzacje budowlane.
 • Sprawowanie nadzorów autorskich nad projektowanymi obiektami.

Pracownia projektowa mechaniczno-technologiczna

 • Nadzory autorskie nad projektowanymi obiektami.

Kontakt:

mgr inż. Sławomir Fabich
Kierownik Zakładu Budownictwa Przemysłowego i Badań Materiałowych
tel.  + 48 71 781 23 55, kom. + 48 605 632 612
wyślij e-mail:

ul. Gen. Władysława Sikorskiego 2-8, 53-659 Wrocław

Mechanika górotworu

 • Prowadzenie badań i wykonywanie analiz numerycznych w aspekcie zagrożeń geomechanicznych generowanych w różnorodnych warunkach geologiczno-górniczych eksploatacji podziemnej.
 • Modelowanie komputerowe pracy górotworu w otoczeniu wyrobisk górniczych i frontów eksploatacyjnych, a także na powierzchni terenu górniczego.
 • Modelowanie numeryczne i opracowywanie oprogramowani użytkowych oraz baz danych w zakresie zagrożeń dynamicznych generowanych eksploatacją górnicza.
 • Analizy i prognozy numeryczne stanu naprężeń i przemieszczeń w górotworze w aspekcie zagrożenia wstrząsami górotworu i zawałami.
 • Nowe konstrukcje kotew podatnych oraz badania dołowe ich skuteczności.
 • Badania materiałów wybuchowych w aspekcie prędkości ich detonacji.
 • Prowokowanie wysokoenergetycznych wstrząsów sejsmicznych metodami techniki strzałowej.
 • Analizy teoretyczne oraz badania związane z oceną ryzyka funkcjonowania obiektów geotechnicznych, w tym obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.
 • Prognozy aktywności sejsmicznej podczas prowadzonej lub projektowanej eksploatacji górniczej.
 • Analiza stateczności skarp i zboczy.

Kontakt:
dr hab. inż. Piotr Mertuszka
Kierownik Zakładu Mechaniki Górotworu
tel. + 48 71 781 24 07
wyślij e-mail:

ul. Gen. Władysława Sikorskiego 2-8, 53-659 Wrocław

Geologia

 • Analizy problemów hydrogeologicznych w górnictwie, w tym prognozy dopływów do wyrobisk, ocena stanu zagrożenia środowiska wodnego oraz odbudowa stosunków wodnych po likwidacji zakładu górniczego.
 • Analizy wpływu obiektów hydrotechnicznych (zapory, stopnie piętrzące, zbiorniki wodne) na stosunki wodne.
 • Modelowanie hydrogeologiczne.
 • Monitoring i analiza rynku i trendów w gospodarce surowcami mineralnymi.
 • Prospekcja geologiczno-złożowa w kraju i na świecie.
 • Przygotowywanie programów eksploracyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych technik poszukiwawczych, w tym geofizycznych.
 • Analiza i ocena efektywności geologiczno-górniczych przedsięwzięć inwestycyjnych z zakresu geologii i górnictwa, w tym usługi konsultingowe na etapie planowania i projektowania eksploracji i inwestycji geologiczno-górniczych (preliminary economic assessment, prefeasilbility study, feasibility study).
 • Wycena informacji geologicznej.
 • Gromadzenie, analiza i przetwarzanie informacji, w tym, w szczególności, danych geologicznych z wykorzystaniem systemów GIS/SIP, relacyjnych baz danych oraz metod geostatystycznych.
 • Modelowanie geologiczno-złożowe.
 • Geoturystyka i zagospodarowanie obszarów pogórniczych.
 • Polowa analiza ilościowa i jakościowa pierwiastków: Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Ha, Ta, Re, Cu, Zn, W, Au, Se Pb, Bi, Zr, Nb, Mo, Ag, Pd, Cd, Sn, Sb.

Działając zgodnie z wymaganiami określonymi w Art. 32c pkt. 2 Ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz.U. 2023, poz. 1173) informujemy, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie odnotowano wpływu prowadzonej działalności na zdrowie ludzi i na środowisko, oraz że nie wystąpiły uwolnienia substancji promieniotwórczych do środowiska w związku z prowadzoną działalnością.

Kontakt:

dr inż. Mateusz Niedbał
Kierownik Zakładu Geologii
tel. + 48 71 781 22 26
wyślij e-mail:

ul. Gen. Władysława Sikorskiego 2-8, 53-659 Wrocław

Inżynieria mechaniczna i elektryczna

 • Eksploatacja maszyn i urządzeń górniczych.
 • Wprowadzanie nowych rozwiązań z dziedziny  mechaniki w przemyśle górniczym.
 • Rozwiązywania zagadnień inżynieryjnych dla technologii eksploatacji złóż, przeróbki rud
  i hutnictwa w zakresie: 

  • układów mechanizacyjnych oraz napędów hydraulicznych i pneumatycznych,
  • urządzeń transportowych i przeładowczych oraz maszyn górniczych,
  • sieci wodnych i instalacji przemysłowych,
  • pomiarów zdalnej kontroli, telemechaniki sterowania, przetwarzania i monitorowania, identyfikacji obiektów, symulacji i optymalizacji procesów,
  • automatyzacji procesów przeróbki rudy.
 • Eksploatacja napędów i instalacji elektrycznych.
 • Wprowadzanie nowych rozwiązań z elektrotechniki w przemyśle górniczym.
 • Rozwiązywanie zagadnień inżynieryjnych dla technologii eksploatacji złóż, przeróbki rud
  i hutnictwa w zakresie: 

  • urządzeń i napędów elektrycznych średniego i niskiego napięcia,
  • wyposażenia elektrycznego przemysłowych ciągów technologicznych,
  • gospodarki elektroenergetycznej, kompensacji mocy biernej i filtracji wyższych harmonicznych napięć,
  • ochrony przeciwporażeniowej w sieciach i urządzeniach elektroenergetycznych wysokiego i niskiego napięcia.
 • Sporządzanie opinii i ekspertyz dotyczących stanu technicznego oraz funkcjonowania urządzeń mechanicznych i elektrycznych w górnictwie.
 • Wykonywanie analiz techniczno-ekonomicznych nowych rozwiązań technologicznych oraz przedsięwzięć inwestycyjnych.
 • Wykonywanie badań i oceny wyrobów w ramach procedury dopuszczenia do stosowania w zakładach górniczych.

Kontakt:

dr inż. Janusz Młynarczyk
p.o. Kierownika Zakładu Inżynierii Mechanicznej i Elektrycznej
tel. + 48 71 781 22 87
wyślij e-mail:

ul. Gen. Władysława Sikorskiego 2-8, 53-659 Wrocław

Ochrona środowiska i inżynieria procesowa

 • Dokumentacje specjalistyczne z zakresu ochrony środowiska (raporty o oddziaływaniu, wnioski o udzielenie pozwoleń sektorowych i zintegrowanych, przeglądy ekologiczne instalacji, instrukcje eksploatacji składowisk, operaty wodno-prawne, itp.) oraz prowadzenie uzgodnień z właściwymi organami administracji .
 • Inwentaryzacje stanu wyjściowego środowiska na terenach planowanych inwestycji i okresowe inwentaryzacje kontrolne.
 • Badania terenów zdegradowanych i dobór metod ich rekultywacji.
 • Dokumentacja dla zakładów zwiększonego i dużego ryzyka (m.in.: raporty o bezpieczeństwie i wewnętrzne plany operacyjno-ratownicze, ATEXy).
 • Ekspertyzy z zakresu prawa środowiskowego w zakresie planowanych i realizowanych inwestycji.
 • Opracowanie i wdrażanie technologii zagospodarowania odpadów przemysłowych.
 • Opracowanie i wdrażanie koncepcji zagospodarowania przestrzennego na terenach oddziaływań przemysłowych.

Kontakt:

dr Wojciech Mizera
Kierownik Zakładu Ochrony Środowiska
tel. + 48 71 781 22 41
wyślij e-mail:

ul. Gen. Władysława Sikorskiego 2-8, 53-659 Wrocław

 • Studia wykonalności zakładów przeróbki na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego (scoping study, prefeasibility study, ultimate prefeasibility study).
 • Audyty techniczne zakładów wzbogacania.
 • Badania, analizy oraz ekspertyzy instalacji i zakładów przeróbki.
 • Opracowywanie sposobów minimalizacji strat składników użytecznych w procesie przeróbki i poprawy jakości produktów końcowych.
 • Poprawa efektywności techniczno-ekonomicznej zakładów wzbogacania.

Technologie energetyczne

 • Rozpoznanie, charakterystyka i szacowanie zasobów surowców energetycznych.
 • Opracowywanie alternatywnych technologii wydobycia i konwersji surowców energetycznych.
 • Gospodarka energią w przemyśle wydobywczym.
 • Wykorzystanie ciepła odpadowego w czynnych i zlikwidowanych kopalniach, w tym ciepła z odpadów przemysłowych.
 • Charakterystyka i ocena potencjalnego oddziaływania na środowisko naturalne alternatywnych źródeł energii i technologii wydobycia surowców energetycznych.
 • Interpretacja właściwości fizykochemicznych surowców energetycznych związanych z doborem technologii niekonwencjonalnych.
 • Analiza technologii węglowych pod kątem wyboru najbardziej efektywnego rozwiązania uwzględniającego aspekty środowiskowe i ekonomiczne (ekoefektywność).
 • Analizy wielowariantowe inwestycji z uwzględnieniem sekwestracji i składowania CO2.
 • Modelowanie procesów podziemnego i naziemnego zgazowania węgla.
 • Modelowanie numeryczne oddziaływania podziemnego generatora zgazowania węgla na środowisko.
 • Ocena możliwości wykorzystania produktów przeróbki termicznej.
 • Wsparcie merytoryczne w działaniach formalno-prawnych dla wdrożenia alternatywnych źródeł energii i technologii wydobycia surowców energetycznych.
 • Analiza techniczno-ekonomiczna inwestycji w energetykę niekonwencjonalną.
 • Analiza rynku w kontekście uruchomienia inwestycji energetycznych oraz badania i oceny społecznych aspektów ich realizacji.
 • Opracowanie koncepcji zagospodarowania obszarów poprzemysłowych (pogórniczych).
 • Analiza wykorzystania potencjału geotermalnego struktur geologicznych.
 • Interpretacja wyników pomiarów geofizycznych.

Kontakt:

dr inż. Magdalena Król
Kierownik Zakładu Technologii Energetycznych
tel. + 48 71 781 23 57
wyślij e-mail:

dr inż. Michał Strzelecki
Zastępca Kierownika Zakładu Technologii Energetycznych
tel. + 48 71 781 22 14
wyślij e-mail:

ul. Gen. Władysława Sikorskiego 2-8, 53-659 Wrocław

Analityka systemów

 • Opracowanie innowacyjnych rozwiązań systemów roboczych z zastosowaniem wysokociśnieniowych technik hydrostrumieniowych do urabiania złóż zalegających na dużych głębokościach, w tym także podmorskich.
 • Analiza systemowa i badania symulacyjne przepływów oraz renowację i modernizację systemów przesyłowych rurowego transportu wielofazowych roztworów poflotacyjnych.
 • Mapowanie kompetencji i projektowanie procesów technologicznych oraz strategicznych systemów produkcyjnych.
 • Monitoring, metrologia i analiza oraz zarządzanie procesowe w aspekcie minimalizacji energochłonności najważniejszych operacji.
 • Opracowanie zintegrowanych systemów monitorowania i wizualizacji oraz prowadzenia analiz systemowych i symulacji cyfrowych w celu aktywnej optymalizacji istotnych operacji produkcyjnych.
 • Doskonalenie systemów monitorowania, oceny i sterowania jakością operacji i procesów (np. aktywnego rozpoznawania zawartości miedzi w rudzie).
 • Projektowanie układów nadzorowania pracy i sterowania procesami technologicznymi mechanicznego urabiania i ciągłej odstawy urobku.
 • Implementacja innowacyjnych rozwiązań do zdefiniowanych operacji i procesów technologicznych.
 • Wykonywanie badań symulacyjnych, analiz teoretycznych i cyfrowego modelowania procesów.
 • Wykonywanie analiz teoretyczno-ekonomicznych nowych rozwiązań sprzętowych i procesowych.

Kontakt:

dr hab. inż. Paweł Stefaniak
Kierownik Zakładu Analityki Systemów
tel. + 48 71 781 22 68
wyślij e-mail:

ul. Gen. Władysława Sikorskiego 2-8, 53-659 Wrocław

Geodezja

 • Analizy MES deformacji górotworu na terenach górniczych w warunkach dokonanej i planowanej eksploatacji górniczej.
 • Prognozowanie deformacji górotworu i powierzchni dla planowanej eksploatacji górniczej w kopalniach podziemnych.

Kontakt:

Grzegorz Kurpiński
Kierownik Zakładu Geodezji
tel. + 48 76 749 39 38, kom. +48 577 666 102
wyślij e-mail:

Marcin Baran
Zastępca Kierownika Zakładu Geodezji
tel. + 48 76 749 39 38
wyślij e-mail:

ul. 1 Maja 14, 59-300 Lubin

Psychologia stosowana I profilaktyka zdrowotna

 • Zakres kultury bezpieczeństwa pracy i zakres profilaktyki zdrowotnej.
 • Postawy pracownicze w zakresie zachowań probezpiecznych i profilaktyki zdrowotnej.
 • Prowadzenie badań i diagnoz psychologicznych w środowisku pracy.
 • Standaryzacja i nadzór metodologiczny nad prowadzonymi badaniami ilościowymi
  i jakościowymi w obszarze psychologii stosowanej.
 • Badanie poziomu stresu psychospołecznego w miejscu pracy i formułowanie wytycznych co do sposobów jego ograniczenia.
 • Prowadzenie badań oraz prowadzenie szkoleń z zakresu kompetencji radzenia sobie ze stresem w grupach narażonych na działanie czynników stresogennych.
 • Przygotowanie programu terapii i działań psychoprofilaktycznych.
 • Opracowanie programów i prowadzenie szkoleń w zakresie kompetencji miękkich
  i profilaktyki szeroko rozumianego zdrowia.
 • Prowadzenie prac badawczych w zakresie zmęczenia i ergonomii pracy.

Kontakt:

Natalia Bartosz
Kierownik Zakładu Psychologii Stosowanej i Profilaktyki Zdrowotnej
tel. + 48 71 781 22 82
wyślij e-mail:

ul. Gen. Władysława Sikorskiego 2-8, 53-659 Wrocław