W czym możemy Ci pomóc? 71 781 22 01

Władze spółki

O nas

Władze spółki

Zarząd

Radosław Pilut – Prezes Zarządu
Lech Szyszkowicz – Wiceprezes Zarządu

Radosław Pilut

Prezes Zarządu

Z Grupą Kapitałową KGHM związany od 2005 roku. W latach 2005-2010 pracował w KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Wzbogacania Rud na stanowiskach produkcyjnych, a następnie w pionie rozwoju. W latach 2010-2020 zatrudniony w Centrali KGHM Polska Miedź S.A. w obszarze badań i rozwoju na samodzielnych stanowiskach inżynierskich i kierowniczych różnego szczebla. W kwietniu 2020 r. został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu KGHM CUPRUM sp. z o.o. – CBR.

Absolwent Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Dysponuje wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu portfelami w obszarze badań i rozwoju w dużym przedsiębiorstwie. Współautor Polityki Działalności Badawczo-Rozwojowej stosowanej w Grupie Kapitałowej KGHM.

Posiada praktyczną wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu procesów negocjacyjnych w obszarze innowacji, współpracy ze środowiskiem naukowym w kraju i za granicą, jak również w zakresie oceny i realizacji projektów badawczych i rozwojowych z udziałem dofinasowania ze środków publicznych.

Posiada umiejętności praktyczne i certyfikaty m.in. w zakresie komercjalizacji innowacji, zarządzania projektami, ochrony własności intelektualnej, zarządzania ryzykiem w organizacji oraz oceny wartości rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i zasad kapitalizacji wartości niematerialnych ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki prac badawczo-rozwojowych oraz nakładów na poszukiwanie i ocenę zasobów mineralnych.

Lech Szyszkowicz

Wiceprezes Zarządu

Z Grupą Kapitałową KGHM związany od 2006 roku. W styczniu 2019 r. został powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu KGHM CUPRUM sp. z o.o. – CBR.

Absolwent Wydziału Zarządzania i Informatyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Ukończył Podyplomowe Studium Menadżerskie na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz Podyplomowe Studium Zarządzania Strategicznego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Praktyk z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu przedsiębiorstwami produkcyjnymi i handlowymi różnych branż oraz w zarządzaniu finansami i logistyką, nabytym na stanowiskach top management w korporacjach polskich i zagranicznych. Uczestnik wielu kursów i szkoleń z zakresu finansów, marketingu i logistyki.

Prokurenci

Magdalena Król
Anna Wróbel

dr inż. Magdalena Król

W KGHM CUPRUM pracuje od 2013 roku, gdzie od początku kieruje Zakładem Technologii Energetycznych. Z branżą górniczą związana od 11 lat, wcześniej pracowała  w „Poltegor –Instytut” IGO we Wrocławiu.

Absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej, gdzie na kierunku Technologia Chemiczna ukończyła studia o specjalności Paliwa i Energia a Środowisko. W roku 2009, na tym samym Wydziale, uzyskała stopień doktora nauk technicznych.

Angażuje się w działania na rzecz rozwoju KGHM CUPRUM, w tym aktywnie wspiera współpracę Spółki ze środowiskiem naukowym. Od 2018 jest Członkiem Komitetu Sterującego Programu Doktoratów Wdrożeniowych KGHM Polska Miedź S.A. i koordynatorem współpracy z ośrodkami naukowymi w Programie.

Posiadaną wiedzę i doświadczenie wykorzystuje angażując się wraz z Zespołem w nowe obszary badawcze, wspierające m.in. rozwój innowacyjnych metod przetwarzania energii, w tym: alternatywnych metod wydobycia i wykorzystania surowców naturalnych, wykorzystania generacji OZE i magazynów energii oraz ciepła odpadowego i geotermii.

Autorka i współautorka ponad 30 niepublikowanych raportów z prac dla przemysłu oraz kilkunastu artykułów naukowych opublikowanych w książkach oraz czasopismach naukowych, regularnie uczestniczy w konferencjach krajowych i zagranicznych. Działalność naukową rozwija także poprzez realizację projektów badawczych (8), w tym międzynarodowych (3).

Dyrektor Pionu Badawczo-Rozwojowego

Jan Butra

prof. dr hab. inż. Jan Butra

Dyrektor Pionu Badawczo-Rozwojowego

Z CUPRUM związany od blisko 35 lat. 1 października 1983 roku został zatrudniony w Zakładach Badawczych i Projektowych Miedzi Cuprum we Wrocławiu, których działalność kontynuuje KGHM CUPRUM sp. z .o.o. – CBR.

W latach 1993-1995 kierował Zakładem Górnictwa, w latach 1995-2000 pełnił funkcję członka Zarządu, natomiast w latach 2002-2006 Prezesa oraz Wiceprezesa Zarządu. Od marca 2018 roku jest Dyrektorem Ośrodka Badawczo-Rozwojowego w KGHM CUPRUM.

Studia inżynierskie ukończył na Wydziale Górniczym Politechniki Wrocławskiej. W Instytucie Górnictwa PWr, obronił w 1982 roku pracę doktorską. Od marca 2002 roku, kiedy uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk technicznych na Wydziale Górniczym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu górnictwa podziemnego (Eksploatacja Złóż, Projektowanie Kopalń oraz Tąpania i Wstrząsy) na Wydziale Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej. W sierpniu 2011 roku uzyskał tytuł naukowy profesora nauk technicznych z nadania Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto, w latach 1987-1993 pracował w Instytucie Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w Krakowie na stanowisku adiunkta i kierownika filii we Wrocławiu.

Jego działalność naukowo-badawcza obejmuje zagadnienia geomechaniki górniczej, udostępniania i eksploatacji podziemnej złóż, obudowy wyrobisk górniczych, rozpoznania i profilaktyki zagrożeń naturalnych, gospodarki złożem, a także ekonomiki górnictwa rud metali nieżelaznych, węgla kamiennego oraz soli kamiennej. Zajmuje się również nowymi technologiami eksploatacji złóż rud o dużej zwięzłości. Uczestniczył, jako główny wykonawca lub wykonawca, w realizacji 11 projektów (badawczych i celowych), w tym w 5 projektach międzynarodowych. Niepublikowane raporty z prac badawczych, prac dla przemysłu i ekspertyz obejmują ponad 237 pozycji. Wypromował pięciu doktorów nauk technicznych. Jest recenzentem 14 prac doktorskich, 14 rozpraw habilitacyjnych oraz 2 wniosków o tytuł profesora. Jest autorem 182 publikacji, w tym 83 artykułów, 14 książek i monografii oraz 36 patentów.

Rada nadzorcza

 • Wojciech Boczar – Przewodniczący
 • Andrzej Jaroch
 • Krystian Mieszkała
 • Bartłomiej Eugeniusz Stawiarski
 • Grzegorz Macko

Rada naukowa

 • prof. dr hab. inż. Jan Butra – Przewodniczący
 • dr hab. inż. Maciej Madziarz
 • dr inż. Magdalena Król
 • dr hab. inż. Piotr Mertuszka
 • dr hab. inż. Paweł Stefaniak
 • dr inż. Malwina Kobylańska
 • dr inż. Sławomir Świtoń