W czym możemy Ci pomóc? 71 781 22 01

Władze spółki

O nas

Władze spółki

Zarząd

dr inż. Leszek Ziętkowski

Prezes Zarządu

Z CUPRUM we Wrocławiu oraz przemysłem miedziowym związany jest od prawie 33 lat. W listopadzie 1985 roku został zatrudniony w Zakładzie Mechanizacji Kopalń w ówczesnych Zakładach Badawczych i Projektowych Miedzi Cuprum, których działalność kontynuuje obecnie KGHM CUPRUM sp. z o. o. – Centrum Badawczo-Rozwojowe.

W latach 2000 – 2002 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Naukowo-Badawczych.  W okresie od 2003 roku do 2009 roku kierował Zakładem Mechanizacji a od 2010 roku do maja 2018 roku Zakładem Inżynierii Mechanicznej i Elektrycznej.

Od czerwca 2018 roku jest Prezesem Zarządu Spółki KGHM CUPRUM sp. z o.o. – CBR.

W 1980 roku na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej we Wrocławiu ukończył studia wyższe i uzyskał tytuł magistra inżyniera mechanika. W 2008 roku na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie obronił pracę doktorską i posiada tytuł doktora nauk technicznych specjalności maszyny i urządzenia górnicze.

Ukończył polsko-niemieckie studium menedżerskie w Eduplan – Bildung Beratung Technologie Transfer GmbH w Dreźnie i we Wrocławskiej Szkole Zarządzania OTREK we Wrocławiu.

Jest ekspertem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju do oceny projektów z zakresu górnictwa i mechaniki.

W ramach działalności naukowo-badawczej i projektowej zajmował się zagadnieniami mechanizacji procesów technologicznych w górnictwie. Wyniki analiz technicznych, ekspertyz i prac badawczo-rozwojowych są wykorzystywane i stosowane głównie w KGHM Polska Miedź SA. Kierował i uczestniczył w realizacji ponad 193 niepublikowanych prac badawczych dla przemysłu miedziowego. Były one także publikowane w czasopismach naukowo technicznych i w materiałach konferencyjnych krajowych i zagranicznych a niektóre rozwiązania techniczne zostały opatentowane. Jest współautorem dwóch monografii dotyczących przemysłu miedziowego oraz eksploatacji węgla i surowców skalnych. Uczestniczył jako główny wykonawca lub współwykonawca w realizacji wielu projektów badawczych i celowych.

Lech Szyszkowicz

Wiceprezes Zarządu

Z Grupą Kapitałową KGHM związany od 2006 roku. W styczniu 2019 r. został powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu KGHM CUPRUM sp. z o.o. – CBR.

Absolwent Wydziału Zarządzania i Informatyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Ukończył Podyplomowe Studium Menadżerskie na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz Podyplomowe Studium Zarządzania Strategicznego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Praktyk z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu przedsiębiorstwami produkcyjnymi i handlowymi różnych branż oraz w zarządzaniu finansami i logistyką, nabytym na stanowiskach top management w korporacjach polskich i zagranicznych. Uczestnik wielu kursów i szkoleń z zakresu finansów, marketingu i logistyki.

Ośrodek badawczo-rozwojowy

prof. dr hab. inż. Jan Butra

Dyrektor Ośrodka Badawczo-Rozwojowego

Z CUPRUM związany od blisko 35 lat. 1 października 1983 roku został zatrudniony w Zakładach Badawczych i Projektowych Miedzi Cuprum we Wrocławiu, których działalność kontynuuje KGHM CUPRUM sp. z .o.o. – CBR.

W latach 1993-1995 kierował Zakładem Górnictwa, w latach 1995-2000 pełnił funkcję członka Zarządu, natomiast w latach 2002-2006 Prezesa oraz Wiceprezesa Zarządu. Od marca 2018 roku jest Dyrektorem Ośrodka Badawczo-Rozwojowego w KGHM CUPRUM.

Studia inżynierskie ukończył na Wydziale Górniczym Politechniki Wrocławskiej. W Instytucie Górnictwa PWr, obronił w 1982 roku pracę doktorską. Od marca 2002 roku, kiedy uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk technicznych na Wydziale Górniczym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu górnictwa podziemnego (Eksploatacja Złóż, Projektowanie Kopalń oraz Tąpania i Wstrząsy) na Wydziale Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej. W sierpniu 2011 roku uzyskał tytuł naukowy profesora nauk technicznych z nadania Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto, w latach 1987-1993 pracował w Instytucie Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w Krakowie na stanowisku adiunkta i kierownika filii we Wrocławiu.

Jego działalność naukowo-badawcza obejmuje zagadnienia geomechaniki górniczej, udostępniania i eksploatacji podziemnej złóż, obudowy wyrobisk górniczych, rozpoznania i profilaktyki zagrożeń naturalnych, gospodarki złożem, a także ekonomiki górnictwa rud metali nieżelaznych, węgla kamiennego oraz soli kamiennej. Zajmuje się również nowymi technologiami eksploatacji złóż rud o dużej zwięzłości. Uczestniczył, jako główny wykonawca lub wykonawca, w realizacji 11 projektów (badawczych i celowych), w tym w 5 projektach międzynarodowych. Niepublikowane raporty z prac badawczych, prac dla przemysłu i ekspertyz obejmują ponad 237 pozycji. Wypromował pięciu doktorów nauk technicznych. Jest recenzentem 14 prac doktorskich, 14 rozpraw habilitacyjnych oraz 2 wniosków o tytuł profesora. Jest autorem 182 publikacji, w tym 83 artykułów, 14 książek i monografii oraz 36 patentów.

Rada nadzorcza

  • Wojciech Boczar – Przewodniczący
  • Andrzej Jaroch
  • Krystian Mieszkała
  • Damian Komar
  • Józef Dolata