W czym możemy Ci pomóc? 71 781 22 01

Usługi projektowe

Nasza oferta

Usługi projektowe

Górnictwo

 • Projekty zagospodarowania złóż (PZZ).
 • Kompleksowe projekty eksploatacji złóż w warunkach zagrożenia tąpaniami.
 • Studia możliwości i wykonalności budowy kopalń.
 • Projekty techniczne podziemnej eksploatacji złóż w warunkach zagrożeń naturalnych.
 • Projekty techniczne komór funkcyjnych.
 • Projekty i harmonogramy likwidacji kopalń.
 • Projekty techniczne budowy nowych oraz modernizacji i rozbudowy istniejących zakładów górniczych.
 • Projekty rozpoznania górniczego oraz projekty koncepcyjne i techniczne zabezpieczenia górniczego zabytkowych wyrobisk.
 • Projekty techniczne zabezpieczenia i adaptacji do celów turystyki przemysłowej oraz geoturystyki historycznych wyrobisk górniczych i budowli podziemnych wykonanych metodami górniczymi oraz pustek podziemnych pochodzenia naturalnego (jaskiń, kawern, itp.).
 • Projekty techniczne likwidacji lub zabezpieczenia reliktów historycznych wyrobisk górniczych oraz budowli podziemnych wykonanych metodami górniczymi oraz pustek podziemnych pochodzenia naturalnego (jaskiń, kawern, itp.).

Kontakt:

dr hab. inż. Maciej Madziarz
Kierownik Zakładu Górnictwa
tel. + 48 71 781 25 26
wyślij e-mail:

dr inż. Daniel Pawelus
Zastępca Kierownika Zakładu Górnictwa
tel. + 48 71 781 23 46
wyślij e-mail:

ul. Gen. Władysława Sikorskiego 2-8, 53-659 Wrocław

Aerologia górnicza

 • Przewietrzanie rejonów robót wydobywczych oraz chodnikowych, w szczególności dla rejonów nowo udostępnianych.
 • Rozpływy wody lodowej w istniejących systemach klimatyzacji centralnej kopalń w aspekcie wymaganych mocy chłodniczych.
 • Urządzenia do klimatyzacji stanowiskowej i indywidualnej wraz z ich dostawą dla kopalń.

Kontakt:

Wojciech Kulik
Kierownik Zakładu Aerologii Górniczej
kom. + 48 887 870 759
wyślij e-mail:

ul. Pracka 3a, 54-066 Wrocław

Budownictwo przemysłowe i badania materiałowe

 • Projektowanie obudów i wyposażenia szybów, innych dołowych obiektów górniczych kopalń oraz innych specjalistycznych obiektów górniczych infrastruktury naziemnej i podziemnej.
 • Projektowanie obiektów przemysłowych (powiązanych funkcjonalnie z obiektami szybowymi) na powierzchni.
 • Projektowanie przebudowy istniejących obiektów budownictwa podziemnego wraz z przynależną infrastrukturą.
 • Projektowanie tuneli.
 • Projektowanie likwidacji szybów oraz infrastruktury powierzchniowej i podziemnej.
 • Opracowanie dokumentacji projektowej zabezpieczania i naprawy obudów funkcjonujących szybów i szybików oraz konstrukcji innych obiektów górniczych kopalń.
 • Opracowanie metod stabilizacji i uszczelniania górotworu z zastosowaniem technik iniekcyjnych.
 • Opracowanie projektów technicznych konsolidacji górotworu techniką mrożeniową wraz metodyką kontroli rozwoju płaszcza mrożeniowego.
 • Projektowanie nawierzchni dróg w wyrobiskach kopalnianych.
 • Projektowanie adaptacji istniejących obiektów przemysłowych do aktualnie obowiązujących przepisów prawnych.

Pracownia projektowa górnicza

 • Projektowanie obudów szybów i innych dołowych obiektów górniczych kopalń oraz innych, specjalistycznych obiektów górniczych infrastruktury podziemnej.
 • Projektowanie przebudowy istniejących obiektów budownictwa podziemnego.
 • Projektowanie tuneli.
 • Projektowanie likwidacji szybów oraz infrastruktury podziemnej.
 • Tworzenie dokumentacji projektowej zabezpieczania i naprawy obudów funkcjonujących szybów i szybików oraz konstrukcji innych obiektów górniczych kopalń.
 • Opracowanie metod stabilizacji i uszczelniania górotworu z zastosowaniem technik iniekcyjnych.
 • Opracowywanie projektów technicznych konsolidacji górotworu techniką mrożeniową wraz z metodyką kontroli rozwoju płaszcza mrożeniowego.
 • Projektowanie nawierzchni dróg w wyrobiskach kopalnianych.
 • Projektowanie adaptacji istniejących obiektów przemysłowych do aktualnie obowiązujących przepisów prawnych.

Pracownia projektowa architektoniczno-budowlana

 • Sporządzanie studium przedinwestycyjnego.
 • Koncepcje programowo-przestrzenne.
 • Projekty budowlane.
 • Projekty wykonawcze.
 • Projekty modernizacji, remontów, adaptacji, a także zmiany sposobu użytkowania istniejących obiektów.
 • Prowadzenie spraw formalno-prawnych związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę.
 • Opracowania kosztowe na etapie: studium przedinwestycyjnego, koncepcji programowo-przestrzennej, projektu budowlanego i wykonawczego.
 • Przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie.
 • Kalkulacje indywidualne robót poza zakresem KNR.

Pracownia projektowa mechaniczno-technologiczna

 • Prace przedprojektowe, opracowywanie założeń, a także projektów technicznych, wykonawczych i technologicznych w zakresie transportu pionowego i poziomego kopalń oraz innych zakładów przemysłowych.
 • Projektowanie kopalnianych systemów transportowych z wykorzystaniem maszyn samojezdnych, taśmociągów i pojazdów szynowych.
 • Projektowanie zaplecza technicznego (wraz z  urządzeniami ) dla obiektów technologicznych dla przemysłu wydobywczego i ogólnego.
 • Opracowywanie dokumentacji technicznej konstrukcji maszyn i urządzeń dla głębienia szybów.
 • Opracowanie dokumentacji rejestracyjnych urządzeń dźwigowych, a także opracowywanie dokumentacji technicznych konstrukcji maszyn i urządzeń nietypowych.

Pracownia projektowa instalacji sanitarnych

 • Projekty instalacji sanitarnych (m.in. wentylacji, klimatyzacji, centralnego ogrzewania, instalacji wody użytkowej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej).
 • Projekty instalacji przemysłowych (m.in. wentylacji, ogrzewania, gazów technicznych, sprężonego powietrza).
 • Projekty sieci zewnętrznych ( m.in. sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, wody lodowej, sieci cieplnych).
 • Projekty rozbiórek istniejących instalacji i sieci.
 • Inwentaryzacje istniejących instalacji.

Kontakt:

mgr inż. Sławomir Fabich
Kierownik Zakładu Budownictwa Przemysłowego i Badań Materiałowych
tel.  + 48 71 781 23 55, kom. + 48 605 632 612
wyślij e-mail:

ul. Gen. Władysława Sikorskiego 2-8, 53-659 Wrocław

Mechanika górotworu

 • Projektowanie robót strzałowych z wykorzystaniem modelowania numerycznego w celu zwiększenia efektywności procesu wybierania złoża.

Kontakt:

dr hab. inż. Piotr Mertuszka
Kierownik Zakładu Mechaniki Górotworu
tel. + 48 71 781 24 07
wyślij e-mail:

ul. Gen. Władysława Sikorskiego 2-8, 53-659 Wrocław

Geologia

 • Projektowanie, dokumentowanie oraz realizacja i koordynacja robót geologicznych oraz badań hydrogeologicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami (Ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze, Prawo Wodne i Prawo Ochrony Środowiska wraz aktami wykonawczymi) oraz zgodnie z międzynarodowymi standardami.
 • Dokumentowanie zasobów złóż surowców mineralnych oraz wód podziemnych.
 • Nadzór inwestorski i merytoryczny nad realizacją prac prospekcyjnych i eksploracyjnych, w tym w obszarach koncesyjnych – posiadamy uprawnienia kategorii XIII, II i IV.
 • Projekty zagospodarowania złóż w zakresie zagadnień geologicznych i hydrogeologicznych oraz obliczania zasobów przemysłowych i strat.
 • Obsługa zakładów górniczych w zakresie projektowania i wykonywania monitoringu zagrożeń naturalnych, w tym hydrogeologicznych i gazowych.
 • Projektowanie monitoringu środowiska wodnego, w tym projekty systemów monitoringu ilościowego i jakościowego wód powierzchniowych i podziemnych.
 • Projektowanie ujęć wód podziemnych i powierzchniowych.

Kontakt:

dr inż. Mateusz Niedbał
Kierownik Zakładu Geologii
tel. + 48 71 781 22 26
wyślij e-mail:

ul. Gen. Władysława Sikorskiego 2-8, 53-659 Wrocław

Inżynieria mechaniczna i elektryczna

 • Projekty techniczne układów mechanicznych.
 • Projekty techniczne instalacji rurowo-pompowych.
 • Projekty techniczne zasilania urządzeń elektrycznych, sieci i instalacji elektrycznych średniego i niskiego napięcia oraz zabezpieczeń.
 • Projekty techniczne układów sterowania sieci średniego napięcia.

Kontakt:

dr inż. Janusz Młynarczyk
Kierownik Zakładu Inżynierii Mechanicznej i Elektrycznej
tel. + 48 71 781 22 87
wyślij e-mail:

ul. Gen. Władysława Sikorskiego 2-8, 53-659 Wrocław

Ochrona środowiska

 • Projekty sieci i wdrażanie systemów monitoringu środowiska.
 • Opracowanie koncepcji i projektów zamknięcia oraz rekultywacji składowisk.

Kontakt:

dr Wojciech Mizera
Kierownik Zakładu Ochrony Środowiska
tel. + 48 71 781 22 41
wyślij e-mail:

ul. Gen. Władysława Sikorskiego 2-8, 53-659 Wrocław

Technologie energetyczne

 • Studia możliwości zagospodarowania złóż polihalitu z uwzględnieniem modelu kopalń oraz wariantów technologii przeróbki.
 • Prace inwentaryzacyjne dla potrzeb projektowania zagospodarowania złoża lub rewitalizacji terenów górniczych.
 • Opracowania mapowe i modelowanie przestrzenne z wykorzystaniem systemów wspomagających projektowania.

Kontakt:

dr inż. Magdalena Król
Kierownik Zakładu Technologii Energetycznych
tel. + 48 71 781 23 57
wyślij e-mail:

dr inż. Michał Strzelecki
Zastępca Kierownika Zakładu Technologii Energetycznych
tel. + 48 71 781 22 14
wyślij e-mail:

ul. Gen. Władysława Sikorskiego 2-8, 53-659 Wrocław

Geodezja

 • Podziały nieruchomości, wznowienia granic, przygotowanie dokumentacji do celów prawnych.
 • Mapy do celów projektowych.
 • Opracowania numeryczne GIS/CAD.
 • Opracowania geodezyjno-kartograficzne.

Kontakt:

Grzegorz Kurpiński
Kierownik Zakładu Geodezji
tel. + 48 76 749 39 38, kom. +48 577 666 102
wyślij e-mail:

Marcin Baran
Zastępca Kierownika Zakładu Geodezji
tel. + 48 76 749 39 38
wyślij e-mail:

ul. 1 Maja 14, 59-300 Lubin