W czym możemy Ci pomóc? 71 781 22 01

Usługi pomiarowe

Nasza oferta

Usługi pomiarowe

Górnictwo

 • Systemy monitorowania podziemnych wyrobisk górniczych, w tym współpracy kotew z górotworem w warunkach występowania obciążeń statycznych i dynamicznych.
 • Badania stanowiskowe parametrów kotew górniczych.
 • Badania współpracy kotew górniczych z górotworem w warunkach in situ.

Kontakt:

dr hab. inż. Maciej Madziarz
Kierownik Zakładu Górnictwa
tel. + 48 71 781 25 26
wyślij e-mail:

dr inż. Daniel Pawelus
Zastępca Kierownika Zakładu Górnictwa
tel. + 48 71 781 23 46
wyślij e-mail:

ul. Gen. Władysława Sikorskiego 2-8, 53-659 Wrocław

Aerologia górnicza

 • Pomiary parametrów wentylacyjno-klimatycznych w wyrobiskach kopalń (w tym prędkość przepływu i strumień objętościowy przepływającego powietrza, temperatura i wilgotność, ciśnienie powietrza, temperatura zastępcza klimatu, wskaźnik WBGT).
 • Pomiary zawartości gazów palnych (węglowodory, wodór), toksycznych i niebezpiecznych dla zdrowia (tlenki azotu, tlenek węgla, siarkowodór) oraz innych (tlen, azot, dwutlenek węgla) w powietrzu kopalnianym i w otworach badawczych wierconych w wyrobiskach dołowych.
 • Pomiary zapylenia powietrza, a także wyznaczanie frakcji respirabilnej i całkowitej.
 • Wydatek energetyczny i podstawowe parametry fizjologiczne pracownika.
 • Pomiary parametrów pracy wentylatorów kopalnianych, w tym wentylatorów głównego przewietrzania.

Kontakt:

Wojciech Kulik
Kierownik Zakładu Aerologii Górniczej
kom. + 48 887 870 759
wyślij e-mail:

ul. Pracka 3a, 54-066 Wrocław

Budownictwo przemysłowe i badania materiałowe

 • Badania nieniszczące stanu obiektów betonowych i żelbetonowych z wykorzystaniem metody ultradźwiękowej i sklerometrycznej.
 • Badania georadarowe i tomograficzne stanu konstrukcji betonowych i murowych.
 • Badania endoskopowe.
 • Badania obiektowe sieci podsadzkowych, w tym:
  • badania ścieralności rurociągów podsadzkowych (pomiary grubości ścianek rur),
  • badania parametrów przepływu mieszaniny podsadzkowej (pomiary ciśnień).

Kontakt:

dr inż. Sławomir Świtoń
Kierownik Zakładu Budownictwa Przemysłowego i Badań Materiałowych
kom. + 48 71 781 24 66 , kom. + 48 887 893 363
wyślij e-mail:

ul. Gen. Władysława Sikorskiego 2-8, 53-659 Wrocław

Mechanika górotworu

 • Monitoring pracy górotworu z wykorzystaniem kotew oprzyrządowanych.
 • Badania parametrów środków strzałowych w warunkach in-situ.
 • Pomiary inklinometryczne.
 • Pomiary i prognozy oddziaływań para sejsmicznych na powierzchnię.

Kontakt:
dr hab. inż. Piotr Mertuszka
Kierownik Zakładu Mechaniki Górotworu
tel. + 48 71 781 24 07
wyślij e-mail:

dr inż. Lech Stolecki
Zastępca Kierownik Zakładu Mechaniki Górotworu
tel.  + 48 71 781 22 51
wyślij e-mail:

ul. Gen. Władysława Sikorskiego 2-8, 53-659 Wrocław

Ochrona środowiska

 • Pomiar klimatu akustycznego i innych komponentów środowiska w rejonach planowanych i istniejących inwestycji.
 • Pomiar jakości gleb, roślinności i produktów rolniczych.

Kontakt:

dr Wojciech Mizera
Kierownik Zakładu Ochrony Środowiska
tel. + 48 71 781 22 41
wyślij e-mail:

ul. Gen. Władysława Sikorskiego 2-8, 53-659 Wrocław

Geodezja

 • Pomiary deformacji terenów górniczych spowodowanych eksploatacją górniczą (metody klasyczne i satelitarne).
 • Pomiary kontrolne obiektów inżynieryjno-technicznych (wieże szybowe i urządzenia wyciągowe, wieże przelewowe, ciągi technologiczne, kominy, suwnice, inne obiekty)
 • Geodezyjna obsługa inwestycji.
 • Pomiary odkształceń i przemieszczeń obiektów.
 • Pomiary realizacyjne i sytuacyjno-wysokościowe.
 • Pomiary przy użyciu technologii GNSS.

Kontakt:

Grzegorz Kurpiński
Kierownik Zakładu Geodezji
tel. + 48 76 749 39 38, kom. +48 577 666 102
wyślij e-mail:

Marcin Baran
Zastępca Kierownika ds. Obsługi Inwestycji
Zakład Geodezji
tel. + 48 76 749 39 38
wyślij e-mail:

Mateusz Seta
Zastępca Kierownika ds. Pomiarów Deformacji
Zakład Geodezji
tel.  + 48 76 749 39 38
wyślij e-mail:

ul. 1 Maja 14, 59-300 Lubin