W czym możemy Ci pomóc? 71 781 22 01

Projekty krajowe

Projekty badawcze

Projekty krajowe

Projekt współfinansowany w ramach konkursu OPUS-22 z Narodowego Centrum Nauki

Tytuł projektu:

Geneza i przebieg antropogenicznych i naturalnych deformacji terenu w obszarach pogórniczych dawnej kopalni węgla brunatnego „Babina”. Etap 2: Wpływ warunków hydrogeologicznych na przebieg deformacji terenów pogórniczych

 

Głównym celem naukowym projektu jest uzyskanie możliwości propagacji pozytywnych i negatywnych skutków przekształceń antropogenicznych, bazując na dotychczas zebranych danych, wynikach prac badawczych oraz szerokiej, interdyscyplinarnej i wieloetapowej analizie bazy danych. Skutkiem deformacji pierwotnych i wtórnych oraz obecne warunki hydrogeologiczne, mają znaczący wpływ na zmiany środowiskowe rejonu kopalni Babina. Badania w dotychczasowym projekcie wykazują taki kierunek, stąd w proponowanym projekcie zostaną wykonane: model hydrogeologiczny (poziomy wód, piezometry, chemizm), badania geofizyczne oraz geodezyjny monitoring deformacji nieciągłych.

Badania zostaną przeprowadzone w byłej kopalni węgla brunatnego „Babina” („Przyjaźń Narodów –Szyb Babina”) położonej w zachodniej Polsce w pobliżu granicy z Niemcami, między Łęknicą na południu a Tuplicami na północy. Skutkiem deformacji pierwotnych i wtórnych oraz obecne przepływy wód zakwaszonych w kierunku powierzchni czy drogami podziemnymi, mają znaczący wpływ na zmiany środowiskowe rejonu kopalni Babina. Niemal we wszystkich publikacjach wskazuje się, że przedstawione wyniki badań pokazują budowę geologiczną i stosunki wodne jedynie fragmentarycznie, a obserwacje prowadzone były w zbyt krótkim czasie. Badania zmian jakości wody podziemnej i kierunków jej migracji powinny być prowadzone systematycznie poprzez sieć monitoringu. Ponadto rozpoznanie uwarunkowań geochemicznych w zlewni zbiorników antropogenicznych może być niewątpliwie pomocne w analizie kierunków migracji pierwiastków oraz wskazaniu dalszych przekształceń składu chemicznego wód i gruntów. Na tej podstawie można bowiem wskazać sposób rekultywacji wód danego zbiornika, a także innych obszarów zdegradowanych wskutek eksploatacji surowców mineralnych. Ważne jest też, aby zidentyfikować właściwości chemiczne wody w każdym jeziorze indywidualnie. Ze względu na wysoką zmienność mineralizacji uniwersalna praktyka rewitalizacji jezior byłaby nieefektywna

W ramach projektu prace KGHM CUPRUM obejmą następujące zadania:

 1. Analizę i modelowanie warunków hydrogeologicznych i ich zmian.
 2. Analizę deformacji naturalnych i wtórnych powierzchni terenu pogórniczego.
 3. Udoskonalenie metodyki modelowania i prognozowania deformacji z wykorzystaniem metod uczenia maszynowego.

Badania pozwolą na opisanie i zrozumienie procesów deformacji naturalnych i antropogenicznych w przeszłości i obecnie w obszarze dawnej płytkiej i odkrywkowej eksploatacji złóż węgla brunatnego w złożonym środowisku glaciotektonicznym Łuku Mużakowa. Uniwersalnym rezultatem będzie udoskonalenie metodyki zintegrowanego monitoringu i modelowania predykcyjnego deformacji w złożonych środowiskach pogórniczych możliwych do zastosowania w innych miejscach poddanych wpływom zakończonej eksploatacji kopalin.

Nazwa Beneficjenta:
KGHM CUPRUM sp. z o.o. Centrum Badawczo – Rozwojowe
Politechnika Wrocławska
Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy

Okres realizacji:
2022-2025

Wartość Projektu:
całkowita wartość projektu: 1 177 966,00 PLN
w tym budżet KGHM CUPRUM: 392 132,00 PLN

Projekt współfinansowany w ramach konkursu OPUS-17 z Narodowego Centrum Nauki

Tytuł projektu:

Geneza i przebieg antropogenicznych i naturalnych deformacji terenu w obszarach pogórniczych dawnej kopalni węgla brunatnego “Babina”

 

Głównym celem projektu jest ustalenie, czy możliwe jest dokładne określenie i modelowanie deformacji powierzchni spowodowanych wcześniejszą działalnością górniczą w przestrzeniach (3D) i czasie (4D). Zostaną zidentyfikowane i przeanalizowane źródłowe materiały kartograficzne, a następnie zamodelowane warunki geologiczne, górnicze i środowiskowe odpowiedzialne za proces powstawania deformacji górniczych w skomplikowanych i złożonych warunkach górotworu. Opracowane będą modele deformacji metodami statystyki przestrzennej i deterministycznymi. Oparte będą o wyniki przestrzennego mapowania deformacji za pomocą satelitarnej interferometrii radarowej i pozycjonowania satelitarnego GNSS, a także fotogrametrii UAV (bezzałogowy statek powietrzny), poszukiwań geofizycznych i niwelacji precyzyjnej.
Celem prac jest zbadanie, które warunki są istotne dla występowania i rozwoju deformacji, jaka jest miara tego znaczenia i czy deformacje można dokładnie przewidzieć za pomocą podejścia deterministycznego i modelowania przestrzennego. W rezultacie zostanie opisany i zamodelowany zostanie proces deformacji związanych z wydobywaniem płytkich złóż węgla brunatnego w złożonym środowisku glacitektonicznym.
Krajobraz geomorfologiczny obszaru badawczego Łuku Mużakowa charakteryzuje się licznymi i zróżnicowanymi formami pochodzenia antropogenicznego, związanymi z podziemnym i odkrywkowym wydobyciem węgla brunatnego, które zakończyło się w latach 70. ubiegłego wieku. Złożona i skomplikowana geometria tych złóż węgla jest wynikiem procesów glacitektonicznych, związanych z kolejnymi etapami akumulacji i wietrzenia. Cały obszar poddawany jest procesom geodynamicznym związanym z wietrzeniem obszarów odsłoniętych, niszczeniem płytkich wyrobisk podziemnych i zmieniającymi się warunkami hydrogeologicznymi górotworu. Procesowe deformacje wtórne i ich wpływ na powierzchnię są obecnie nieznane.

W ramach projektu prace KGHM Cuprum obejmą następujące zadania:

 1. Analizę, weryfikację i przetwarzanie danych źródłowych,
 2. Opracowanie kompleksowej bazy danych przestrzennych,
 3. Geodezyjne, geofizyczne, geologiczne i hydrogeologiczne badania terenowe,
 4. Opracowanie modeli deformacji opartych na Metodzie Elementów Skończonych,
 5. Opis procesu deformacji i opracowanie uniwersalnej metodologii modelowania deformacji wtórnych.

Końcowym rezultatem projektu będzie uniwersalna metodologia badania i modelowania wtórnych deformacji górniczych, mająca zastosowanie do obszarów o złożonych i skomplikowanych warunkach górniczych oraz geologicznych i tektonicznych, a także baza wiedzy opisująca proces deformacji w środowisku glacitektonicznym obszaru Łuku Mużakowskiego i wydobycie płytkich złóż węgla brunatnego.

Nazwa Beneficjenta:
KGHM CUPRUM sp. z o.o. Centrum Badawczo – Rozwojowe
Politechnika Wrocławska

Okres realizacji:
2020-2022

Wartość Projektu:
całkowita wartość projektu: 1 346 428,00 PLN
w tym budżet KGHM CUPRUM: 731 808,00 PLN

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Tytuł projektu:

Zintegrowany system obróbki surowca skalnego. Proekologiczna linia produkcyjna, oparta na idei zrównoważonego rozwoju i dostosowana do obsługi przez osoby niepełnosprawne

Celem projektu jest opracowanie zintegrowanego systemu obróbki surowca skalnego stanowiącego proekologiczną linię produkcyjną, opartą na idei zrównoważonego rozwoju. Założeniem projektu jest opracowanie nowoczesnych oraz innowacyjnych technologii z zakresu pomiaru, projektowania i prezentacji produktu, wytworzenia tego produktu, a następnie przetworzenia odpadów poprodukcyjnych. Surowcami naturalnymi przetwarzanymi w procesie produkcyjnym będą kamienie naturalne, m. in. granit, gnejs, marmur, piaskowiec, onyks, trawertyn. Produktami końcowymi będą: schody, parapety, blaty kuchenne i łazienkowe oraz inne produkty kamienne.

Głównymi wynikami projektu będą:

 • budowa nowatorskiego systemu produkcyjnego, którego obsługę można powierzyć osobom niepełnosprawnym,
 • wdrożenie urządzeń zapewniających zrównoważony rozwój,
 • innowacyjna technologia badania stanu technicznego maszyn.

Oszczędność zasobów naturalnych zrealizowana będzie poprzez odzysk wody technologicznej z opadów oraz zamknięcie jej w obiegu zamkniętym. Przetestowane zostaną technologie produkcji energii elektrycznej mogące w znaczący sposób ograniczyć jej zużycie. Produkcja odpadów zostanie zminimalizowana dzięki zastosowaniu odpowiednio ukształtowanego procesu obróbki – minimalizowanie strat materiałowych przez pomiary wstępne (nowatorskie w branży), projektowanie produktu, oprogramowanie linii (nesting) oraz wykorzystanie nieużytecznych części materiału przez przerób w kruszywo (kruszenie).

Nazwa Beneficjenta:
KGHM CUPRUM sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe
Kamienna Grzegorz Kurpiński

Okres realizacji:
2021-05-01– 2023-08-31

Wartość Projektu:
całkowita wartość projektu: 3 431 494,50 PLN
w tym budżet KGHM CUPRUM: 1 076 630,00 PLN

Projekty współfinansowane w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Tytuł projektu:

Innowacyjny system precyzyjnego monitoringu oparty o integrację niskokosztowych sensorów GNSS oraz IMU MEMS
(POIR.01.01.01-00-0753/21-00)

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego systemu precyzyjnego monitoringu deformacji i oddziaływań dynamicznych opartego na niskokosztowych sensorach GNSS i IMU. System będzie składał się z urządzeń pomiarowych, rozwiązań teletechnicznych i informatycznych. Opracowany produkt zapewni szeroki zakres pomiarowy umożliwiający monitorowanie zmian powierzchni terenu w zakresie wolnozmiennych deformacji oraz przemieszczeń dynamicznych. Elastyczność proponowanego rozwiązania umożliwi także monitoring obiektów inżynierskich. Takie podejście stanowi nowość na polskim rynku pomiarów deformacji terenu i monitorowania stanu obiektów technicznych. Projekt zakłada przeprowadzenie prac badawczych i rozwojowych umożliwiających opracowanie multi-sensorowej stacji pomiarowej oraz stworzenie oprogramowania do opracowywania obserwacji i zarządzania systemem. W ramach prac zostaną zabudowane sieci stacji badawczych składające się z opracowanych w projekcie multi-sensorowych stacji pomiarowych oraz kontrolnych składających się ze znaków do pomiarów metodami geodezyjnymi. Przeprowadzone kampanie pomiarowe będą służyły zebraniu danych pomiarowych umożliwiających walidacje opracowanego systemu i określeniu jego finalnych parametrów technicznych oraz testowaniu zastosowanych rozwiązań. Uzyskane pomiary pozwolą wyznaczać wskaźniki deformacji powierzchni istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa infrastruktury (drogi, rurociągi, element ciągu technologicznego kopalni, trakty kolejowe) na powierzchni terenu oraz parametrów oddziaływań dynamicznych. Znaczne obniżenie kosztów stacji monitorującej umożliwi optymalne dostosowanie gęstości ich rozmieszczenia do charakteru obserwowanego zjawiska, a nie stosowanej technologii pomiaru. Wyniki prac zostaną wprowadzone do działalności gospodarczej jednego z konsorcjantów, poprzez rozpoczęcie produkcji na bazie uzyskanych wyników projektu, a następnie sprzedaży gotowego systemu.

Lider projektu:
Geotronics Dystrybucja Sp. z o.o.

Partnerzy:
KGHM CUPRUM sp. z o.o. Centrum Badawczo – Rozwojowe
Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie

Termin realizacji:
01.12.2021 – 31.12.2023

Kwota projektu:
całkowita wartość projektu: 9 253 846,30 PLN
w tym budżet KGHM CUPRUM: 2 479 125,00 PLN

Tytuł projektu:

Opracowanie innowacyjnej technologii wzbogacania rud metali nieżelaznych z wykorzystaniem systemu prekoncentracji opartego o algorytmy sztucznej inteligencji
(POIR.01.01.01-00-0884/20-00)

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej technologii prekoncentracji wybranego surowca, wykorzystującej maszynę sortującą wzbogaconą o hybrydowy system analizy oraz wykorzystującą algorytmy sztucznej inteligencji i wdrożenie tej technologii do działalności.

Realizacja projektu będzie odbywała się w etapach:

 1. Badania nad możliwością sortowania surowców i określenie wymagań technologicznych dla nadaw i produktów procesu sortowania w kontekście technologii wzbogacania.
 2. Badanie nad potencjałem próbek zmiennościowych i predykcją granicznych wskaźników sortowania oraz określenie możliwości racjonalnej implementacji procesów sortowania w warunkach ograniczeń już istniejących schematów technologicznych.
 3. Badania analityczne nad określeniem kluczowych charakterystyk wybranych surowców w celu wykonania wieloparametrycznej charakterystyki próbek zmiennościowych w technologii analizy Xray (Selective i Multi Energy) i optycznej (światło bliskiego ultrafioletu-UV, światło widzialne, światło bliskiej i krótkiej podczerwieni -NIR i SWIR).
 4. Budowa bazowej sieci neuronowej do automatycznej klasyfikacji sortowanych ziaren z wykorzystaniem danych z wieloparametrycznej identyfikacji ziaren.
 5. Modelowanie sieci neuronowych do automatycznej klasyfikacji sortowanych ziaren z wykorzystaniem danych zwieloparametrycznej identyfikacji ziaren.
 6. Badania nad możliwością zastosowania algorytmów sztucznej inteligencji w systemach sortowania w warunkach laboratoryjnych zbliżonych do rzeczywistych.
 7. Opracowanie technologii wzbogacania rud metali nieżelaznych z wykorzystaniem procesu sortowania.
 8. Badania dotyczące sortowania w symulowanych warunkach operacyjnych pełnej wydajności sortownika o wielkości przemysłowej.
 9. Demonstracja prototypowej technologii wzbogacania wybranych surowców mineralnych z wykorzystaniem procesu sortowania.
 10. Badania i walidacja opracowanej technologii wzbogacania z wykorzystaniem modelu warunków rzeczywistego funkcjonowania zakładów wzbogacania rud Cu i Zn-Pb.

Nazwa Beneficjenta:
KGHM CUPRUM sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe
Comex Polska Sp. z o.o.
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych

Okres realizacji:
2021-02-01– 2023-10-31

Wartość Projektu:
całkowita wartość projektu: 10 974 447,85 PLN
w tym budżet KGHM CUPRUM: 1 528 964,60 PLN

Tytuł projektu:

Wytwarzanie warstw grafenowych na przewodach miedzianych do zastosowań w elektronice (GLC – Connect)
(POIR.04.01.02-00-0103/17)

Projekt obejmuje badania przemysłowe i prace rozwojowe, których celem jest opracowanie oraz konstrukcja systemu do pokrywania grafenem cienkich drutów miedzianych. System rozwiązuje dwa istotne dla przemysłu elektronicznego problemy techniczne: pokrywanie jednorodną monowarstwą grafenową drutów miedzianych o grubości do 1mm rozwijanych ze szpuli komercyjnej oraz pokrywanie grafenem ścieżek miedzianych na podłożach końcowych do zastosowań w elektronice. Projekt zakłada budowę systemu do wysokotemperaturowej i niskotemperaturowej syntezy grafenu, weryfikację jakości otrzymanych pokryć oraz adaptację urządzeń do uzyskania parametrów spełniających oczekiwania rynku. Efektem projektu będą dwa systemy pokrywania przewodów miedzianych grafenem, dla których zostaną zweryfikowane i zoptymalizowane następujące parametry: jakość pokrycia, szybkość i efektywność procesu pokrywania, przewodnictwo elektryczne oraz trwałość warstw pokrywających do zastosowania w skali przemysłowej. Grupą docelową są przedsiębiorstwa produkujące druty miedziane/podzespoły elektroniczne z zastosowaniem drutów miedzianych lub przedsiębiorcy, którzy planują zoptymalizować procesy wykorzystujące złoto. Plan projektu wpisuje się w najnowsze nurty przemysłu elektronicznego, gdzie konieczna staje się miniaturyzacja układów z jednoczesnym obniżeniem kosztów ich wytworzenia.

Nazwa Beneficjenta:
KGHM CUPRUM sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe
Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii
ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS sp. z o.o.

Okres realizacji:
2019-08-01– 2022-07-31

Wartość Projektu:
całkowita wartość projektu: 4 023 577,48 PLN
w tym budżet KGHM CUPRUM: 1 500 174.00 PLN

Tytuł projektu:

Automatyczny system monitorowania wpływów wysokoenergetycznych wstrząsów parasejsmicznych na powierzchnię terenu z wykorzystaniem obserwacji satelitarnych GNSS/PSInSAR oraz pomiarów sejsmicznych (POIR.04.01.04-00-0056/17)

Celem pracy badawczej jest opracowanie zintegrowanego systemu pomiarowego składającego się z platform geodezyjnych oraz aparatury sejsmicznej, umożliwiającego wizualizację wpływów wysokoenergetycznych wstrząsów sejsmicznych na powierzchnię terenu górniczego. Proponowane rozwiązanie umożliwi automatyzację detekcji i określenia skutków zdarzeń parasejsmicznych. Pomiary sejsmiczne umożliwią określenie poziomu drgań oraz wyznaczenie zasięgu ich oddziaływań. Natomiast na podstawie opracowania satelitarnych pomiarów geodezyjnych (interferometria PSInSAR i techniki satelitarne GNSS) zostaną wyznaczone deformacje terenu powstałe po odnotowanym zjawisku. Opracowane w efekcie realizacji projektu oprogramowanie umożliwi zebranie uzyskanych pomiarów, ich zautomatyzowane łączne opracowanie i analizę oraz wyznaczenie odpowiednich wskaźników skutków zdarzeń parasejsmicznych. System wizualizacji uzyskanych wyników zostanie zaimplementowany w środowisku GIS, co pozwoli na przedstawienie użytkownikowi kompletnej informacji o skutkach wpływów działalności górniczej na powierzchnię terenu. Rezultatem projektu będzie gotowy do wdrożenia produkt, czyli zautomatyzowany system pomiarowy umożliwiający wizualizację wpływów generowanych wysokoenergetycznym wstrząsem sejsmicznym na powierzchnię terenu. System dedykowany jest dla rejonów górniczych, gdzie eksploatacji towarzyszy aktywność sejsmiczna, a odbiorcą końcowym mogą być zarówno przedsiębiorcy górniczy jak i samorządy terytorialne.

Nazwa Beneficjenta:
KGHM CUPRUM sp. z o.o. Centrum Badawczo – Rozwojowe
Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie
Geotronics Dystrybucja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Okres realizacji:
01.09.2018-31.08.2021

Wartość Projektu:
całkowita wartość projektu: 8 535 847,59 PLN
w tym budżet KGHM CUPRUM: 2 699 101,50 PLN

Projekty współfinansowane przez Narodowe Centrum Badań i rozwoju
oraz KGHM Polska Miedź S.A. W ramach przedsięwzięcia „CUBR”

Tytuł projektu:

Kompleksowa technologia zagospodarowania części węglanowej odpadów flotacyjnych z bieżącej produkcji KGHM i wytwarzania innowacyjnych materiałów dla budownictwa (FLOT-BUD)

 

Streszczenie projektu:
Celem projektu jest opracowanie kompleksowych technologii i instalacji do przetwarzania i efektywnego ekonomicznie zagospodarowania drobnoziarnistych materiałów węglanowych ze strumienia odpadów flotacyjnych, pochodzących z bieżącej produkcji Oddziału Zakłady Wzbogacania Rud KGHM Polska Miedź S.A.
Założono opracowanie systemu technologii obejmującej wydzielenie drobnoziarnistej frakcji węglanowych i łupkowych odpadów flotacyjnych, przygotowanie surowca odpadowego oraz produkcji innowacyjnych i proekologicznych materiałów dla budownictwa, w tym spoiwa hydraulicznego, mieszanek budowlanych i materiałów podsadzkowych dla górnictwa.

Nazwa Beneficjenta:
KGHM CUPRUM sp. z o.o. – Centrum Badawczo – Rozwojowe
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
KGHM METRACO S.A.

Wartość Projektu:
3 997 675,00 PLN

Wartość dofinansowania:
3 421 812,00 PLN

Okres realizacji:
09.2019–06.2024

Tytuł projektu:

Innowacyjny system łączności bezprzewodowej w wyrobiskach filarowo-komorowych w podziemnych zakładach górniczych (WILDCAT)

Streszczenie projektu:
W ramach projektu opracowany zostanie innowacyjny zintegrowany system radiokomunikacyjny zapewniający łączność, transmisję danych i sygnałów ostrzegawczych w wyrobiskach komorowo-filarowych na froncie eksploatacyjnym. Proponowane rozwiązanie ma na celu zbudowanie systemu radiokomunikacyjnego, funkcjonującego w tych rejonach kopalni, gdzie zastosowanie rozwiązań opartych na łączności przewodowej jest niemożliwe. Nowy system zapewni pokrycie radiowe w przodkach na froncie wydobywczym, przy zastosowaniu autonomicznych (zasilanych bateryjnie) urządzeń nadawczo-odbiorczych pracujących na częstotliwościach w pasmach: 868 MHz (ISM) i 2,4 GHz (Wi-Fi). Modyfikacja infrastruktury bezprzewodowej (akumulatorowych węzłów radiowych), nie będzie wymagała dodatkowych czynności poza ich zabudową i przemieszczaniem wraz z postępem przodków. W rozwiązaniu tym urządzenia odbiorczo-nadawcze będą wyposażone w interfejsy zapewniające komunikację z innymi systemami pracującymi w kopalniach rud miedzi.

Nazwa Beneficjenta:
KGHM CUPRUM sp. z o.o. Centrum Badawczo – Rozwojowe
Politechnika Śląska
Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ-Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
SEVITEL Spółka z o.o.

Wartość Projektu:
6 029 260,00 PLN

Wartość dofinansowania:
 4 942 072,50 PLN
w tym budżet KGHM CUPRUM: 900 000,00 PLN

Okres realizacji:
2017.06.01 – 2020.05.31

Tytuł projektu:

Projektowanie metryk strzałowych z wykorzystaniem narzędzia komputerowego opracowanego dla warunków górniczo-geologicznych kopalń rud miedzi LGOM (PROMETEST)

 

Streszczenie projektu:
Na podstawie analizy parametrycznej oraz symulacji komputerowych procesu strzelania, planowana jest poprawa efektywności strzelań przodków w warunkach kopalń LGOM. Każdy z etapów obejmowanych pojęciem techniki strzałowej zostanie scharakteryzowany właściwymi jemu parametrami, a utworzona w ten sposób wielowymiarowa przestrzeń z określonymi ograniczeniami zostanie numerycznie przeszukana w celu identyfikacji rozwiązania spełniającego cele techniczne i ekonomiczne. Kompozycja technik komputerowych modelujących strzelania przodków w rozmaitych warunkach i układach technologicznych (dynamika) oraz aktualne warunki geomechaniczne w szerokim otoczeniu wybranych lokalizacji (statyka), w połączeniu z serią badań dołowych weryfikujących rozwiązania o wyższym potencjale w zakresie poprawy efektywności strzelań, pozwoli uogólnić uzyskane wyniki w postaci narzędzia informatycznego umożliwiającego dobranie metryki strzelań odpowiedniej dla stosowania w danych warunkach geologiczno-górniczych.

Nazwa Beneficjenta:
KGHM CUPRUM sp. z o.o. Centrum Badawczo – Rozwojowe
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
Główny Instytut Górnictwa
NITROERG S.A.

Wartość Projektu:
4 302 553,00 PLN

Wartość dofinansowania:
4 251 553,00 PLN
w tym budżet KGHM CUPRUM: 1 898 513,00 PLN

Okres realizacji:
2017.04.01 – 2020.03.31

Tytuł projektu:

Innowacyjne metody udostępniania głębokich złóż rud miedzi (I-MORE)

Streszczenie projektu:
Celem projektu jest opracowanie ramowej innowacyjnej technologii udostępnienia złoża rud miedzi na głębokości poniżej 1300 m, ze szczególnym uwzględnieniem monokliny przedsudeckiej i synkliny grodzieckiej.

Nazwa Beneficjenta:
KGHM CUPRUM sp. z o.o. Centrum Badawczo – Rozwojowe
Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.
Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Politechnika Wrocławska
Główny Instytut Górnictwa

Wartość Projektu:
12 057 627,25 PLN

Wartość dofinansowania:
11 384 721,45 PLN

Okres realizacji:
2015.01.01–2017.12.31

Tytuł projektu:

Innowacyjna technologia przygotowania rudy miedzi do flotacji z wykorzystaniem wysokoenergetycznych technik rozdrabniania (HIENGT)

Streszczenie projektu:
Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej technologii przygotowania rudy miedzi do procesu flotacji z wykorzystaniem wysokoenergetycznego młyna o poziomej osi koła bijakowego. Technologia ta mogłaby zastąpić stosowany dotychczas dwustadialny proces mielenia na mokro mieleniem jednostadialnym na sucho.

Nazwa Beneficjenta:  
Instytut Metali Nieżelaznych
KGHM CUPRUM sp. z o.o. Centrum Badawczo – Rozwojowe
Instytut Podstawowy Problemów Techniki Państwowa Akademia Nauk
Politechnika Warszawska

Wartość Projektu:
6 764 480,00 PLN

Wartość dofinansowania:  
3 382 240, 00 PLN

Okres realizacji:  
2015.01.01–2017.12.31

Tytuł projektu:

Opracowanie wysokoefektywnej technologii wzbogacania polskich rud miedzi (HIGHCOPPER)

Streszczenie projektu:
W ramach projektu  planowane jest opracowanie w skali laboratoryjnej i zweryfikowanie w ruchu ciągłym, w skali pilotowej, nowej technologii wzbogacania dostosowanej do właściwości aktualnie i przyszłościowo wydobywanej rudy. Szczegółowo opracowane i zweryfikowane operacje jednostkowe wraz z konstrukcją nowych urządzeń spowodują, że technologia ta gwarantować będzie lepsze jakościowo koncentraty miedziowe dla procesów hutniczych. Wyniki nowego procesu wzbogacania, zweryfikowane w instalacji pilotowej, będą podstawą propozycji nowego schematu technologicznego wzbogacania rudy w KGHM.

Nazwa Beneficjenta:
Politechnika Wrocławska
KGHM CUPRUM sp. z o.o. Centrum Badawczo – Rozwojowe
Instytut Metali Nieżelaznych
Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wrocławskie Centrum Badań EIT+

Wartość Projektu:
10 007 678,00 PLN

Wartość dofinansowania:
5 003 839, 00 PLN

Okres realizacji:
2015.05.01–2018.04.30

Tytuł projektu:

Automatyczne urządzenie do rozbijania brył typu URB/ZS-3 w wyrobiskach podziemnych kopalni rudy miedzi (URB/ZS-3)

Streszczenie projektu:
Nowy automatyczny system pracy pozwoli skoncentrować i zmniejszyć obsługę oraz zwiększyć kontrolę nad poszczególnymi urządzeniami. URB/ZS-3 umożliwi całkowite wyeliminowanie obsługi, sprowadzając ich rolę jedynie do czynności kontrolujących i monitorujących efekty pracy i stan techniczny urządzeń. Głównym celem projektu jest pełna automatyzacja procesu rozdrabniania i obniżka kosztów odstawy urobku. Dodatkowym celem będzie przeniesienie operatorów z obszarów o dużej ekspozycji niekorzystnych czynników środowiskowych (wysoka temperatura, ograniczona wentylacja) do centrów zdalnego i automatycznego sterowania, wolnych od tego ryzyka oraz umożliwienie wybierania bogatych pokładów rudy z rejonów, które dzisiaj nie są eksploatowane z uwagi na zagrożenia dla obsługi.

Nazwa Beneficjenta:
KGHM ZANAM S.A.
KGHM CUPRUM sp. z o.o. Centrum Badawczo – Rozwojowe
Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Wartość projektu:
6 764 480 PLN

Wartość dofinansowania:
1 812 808,75 PLN

Okres realizacji:
2015.03.02–2017.02.28

Tytuł projektu:

Osadzanie powłok ochronnych i dekoracyjnych na bazie renu i jego związków (ReNewTech)

Streszczenie projektu:
W poszukiwaniu najkorzystniejszych sposobów wykorzystania drogiego renu, ważną opcję stanowi wytwarzanie metodami CVD, PVD bądź SPS cienkich powłok funkcjonalnych (supertwardych, ochronnych, dekoracyjnych i innych), które umożliwiają nadanie specyficznych właściwości renu i jego związków wyłącznie cienkim warstwom wierzchnim materiałów konstrukcyjnych, których wytworzenie jest znacznie tańsze niż wprowadzenie renu do całej objętości elementu.

Nazwa Beneficjenta:
Politechnika Łódzka
KGHM CUPRUM sp. z o.o. Centrum Badawczo – Rozwojowe
Politechnika Warszawska
BOHAMET S.A.

Wartość projektu:
7 995 656,00 PLN

Wartość dofinansowania:
3 497 328,00 PLN

Okres realizacji:
2015.05.01–2018.04.30

Inne projekty

Tytuł projektu:

Opracowanie i wdrożenie pilotażowego programu wsparcia dla pracowników KGHM CUPRUM sp. z o.o. – CBR, służącego wdrażaniu zachowań prozdrowotnych w środowisku pracy oraz utrzymaniu równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym

Rozwiń

Projekt realizowany jest w ramach wrocławskiego „Programu Mozart” – Miejskiego Programu Wsparcia Partnerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Sektora Aktywności Gospodarczej. Głównym celem „Programu Mozart” jest inicjowanie, budowanie i koordynowanie partnerstwa pomiędzy szkolnictwem wyższym a sektorem aktywności gospodarczej.

Opiekun Projektu:
mgr Natalia Bartosz – Kierownik Zakładu Psychologii Stosowanej i Profilaktyki Zdrowotnej, KGHM CUPRUM sp. z o.o. – CBR
Partnerstwo, które jest laureatem III edycji „Programu Mozart”, tworzą:

 • KGHM CUPRUM sp. z o.o. – CBR,
 • pracownik naukowy Zakładu Psychologii Zarządzania w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego dr Dorota Kanafa-Chmielewska.

Cel projektu:
Poprawa jakości życia zawodowego i rodzinnego pracowników umysłowych KGHM CUPRUM sp. z o.o. – CBR.

Przedmiot projektu:
Opracowanie i wdrożenie programu wsparcia, który koncentruje się na profilaktyce zachowań prozdrowotnych i radzeniu sobie z utrzymaniem równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym (work – life balance). Program będzie składał się z trzech modułów: części diagnostyczno – analitycznej, przygotowawczej i wdrożeniowej. W części diagnostyczno – analitycznej ustalone zostaną kompetencje pracowników w zakresie zachowań prozdrowotnych oraz umiejętności utrzymania równowagi między życiem zawodowym i prywatnym. Na tej podstawie zostanie przygotowany odpowiedni program wsparcia pracowników. Opracowane zostaną narzędzia doskonalenia kompetencji w zakresie utrzymania równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym. Będą do nich należały warsztaty, zajęcia grupowe, zajęcia indywidualne, gry edukacyjno-symulacyjne, wykłady oraz prezentacje. Beneficjentami wdrożenia programu będą nie tylko pracownicy umysłowi KGHM CUPRUM, ale również ich rodziny.

Korzyści dla Pracowników:

 • doskonalenie własnych umiejętności w zakresie zachowań prozdrowotnych oraz łączenia życia zawodowego z prywatnym, zwłaszcza rodzinnym,
 • wzrost poczucia własnej skuteczności oraz satysfakcji z życia,
 • odkrycie swoich mocnych stron i lepsze wykorzystanie własnego potencjału.
  Korzyści dla Firmy:
 • wzrost efektywności działań personelu.

Tytuł projektu:

Zbadanie procesu mikrobiologicznego rozkładu węgla brunatnego do metanu, celem określenia możliwości zagospodarowania małych, pozabilansowych złóż

Rozwiń

Projekt dofinansowany z Narodowego Centrum Nauki.

Kierownik Projektu:
dr inż. Agnieszka Szubert

Czas realizacji projektu:
1.01.2013 r.-31.12.2015 r.

Cel projektu:
Zbadanie biochemicznej reakcji konwersji węgla brunatnego do metanu oraz selekcja biorących w niej udział szczepów mikrobiologicznych, dla potrzeb biogazyfikacji węgla brunatnego w warunkach in situ. Na podstawie wyznaczonych podstawowych parametrów procesowych nowej technologii, przeprowadzona zostanie wielokryterialna ocena możliwości jej zastosowania dla wybranego pokładu węgla brunatnego w rejonie Dolnego Śląska, w odniesieniu do podstawowych zjawisk biologicznych, fizykochemicznych, reologicznych, hydrogeologicznych i in., współistniejących w układzie biozgazowania.

Tytuł projektu:

Sposób rewitalizacji składowisk mineralnych, zwłaszcza gruntów bezglebowych

Rozwiń

To innowacyjne opracowanie powstało na bazie realizowanego w latach 2007-2010 badawczego projektu rozwojowego nr R 14 039 03 pt.: „Zagospodarowanie odpadów mineralnych i organicznych do rewitalizacji zdegradowanych terenów poprzemysłowych” (finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego).

Autorzy opracowania:

 • prof. dr hab. Zofia Spiak, dr inż. Krzysztof Gediga, prof. dr hab. Jarosław Kaszubkiewicz – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,
 • prof. dr hab. Kazimierz Grabas, prof. dr hab. Barbara Kołwzan – Politechnika Wrocławska,
 • mgr Wojciech Mizera – KGHM CUPRUM sp. z o.o.

Cele badań:

 • ograniczenie lub likwidacja niekorzystnego oddziaływania nieczynnych składowisk takich odpadów na środowisko poprzez stabilizację powierzchni i powstrzymanie procesów eolicznych,
 • wskazanie możliwości zagospodarowania do tego celu 25 mln ton odpadów mineralnych i mineralno – organicznych zdeponowanych na terenie Dolnego Śląska poprzez wykorzystanie ich zdolności do trwałej immobilizacji uciąliwych metali ciężkich i poprawy właściwości fizycznych podłoża,
 • wytypowanie gatunków roślin, których wzrost i rozwój w takich warunkach byłby możliwy, a zasiedlenie całej powierzchni odbywało się w możliwie najkrótszym czasie,
 • opracowanie procedur postępowania w procesach rekultywacji terenów zdegradowanych i ich weryfikacja na wytypowanym składowisku.
  Wykorzystanie w praktyce opracowanej metody pozwala na uzyskanie następujących efektów:

Efekty ekonomiczne:

 • przy zastosowaniu tradycyjnych metod rekultywacji składowisk odpadów toksycznych stosuje się ich przykrycie warstwą gleby o znacznej miąższości. Związane jest to ze znacznym kosztem pozyskania materiału glebowego oraz, w wielu przypadkach, z kosztami jego transportu na duże odległości,
 • dzięki wykorzystaniu opracowanej metody, w której stosowana jest warstwa materiałów mineralnych o miąższości zaledwie 2-3 cm, można uzyskać około 20 krotną redukcję kosztów transportu oraz plantowania, a koszty pozyskania materiałów mineralnych do rekultywacji, ze względu na ich odpadowy charakter, mogą być zredukowane prawie do zera,
 • podobny skutek ma wykorzystanie materiału odpadowego (fosfogipsu) w miejsce mineralnych nawozów fosforowych. Jednocześnie wykorzystanie roślin motylkowych umożliwia rezygnację z kosztownego nawożenia azotem,
 • znaczną redukcję kosztów daje również eliminowanie zakupu sadzonek drzew i krzewów a zastąpienie ich mieszankami traw i roślin motylkowych.

Efekty społeczne:

 • udostępnienie terenów zrekultywowanych lokalnej społeczności, np. do uprawiania sportu i rekreacji,
 • zwiększenie ilości miejsc pracy i rozwój przedsiębiorstw związanych z działaniami rewitalizacyjnymi oraz ochroną środowiska,
 • wzrost świadomości ekologicznej w społeczeństwie, przekładający się na korzyści także w innych obszarach.

Efekty ekologiczne:

 • zagospodarowanie odpadów mineralnych i organicznych,
 • wzrost produktywności w rolnictwie poprzez zmniejszenie zagrożeń upraw i hodowli ze strony negatywnych czynników obecnych w środowisku.

Tytuł projektu:

Adaptacja i implementacja metodologii Lean w kopalniach miedzi

Rozwiń

Projekt „Adaptacja i implementacja metodologii Lean w kopalniach miedzi” ma charakter badawczo-rozwojowy i jest realizowany w ramach Konsorcjum.

Konsorcjanci tworzący projekt:

 • Politechnika Wrocławska
 • KGHM CUPRUM sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe
 • KGHM Polska Miedź S.A.

Projekt finansowany jest na podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr 0961/R/T02/2010/10, z dnia 20 lipca 2010 r.

Rozpoczęcie projektu:
1 maja 2011 r.

Przewidziany czas trwania projektu to 30 miesięcy.

Całkowity koszt realizacji projektu:
5 466 600 zł

Kwota dofinansowania z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR):
4 000 000 zł

Projekt realizowany jest w jednym z zakładów górniczych KGHM Polska Miedź S.A. – ZG Lubin. W ramach projektu przeprowadzona zostanie podstawowa analiza całego procesu wydobycia, po której wybrane zostaną obszary do dalszej szczegółowej analizy. Efektem planowanego projektu będzie zaproponowanie takich rozwiązań, dzięki którym górnictwo stanie się bardziej nowoczesną branżą, dotrzymującą kroku innym dynamicznie rozwijającym się sektorom gospodarki światowej.

http://www.camt.pl/projekty.html

Tytuł projektu:

Trasa turystyczna “Śladami dawnego górnictwa kruszców”
„Rekultywacja obszarów zdegradowanych działalnością górniczą na terenie Gminy Mirsk oraz utworzenie ścieżki turystycznej – Śladami dawnego górnictwa kruszców”

Rozwiń

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego, realizowany jest w ramach umowy konsorcjum pomiędzy KGHM CUPRUM sp. z o.o. – CBR i Zakładem Robót Górniczych i Wysokościowych “AMC” w Krakowie.

Kierownik Projektu: 
dr inż. Maciej Madziarz

Pliki do pobrania:

Ulotka informacyjna

Mapa trasy turystycznej

O projekcie w prasie:

“Wydobywaliśmy złoto, srebro, miedź. Żyły Dolnego Śląska”

“Nowa atrakcja turystyczna: podziemna trasa i kopalnia”

 

Tytuł projektu:

Foresight Miedziowy

Rozwiń

„Scenariusze rozwoju technologicznego przemysłu wydobywczego rud miedzi i surowców towarzyszących w Polsce”
Projekt zrealizowany został w terminie – lipiec 2006 r. – czerwiec 2008 r. przez Konsorcjum:

 • KGHM Cuprum Sp. o.o. CBR – instytucja wiodąca
 • Politechnika Wrocławska
 • Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w Krakowie
 • Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
 • Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa EMAG w Katowicach
 • Politechnika Śląska
 • KGHM Polska Miedź S.A.

w ramach poddziałania 1.4.5 Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw.
Projektem zarządzał Komitet Sterujący pod przewodnictwem dr hab. inż. Jana Butry, Kierownikiem Projektu był mgr inż. Andrzej Kosiór. Prace realizowane były w 12 zespołach zadaniowych. W zakresie weryfikacji postawionych hipotez rozwoju technologicznego branży stosowana była metoda delficka.

Zadania w ramach projektu:

 1. Analiza bilansu surowcowego rud miedzi i surowców towarzyszących;
 2. Przegląd stosowanych i nowych technologii w przemyśle wydobywczym rud miedzi i surowców towarzyszących;
 3. Analiza projektów foresight dla przemysłu wydobywczego metali nieżelaznych w świecie;
 4. Ocena innowacyjności technologii przemysłu wydobywczego rud miedzi;
 5. Stan przygotowania przemysłu wydobywczego rud miedzi do wdrażania nowych technologii;
 6. Alternatywne scenariusze rozwoju technologicznego przemysłu wydobywczego rud miedzi i surowców towarzyszących;
 7. Weryfikacja scenariuszy;
 8. Utworzenie bazy danych o technologiach i ekspertach w zakresie prognozowania rozwoju technologicznego branży;
 9. Opracowanie zasad monitoringu i cyklicznej aktualizacji foresight´u branży.

Zespoły realizujące zadanie 1 dokonały pełnej aktualizacji bilansu zasobów złóż miedzi i soli kamiennej w Polsce, z uwzględnieniem złóż antropogenicznych metali nieżelaznych. Weryfikacja kryteriów bilansowości i opracowana aktualna prognoza zapotrzebowania na miedź, metale współwystępujące i sól kamienną pozwoliła na wykonanie aktualnej wyceny wartości krajowych złóż miedzi i głównych metali współwystępujących oraz towarzyszącej tym złożom soli kamiennej, także w wariancie eksploatacji skojarzonej.

W ramach zadania 2 dokonano szczegółowej analizy technologii eksploatacji i przeróbki rud miedzi, stosowanych i planowanych do zastosowania w Polsce. Analiza ta została uzupełniona o przegląd technologii eksploatacji i zagospodarowania złóż soli kamiennej, także w formule koncepcji ich zagospodarowania skojarzonego z eksploatacją towarzyszących rud miedzi. Znaczącym uzupełnieniem tej analizy jest:

 • przegląd technologii eksploatacji podnoszących bezpieczeństwo pracy, także przy wydobyciu na dużych głębokościach,
 • inwentaryzacja systemów automatyzacji i informatyzacji procesów wydobywczych,
 • przegląd technologii przeróbki rud miedzi w Polsce.
  Dodatkowo przeanalizowano technologie eksploatacji rud miedzi stosowane w 15 największych, reprezentatywnych w skali świata, przedsiębiorstw górniczych, także metodą odkrywkową.

W zadaniu 3 przeanalizowano narodowe foresight´y przemysłu wydobywczego metali nieżelaznych, powstałe w świecie na przełomie tysiącleci w pierwszych latach XXI wieku. Skoncentrowano się na projektach opierających się na metodach: scenariuszowej, delfickiej i tzw. mapy drogowej. W pierwszej kolejności przeanalizowano różne scenariusze zapotrzebowania na miedź w świecie, także po roku 2020, uwzględniając dynamicznie rozwijające się gospodarki Chin i Indii. Szczegółowym analizom poddano wizje rozwoju technologii nie tylko wydobycia i przeróbki rud metali nieżelaznych ale także ich eksploracji. Podkreślono prawdopodobne kierunki rozwoju technik i technologii geofizycznych, geochemicznych i wiertniczych, które umożliwią dokładne modelowanie 4D eksploatacji, podnosząc przez to bezpieczeństwo pracy i obniżkę kosztów górnictwa metali nieżelaznych.

Zadanie 4 dotyczyło oceny innowacyjności technologii eksploracji, eksploatacji i przeróbki rud miedzi i zostało wykonane na podstawie szczegółowych analiz raportów przejściowych uzyskanych w wyniku realizacji zadań 1-3, dostępnych materiałów źródłowych, wyników prac naukowo – badawczych, rozmów z kadrą kierowniczą oraz opinii własnych zespołów.

W zadaniu 5 określono na podstawie ankiet stan przygotowania przemysłu wydobywczego rud miedzi w Polsce (szczególnie jego zasobów ludzkich) do zmian i otwartości na wdrażanie nowych technologii.
W zakresie zadania 6 zbudowano alternatywne scenariusze rozwoju technologicznego przemysłu wydobywczego rud miedzi i surowców towarzyszących, bazując na wynikach prac poprzednich zadań. Weryfikacja scenariuszy została przeprowadzona w zadaniu 7 na podstawie ankietowego badania eksperckiego. Każdy z zaproponowanych scenariuszy umożliwi uzyskanie korzystniejszych do aktualnych parametrów jakościowych urobku, co gwarantuje lepsze wyniki działalności przedsiębiorstwa, zarówno w wymiarze ekonomicznym, jak i społecznym. W stosunkowo krótkiej, jak dla górnictwa perspektywie czasu (do roku 2020), nakreślone przez ekspertów scenariusze zrównoważonego i przyspieszonego rozwoju przemysłu wydobywczego rud miedzi i surowców towarzyszących mają charakter ewolucyjny. W przypadku scenariusza dynamicznego rozwoju pojawiają się elementy zmian jakościowych.

W zadaniu 8 i 9 zbudowano ogólnodostępną bazę danych technologii przemysłu wydobywczego rud miedzi i surowców towarzyszących na stronie www łącznie z monitoringiem jej wykorzystania przez użytkowników. Baza danych jest dostępna pod adresem:

http://foresight.cuprum.wroc.pl/

Tytuł projektu:

Foresight Węglowy

Rozwiń

“Scenariusze rozwoju technologicznego przemysłu wydobycia i przetwórstwa węgla brunatnego”

Sektorowy Program Operacyjny – Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw

lata 2004-2006 (SPO – WKP)

KOORDYNATOR PROJEKTU – „Poltegor – Instytut” Instytut Górnictwa Odkrywkowego

Skład Konsorcjum:

jednostki badawcze

 • Poltegor – Instytut Górnictwa Odkrywkowego – Wrocław
 • Politechnika Wrocławska – Wrocław
 • Akademia Górniczo-Hutnicza – Kraków
 • Państwowy Instytut Geologiczny – Warszawa
 • Główny Instytut Górnictwa – Katowice
 • KGHM Cuprum sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe – Wrocław
 • Instytut Automatyki Systemów Energetycznych – Wrocław
  podmioty gospodarcze
 • KGHM Polska Miedź S.A.
 • BOT KWB Turów S.A.
 • KWB Konin S.A.
 • KWB Adamów S.A.
 • ZE PAK S.A.

organizacja społeczna

 • Związek Pracodawców Porozumienie Producentów Węgla Brunatnego
  Kierownik Projektu: prof. dr hab. inż. Jerzy Bednarczyk – Poltegor – Instytut

Okres realizacji projektu:
czerwiec 2006 r. – maj 2008 r.

Zakres tematyczny projektu:
Zad. 1 Geologiczno-górnicze symulacyjne modele cyfrowe złóż perspektywicznych
Zad. 2 Studia wykonalności dla opracowanych technologii udostępniania i eksploatacji dodatkowych zasobów
Zad. 3 Analiza bilansu zasobów i identyfikacja warunków geologicznych zalegania węgla brunatnego w złożach perspektywicznych
Zad. 4 Modele wartościowe oceny wariantów technologicznych i listy rankingowe udostępnienia i eksploatacji złóż perspektywicznych
Zad. 5 Scenariusze technologii udostępnienia złóż i przetwórstwa węgla brunatnego w rejonie legnicy
Zad. 6 Scenariusze rozwoju wydobycia węgla brunatnego w produkcji energii elektrycznej w Zagłębiu Konin-Adamów
Zad. 7 Scenariusze rozwoju technologii wydobycia i przetwórstwa węgla brunatnego ze złóż Bełchatów-Złoczew-Rogożno
Zad. 8 Scenariusze rozwoju technologii wydobycia węgla brunatnego i produkcji energii elektrycznej w Zagłębiu Turoszowskim
Zad. 9 Scenariusze rozwoju technologii wydobycia i przetwórstwa węgla w rejonie wielkopolskim, zielonogórskim
Zad. 10 Prognozy rozwoju wydobycia i przetwórstwa węgla brunatnego, ryzyko rynkowe, środowiskowe i technologiczne
Zad. 11 Utworzenie baz danych wiodących technologii i kierunków rozwoju perspektywicznych badań i ekspertów w zakresie monitorowania i prognozowania rozwoju technologii
Zad. 12 Weryfikacja scenariuszy rozwoju technologicznego dla regionów: legnickiego, bełchatowsko-łódzkiego i konińsko-adamowskiego poprzez konsultacje społeczne z samorządami, administracją i specjalistami
Wykaz prac zrealizowanych w ramach Projektu przez KGHM CUPRUM sp. z o.o. CBR:

ROK 2006
Zadanie nr 5.1.9: “Analiza dotychczasowych opracowań studialnych rozwoju wydobycia i produkcji energii ze złóż w rejonie Legnicy i wnioski dla opracowania scenariuszy rozwoju”
Celem pracy było podsumowanie dotychczasowych prac stanowiących najbardziej aktualny materiał dotyczący złoża węgla brunatnego Legnica. W pracy omówiono dotychczas wykonane prace finansowane przez KGHM PM S.A., przedstawiono wnioski wynikające z analizowanych opracowań oraz wnioski dla scenariuszy rozwoju. Dotychczasowe koncepcje zagospodarowania zasobów węgla brunatnego złoża Legnica bazują na starych technologiach, nie spełniają one wymagań odnośnie sprawności oraz ochrony środowiska. Oznacza to, że w projektowanych rozwiązaniach należy zastosować rozwiązania obecnie wprowadzane i takie, które spełnią wymagania techniczno – ekologiczne następnych kilkudziesięciu lat. Wprowadzane technologie powinny uwzględniać możliwość ograniczenia emisji dwutlenku węgla oraz możliwości jego sekwestracji i magazynowania na możliwie niskim poziomie kosztów.

ROK 2007
Zadanie nr 5.2.10: “Technologia – sekwestracji i podziemnego lokowania CO2 ze spalin bloków energetycznych 4×1 100 MW elektrowni na złożu Legnica Zachód oraz związane z tym nakłady i koszty”
W ramach pracy wytypowano miejsca deponowania CO2 z elektrowni Legnica Zachód. Wykluczono jednocześnie możliwość sekwestracji w najbliższym otoczeniu eksploatacji złóż miedzi. Stwierdzono potrzebę dalszych badań i analiz nad możliwością sekwestracji CO2″.

Zadanie nr 5.2.24: “Prognoza zapotrzebowania na energię elektryczną i ciepło po 2020 roku dla KGHM Polska Miedź i większych odbiorców w rejonie Legnica – Lubin wraz
z przybliżoną lokalizacją punktów odbioru”

W ramach pracy:

 • dokonano przeglądu i analizy danych dotyczących produkcji i strategii KGHM Polska Miedź S.A,
 • dokonano przeglądu i analizy literatury oraz innych dostępnych materiałów na temat zapotrzebowania na energię elektryczną i cieplną w Polsce,
 • zestawiono elementy bilansu energetycznego związane z ciągiem technologicznym,
 • oszacowano zapotrzebowanie na energię elektryczną i cieplną w aspekcie trendów długoterminowych,
 • zestawiono większych odbiorców energii elektrycznej i cieplnej w regionie Legnica-Lubin,
 • przedstawiono perspektywy zmian zapotrzebowania po 2020 r. – wnioski niezbędnych dla opracowania scenariuszy rozwoju technologii wydobycia i przeróbki węgla brunatnego.

ROK 2008
Zadanie nr 5.2.23: „Zbadanie zalegających pokładów węgla brunatnego poza przeznaczonymi do eksploatacji odkrywkowej złożami (Legnica i Ścinawa) w rejonie Ścinawa-Głogów, które nadawałyby się do zgazowania podziemnego”
Celem pracy było zbadanie pokładów węgla brunatnego, zalegających w rejonie Ścinawa-Głogów, pod kątem możliwości ich podziemnego zgazowania. W ramach opracowania, w oparciu o zebrane dane otworowe, sporządzono przekroje geologiczne z wydzielonymi pokładami węgla brunatnego (trzeciorzęd). Na podstawie dostępnych materiałów źródłowych oraz opracowanych przekrojów geologicznych przeprowadzono analizę warunków geologicznych i hydrogeologicznych w obrębie perspektywicznego obszaru złożowego. Dokonano oceny wybranych pokładów węgla brunatnego pod kątem możliwości ich eksploatacji przez podziemne zgazowanie (głębokość zalegania, miąższość i ciągłość pokładu, szczelność warstw otaczających, użytkowe i nieużytkowe poziomy wodonośne, zabudowa powierzchni).