W czym możemy Ci pomóc? 71 781 22 01

50 lat Cuprum uczczone na IV Polskim Kongresie Górniczym

50 lat Cuprum uczczone na IV Polskim Kongresie Górniczym

50 lat Cuprum uczczone na IV Polskim Kongresie Górniczym
developer2017

Naukowe kongresy branżowe są nie tylko doskonałą platformą wymiany wiedzy, doświad­czeń i kontaktów, ale także promocji. Wydaje się, że podczas czwartej edycji najwięk­szej konfe­rencji górniczej w Polsce wyko­rzy­sta­liśmy wszystkie związane z nią szanse. Poch­wa­li­liśmy się wiedzą i tyta­niczną pracą elity naszej firmy & ndash; dosko­na­łych naukowców, a także poka­za­liśmy się jako sprawni orga­ni­za­torzy własnej sesji sate­li­tarnej z okazji jubi­le­uszu 50-lecia dzia­łal­ności Cuprum.

Polski Kongres Górniczy to stosun­kowo nowa inicja­tywa, która powstała w celu inte­gracji środo­wiska górni­czego wokół najważ­niej­szych wyzwań, z jakimi zmaga się przemysł wydo­bywczy. W tym roku odbyła się czwarta edycja Kongresu, tym razem ściśle powiązana z jubi­le­uszem 50-lecia dzia­łal­ności KGHM Cuprum. Głównym Partnerem IV PKG był KGHM Polska Miedź S A., natomiast nasza Spółka wystąpiła w roli Partnera Sesji, za co zresztą została nagro­dzona.

Pierwszym „miedzianym” akcentem Kongresu było prze­słanie do uczest­ników PKG z okazji 50-lecia KGHM Cuprum – CBR, które wygłosiła dr inż. Magdalena Król, nasza Pełno­mocnik ds. Współ­pracy z Ośrodkami Naukowo-Badaw­czymi. – Trudno mówić o Cuprum z pomi­nię­ciem Polskiej Miedzi. To właśnie KGHM rozwija się w oparciu o wiedzę, współ­pra­cuje z NCBiR i jest liderem programu Horyzont 2020. Cuprum wspiera KGHM w tych dzia­ła­niach – zazna­czyła – KGHM stawia na oszczędny, zrów­no­wa­żony rozwój w oparciu o założenia Przemysłu 4.0, a obecnie trwają prace nad agendą badawczą. Ważna jest w tym kontek­ście auto­ma­ty­zacja produkcji, robo­ty­zacja oraz zaplecze badawcze, czyli Cuprum – podkre­śliła. Dr inż. Król przy­po­mniała zebranym w Audi­to­rium Maximum Uniwer­sy­tetu Jagiel­loń­skiego, że nasza Spółka odpowiada za projekty i moder­ni­zacje czterech dzia­ła­ją­cych do dziś kopalni w LGOM. Na zakoń­czenie zaś zaprosiła wszyst­kich na wspó­łor­ga­ni­zo­waną przez Cuprum sesję sate­li­tarną. Jak się nazajutrz okazało, zapro­szenie było bardzo skuteczne.

Na wygło­szeniu prze­słania się jednak nie skończyło. Nasi Naukowcy wygłosili szereg referatów i prezen­tacji, potwier­dzając, że jesteśmy zapleczem badawczym godnym górni­czego giganta, jakim jest KGHM Polska Miedź S A. Geolodzy w składzie: dr inż. Magdalena Worsa-Kozak (Kierownik Zakładu), dr inż. Krzysztof Chudy, Maciej Pikuła oraz Artur Szymański przed­sta­wili swój referat zaty­tu­ło­wany „Metody pomiarów hydro­ge­olo­gicz­nych w głębokich otworach na przy­kła­dzie projektu I-More”. Dr inż. Piotr Mertuszka wygłosił z kolei referat przy­go­to­wany wspólnie z prof. Witoldem Pytlem oraz Krzysz­tofem Szeptunem z KGHM Polska Miedź S A. pt. „Podatna kotwa spiralna dla wyrobisk górni­czych w warunkach głębokiej kopalni”. Nasze wystą­pienia w Krakowie uzupeł­niła prezen­tacja pracy naukowców z Zakładu Analityki Systemów – prof. Agnieszki Wyło­mań­skiej i dr inż. Pawła Stefa­niaka oraz Pawła Śliwiń­skiego z KGHM Polska Miedź pt. „Ocena efek­tyw­ności wyko­rzy­stania infra­struk­tury na podstawie danych z systemów auto­ma­tyki prze­my­słowej”.

Jubi­le­uszowa sesja KGHM Cuprum „Dzie­dzictwo górnictwa – prze­szłość dla przy­szłości” odbyła się natomiast w efek­townej scenerii Kopalni Soli w Bochni. Popro­wa­dził ją dr inż. Maciej Madziarz, Zastępca Kierow­nika Zakładu Górnictwa i Pełno­mocnik Zarządu ds. Dzie­dzictwa Górni­czego i Geotu­ry­styki wspólnie z dr Andrzejem J. Wójcikiem z Instytutu Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk. Patronat nad tym wyda­rze­niem objęły Instytut Historii Nauki PAN oraz Komitet Historii Nauki i Techniki PAN. Nasza sesja była jedną z najbar­dziej oble­ga­nych i nikt z pewnością nie żałował wyjazdu z Krakowa i zjazdu pod ziemię do średnio­wiecznej kopalni. Aranżacja prze­strzeni, niezwykle ciekawy program (wygło­szono aż 14 referatów) oraz wzmac­nia­jące go zdolności orator­skie prele­gentów, a także zapla­no­wana po części stricte naukowej wycieczka po histo­rycznym obiekcie, zrobiły pioru­nu­jące wrażenie na wszyst­kich gościach.

Oczy­wi­ście, wśród wygło­szo­nych referatów nie zabrakło także pracy przy­go­to­wanej przez naszych Górników – Rafała Dębkow­skiego (Kierownik Zakładu) i dr inż. Macieja Madziarza oraz Dyrektora Ośrodka Badaw­czego KGHM Cuprum Jana Zimroza zaty­tu­ło­wanej „Doświad­czenie KGHM Cuprum w obszarze ochrony i wyko­rzy­stania obiektów dzie­dzictwa górni­czego”.

Wszystkie z zapre­zen­to­wa­nych referatów spotkały się z dużym zain­te­re­so­wa­niem i pozy­tywnym odbiorem audy­to­rium, a nasza rola w przemyśle górniczym, poparta 50-letnią tradycją, została wyraźnie podkre­ślona. Serdeczne gratu­lacje dla całej repre­zen­tacji KGHM Cuprum!