W czym możemy Ci pomóc? 71 781 22 01

60 lat miedzi, 50 lat Cuprum. Doświadczenie inspiracją do nowych wyzwań

60 lat miedzi, 50 lat Cuprum. Doświadczenie inspiracją do nowych wyzwań

60 lat temu Jan Wyży­kowski odkrył złoża rud miedzi w Siero­szo­wi­cach. Dało to początek budowie jednego z najwięk­szych ośrodków wydobycia miedzi na świecie, a w konse­kwencji – powstaniu Grupy KGHM. To prze­ło­mowe wyda­rzenie na trwałe odmieniło Dolny Śląsk, a z Polski uczyniło górniczą potęgę. W piątek, 9 czerwca, w ramach obchodu jubi­le­uszu odkrycia złóż miedzi na mono­klinie przed­su­dec­kiej, w Lubinie odbyła się konfe­rencja naukowa „60 lat doświad­czeń inspi­racją do nowych wyzwań”. W jej ramach nasi Pracow­nicy popro­wa­dzili własną sesję refe­ra­tową z okazji 50-lecia istnienia KGHM Cuprum. Prze­mó­wienie otwie­ra­jące tę sesję wygłosił Piotr Dytko, Prezes naszej Spółki.

W piątek rano sala im. Jana Wyży­kowskiego w Lubinie szczelnie wypełniła się ludźmi. Goście z całej Grupy Kapi­ta­łowej, często w górni­czych mundurach, wysłu­chali okolicz­no­ścio­wych prze­mó­wień i gorącymi brawami nagro­dzili tych, których odzna­czono orderem „Zasłużony dla KGHM S A. „. Prof. Prze­my­sław Borkowski już na wstępie odczytał list gratu­la­cyjny skie­ro­wany przez dr Sławomira Mazurka, dyrektora Państwo­wego Instytutu Geolo­gicz­nego – Państwo­wego Instytutu Badaw­czego do Radosława Doma­gal­skiego-Łabędz­kiego, Prezesa KGHM Polska Miedź S A. – Ten wielki jubileusz także dla naszego Instytutu jest szcze­gólnie ważny i bliski z uwagi na osobę odkrywcy – doc. dr Jana Wyży­kowskiego – wybitnego geologa, który niemal całe swoje życie zawodowe poświęcił pracy w PIG. Tym większą czujemy dumę i radość z osiągnięć KGHM Polska Miedź S A. Kombinat łączy kilku­dzie­się­cio­letnią tradycję z nowo­cze­sno­ścią. Wyko­rzy­stuje najnowsze tech­no­logie i jest zarzą­dzany w sposób nowo­czesny. Nie bez przyczyny utrzymuje jedną z najwyż­szych pozycji wśród świa­to­wych produ­centów miedzi i srebra. Jest rozpo­zna­walną marką na całym świecie, dumą polskiego przemysłu – zaznaczył w swoim liście dr Sławomir Mazurek. – Wkład KGHM Polska Miedź S A. w rozwój gospo­darki, ale też bezpo­średnio regionu dolno­ślą­skiego, jest nie do prze­ce­nienia. Trudno dzisiaj wyobrazić sobie polskie górnictwo miedziowe, hutnictwo, czy geologię tego regionu bez dzia­łal­ności prze­my­słowej, ale także badawczej i wdro­że­niowej Kombinatu – napisał szef PIG-PIB.

Kolejne godziny obchodów jubi­le­uszo­wych prze­bie­gały w naukowym tonie. Jedną z pięciu sesji refe­ra­to­wych, związaną też ściśle z Jubi­le­uszem 50-lecia KGHM Cuprum, zorga­ni­zo­wali przed­sta­wi­ciele naszej Spółki. Popro­wa­dzili ją prof. Jan Butra z Zakładu Górnictwa i dr Magdalena Worsa-Kozak, Kierow­niczka Zakładu Geologii. Prze­mó­wienie otwie­ra­jące wygłosił Prezes Piotr Dytko. – Dzisiaj skupimy się na geologii, która jest jednym z podsta­wo­wych obszarów dzia­łal­ności Cuprum – zapo­wie­dział. Złożył też swoisty hołd obecnym i byłym pracow­nikom Zakładu Geologii. – Pamię­tajmy, że od tech­no­logii ważniejsi są ludzie. To oni tworzą rozwią­zania, dzięki którym budujemy siłę całego KGHM i to im należy się największy szacunek – zaznaczył, po czym wymienił nazwiska wszyst­kich kierow­ników Zakładu Geologii w historii naszej Spółki.

Bogatą historię kiero­wa­nego przez siebie Zakładu przy­po­mniała też dr Magdalena Worsa-Kozak. – Geologia w Cuprum istnieje od samego początku, czyli już 50 lat, a geolodzy z Cuprum mają nie mały wkład w rozwią­zy­wanie problemów geolo­gicz­nych Polskiej Miedzi – zazna­czyła. – Geologia leży u podstaw istnienia KGHM Polska Miedź S A. i wciąż odgrywa kluczową rolę w utrzy­maniu ciągłej i bezpiecznej eksplo­atacji oraz w rozwoju bazy zasobowej, z której korzystać będą, miejmy nadzieję, przyszłe pokolenia – podkre­śliła znaczenie swojego Zespołu dla całej Grupy Kapi­ta­łowej.

Pierwszą z siedmiu prezen­tacji przy­go­tował dr Piotr Kijewski, który w ciekawy sposób opowie­dział o udziale geologów KGHM Cuprum w proble­ma­tyce górnictwa rud miedzi. Prelekcja bogata była w archi­walne zdjęcia, anegdoty oraz recenzje badań i projektów, również takich, których nigdy nie zreali­zo­wano. Następnie na scenie pojawiali się inni Pracow­nicy Zakładu Geologii – dr Krzysztof Chudy, Agata Sokalska, Karol Durkowski i Bartło­miej Bil. Każdy z wykładów charak­te­ry­zował się wysokim poziomem mery­to­rycznym, który doceniły największe geolo­giczne auto­ry­tety w kraju. Eksperci chętnie prowo­ko­wali dyskusje, a odpo­wiedzi na zadane z sali pytania były błyska­wiczne i wyczer­pu­jące.

– Bardzo cieszymy się, że mogliśmy ten nasz piękny jubileusz świętować razem z kolegami z KGHM Polska Miedź S A., z którymi na co dzień stawiamy czoła wyzwaniom, jakimi obdarza górnictwo miedziowe matka natura – tłuma­czyła nam dr Magdalena Worsa-Kozak. – W Zakładzie Geologii KGHM Cuprum stawiamy na rozwój kompe­tencji, które pozwolą nam sprostać wyzwaniom przy­szłości i pełnić służbę geolo­giczną przez co najmniej kolejne 50 lat – dodała, potwier­dzając inno­wa­cyjne nasta­wienie KGHM Cuprum.