W czym możemy Ci pomóc? 71 781 22 01

Audit recertyfikacyjny Zintegrowanego Systemu Zarządzania za nami!

Audit recertyfikacyjny Zintegrowanego Systemu Zarządzania za nami!

Audit recertyfikacyjny Zintegrowanego Systemu Zarządzania za nami!
Elektra Charalambidu

Od 2000 roku, zaimplementowany w KGHM CUPRUM Zintegrowany System Zarządzania podlega auditowi. Kolejny, przeprowadzony w dniach 2-4.03.2022 r. przez TÜV NORD Polska odnosił się do wymagań norm ISO 90001&14001 i koncentrował się na ocenie następujących elementów:

  • zgodności systemu zarządzania organizacji z kryteriami auditu, zdefiniowanymi procesami oraz dokumentacją systemu opracowaną przez organizację;
  • skuteczności systemu do zapewnienia, że organizacja spełnia swoje wyspecyfikowane cele;
  • zdolności systemu do zapewnienia, że organizacja spełnia wymagania obowiązujących przepisów prawnych i umów;
  • stosowności zakresu certyfikacji.

Audit w sposób kompleksowy objął system zarządzania jakością w zakresie oferowanych przez Spółkę produktów i usług, tj.: prac badawczo-rozwojowych i projektowych, projektów badawczych, ekspertyz i analiz techniczno-ekonomicznych, studiów wykonalności, inżynierii i monitoringu środowiska, usług geodezyjnych, pomiarów i badań laboratoryjnych.

Auditorzy TÜV NORD Polska po raz kolejny potwierdzili zgodność realizowanych przez nas procesów z wymaganiami systemu zarządzania jakością i środowiskowego,  uznali, iż KGHM CUPRUM sp. z o.o. – Centrum Badawczo-Rozwojowe skutecznie rozwija system zarządzania, z uwzględnieniem obowiązujących wymagań prawnych. Docenili także wysoką orientację Spółki na klienta i dążenie do ciągłej poprawy jakości oferowanych produktów i usług. Stwierdzili, że w oparciu o dogłębną wiedzę o kliencie i rynku organizacja stara się przewidywać co, będzie stanowić wartość dodaną dla obiorców.

Utrzymanie certyfikatu nie byłoby możliwe bez zaangażowania i wkładu pracy wszystkich pracowników Spółki, mających na celu zapewnienie odpowiednich standardów podczas realizacji projektów i usług – podkreślił Prezes Zarządu, Radosław Pilut.