W czym możemy Ci pomóc? 71 781 22 01

Cuprum jednostką naukową kategorii B

Cuprum jednostką naukową kategorii B

Cuprum jednostką naukową kategorii B
developer2017

Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych, który funk­cjo­nuje przy Mini­ster­stwie Nauki i Szkol­nictwa Wyższego, prze­pro­wa­dził kolejną ocenę para­me­tryczną dzia­łal­ności naukowej i badawczo-rozwo­jowej jednostek naukowych. Z dumą donosimy, że w jej wyniku KGHM Cuprum Sp. z o. o. – Centrum Badawczo-Rozwojowe utrzymało kategorię B.

Otrzy­manie kategorii B jest potwierdzeniem wysokiej jakości dzia­łal­ności naukowej prowadzonej w naszym Ośrodku Badawczo-Rozwojowym. Oprócz prestiżu i pozytywnego wydźwięku wize­run­kowego, wzmacnia naszą pozycję partnera naukowego i lidera w inicjowaniu konsorcjów powoływanych w celu realizacji projektów dofinansowywanych z środków krajowych i unijnych.

Para­me­try­zacji poddano niemal 1000 jednostek naukowych dzia­ła­ją­cych w 8 obszarach. W ocenie brano pod uwagę 4 podsta­wowe kryteria:

  • osią­gnięcia naukowe i twórcze,
  • potencjał naukowy,
  • prak­tyczne efekty dzia­łal­ności naukowej i arty­stycznej,
  • pozostałe efekty dzia­łal­ności naukowej i arty­stycznej.

– Szcze­gólne słowa uznania kieruję do Kierow­ników poszcze­gól­nych Zakładów Ośrodka Badawczo-Rozwo­jo­wego i wszyst­kich Pracow­ników, którzy swoją ciężką pracą, publi­ka­cjami oraz osią­gnię­ciami naukowymi i twórczymi w ciągu ostatnich 4 lat przy­czy­nili się do uzyskania tego wyniku – podkreśla Piotr Dytko, Prezes Zarządu KGHM Cuprum. – Dziękuję i proszę o więcej. Wierzę, że potencjał, którym Państwo dyspo­nu­jecie, pozwoli nam w kolejnych latach nie tylko utrzymać kategorię B, ale też zawalczyć o kategorię A – dodaje.