W czym możemy Ci pomóc? 71 781 22 01

Cuprum na styku dwóch światów

Cuprum na styku dwóch światów

Cuprum na styku dwóch światów
developer2017

Współ­praca niełatwa, acz owocna i bardzo perspek­ty­wiczna – tak, w najwięk­szym skrócie, można określić „starcie” dużych przed­się­biorstw z młodymi, począt­ku­ją­cymi firmami tech­no­lo­gicz­nymi, które odbywa się w ramach pilo­ta­żo­wego programu akce­le­ra­cyj­nego Scale UP. Jego dwie rundy podsu­mo­wano na zeszło­ty­go­dniowej konfe­rencji w Warszawie. Oczy­wi­ście, nie zabrakło tam również i nas – KGHM Cuprum łowi bowiem startupy dla całej Grupy Kapi­ta­łowej. A z tego łowienia zaczynają rodzić się konkrety.

Zało­że­niem pilotażu Scale UP, który wystar­tował pod koniec 2016 roku i wpisuje się w rządową Strategię Zrów­no­wa­żo­nego Rozwoju, jest połą­czenie poten­cjału wscho­dzą­cych firm tech­no­lo­gicz­nych z wiedzą, doświad­cze­niem oraz zasobami wielkiego biznesu. Reali­zacji projektu, na który prze­zna­czono ponad 58 milionów złotych, podjęło się dziesięć programów akce­le­ra­cyj­nych, do których apli­ko­wało niemal 270 startupów. W jednym z nich, tym pod skrzy­dłami MIT Enter­prise Forum Poland, znaleź­liśmy się także my. – Rozpo­czę­liśmy wtedy nowy rozdział w historii Grupy KGHM Polska Miedź S A., jakim jest współ­praca ze star­tu­pami tech­no­lo­gicz­nymi – mówi Piotr Czekierda, Kierownik Zakładu Innowacji i Rozwoju Biznesu KGHM Cuprum, który zarządza programem z ramienia naszej Spółki.

– W ramach programu akce­le­ra­cyj­nego rozwijamy w Grupie KGHM tech­no­logie służące m.in. obniżeniu kosztów suszenia prze­my­sło­wego i zużycia energii cieplnej, prze­wi­dy­waniu awarii i przy­bli­żo­nego okresu przy­dat­ności maszyn, projek­to­waniu nowych mate­riałów magne­tycz­nych o wyjąt­ko­wych właści­wo­ściach, mobilnemu budow­nictwu podziem­nemu, zwięk­szeniu wydaj­ności gene­ra­torów, tłumieniu dźwięków i wibracji w warunkach prze­my­sło­wych, czy zwięk­szaniu wydaj­ności procesów wydobycia rudy – precyzuje Czekierda. – Nawią­za­liśmy współ­pracę z 11 inno­wa­cyj­nymi zespołami, a kilka z nich przed­sta­wiło bardzo obie­cu­jące wyniki testów i badań. Bardzo nas cieszy fakt, że współ­praca ze star­tu­pami cieszy się dużym zain­te­re­so­wa­niem Oddziałów i Spółek Grupy – dodaje.

MIT Enter­prise Forum Poland przed­stawił na spotkaniu „Na styku dwóch światów” najświeższe rezultaty współ­pracy startupów z dużymi przed­się­bior­stwami. Z przy­go­to­wa­nego przez akce­le­rator raportu wynika, że po dwóch rundach programu możemy doliczyć się 45 startupów tech­no­lo­gicz­nych, które przeszły cały proces akce­le­racji. Ponad 30% z nich zyskało dzięki niemu nowych klientów, ponad 10% – inwe­storów, natomiast ponad połowa stworzyła nowe miejsca pracy.

Jak zgodnie komentują uczest­nicy konfe­rencji, widać już wymierne efekty przed­się­wzięcia. Zderzenie świata dużych firm, z ich zasobami i doświad­cze­niem, ze światem startupów, których typowymi atutami są pomy­sło­wość i elastycz­ność, zaczyna bowiem przynosić korzyści obu stronom. Nowi­cjusze rozwijają swoje tech­no­logie, a korpo­racje znacznie skracają proces ich wdrażania.

KGHM Cuprum sp. z o. o. – Centrum Badawczo-Rozwojowe coraz bardziej zacieśnia współ­pracę m.in. z Drying Process, firmą, która pracuje nad rozwią­za­niami wielo­krotnie zwięk­sza­ją­cymi efek­tyw­ność suszenia w przemyśle. – Startup rozpoczął już pracę nad wspólnym projektem badawczo-rozwo­jowym, w którym Cuprum będzie liderem. Dzięki niemu stworzone zostanie uniwer­salne urzą­dzenie, którego atutami będą też skalo­wal­ność oraz mobilność. A to nie jedyny taki projekt, który może prze­ro­dzić się w konkretne wdrożenie – podkreśla Czekierda.

Cuprum wzięło udział w obu edycjach programu Scale UP. To jednak dla nas nie nowość – Spółka i jej pracow­nicy od zawsze byli skon­cen­tro­wani na tym, co nazywamy dzia­łal­no­ścią badawczo-rozwojową. – Od lat zajmujemy się m.in. tworze­niem i pozy­ski­wa­niem innowacji dla Grupy KGHM. Do tej pory prze­ło­mowe pomysły rodziły się w głowach naszych naukowców, a wykuwały w labo­ra­to­riach i gabi­ne­tach – tłumaczy Piotr Dytko, Prezes KGHM Cuprum. – Teraz przyszedł czas, by – nie rezy­gnując z dotych­cza­sowej dzia­łal­ności – doświad­czenie i możli­wości jednego z polskich czem­pionów, jakim jest KGHM, połączyć również z poten­cjałem młodych i kreatyw­nych przed­się­biorców. W ramach projektu Scale UP rozwijamy kilka inte­re­su­ją­cych rozwiązań, które mogą stać się praw­dzi­wymi game chan­ge­rami. I to nie tylko dla Grupy KGHM – zapowiada Dytko.

Chcecie dowie­dzieć się więcej na temat naszego udziału w programie Scale UP? Zapra­szamy do lektury całego raportu podsu­mo­wu­ją­cego program akce­le­ra­cyjny MIT EF Poland. Znaj­dziecie go tu:

https://www.mitefpoland.org/wp-content/uploads/2018/02/Raport-Na-styku-dw%C3%B3ch-%C5%9Bwiat%C3%B3w.pdf