W czym możemy Ci pomóc? 71 781 22 01

Cuprum rozszerza wpływy w Afryce: projekt Kamoa-Kakula nabiera tempa

Cuprum rozszerza wpływy w Afryce: projekt Kamoa-Kakula nabiera tempa

KGHM Cuprum znów będzie pracować w Afryce. Pod koniec maja (między 22 a 26) gościła u nas między­na­ro­dowa delegacja z Ivanhoe Mines oraz ZiJin Mining. Nasi fachowcy z Zakładu Górnictwa, z prof. Janem Butrą i inż. Rafałem Dębkow­skim na czele, a także Prezes KGHM Cuprum Piotr Dytko rozma­wiali z zagra­nicz­nymi przed­się­bior­cami o współ­pracy przy projekcie Kamoa-Kakula w Demo­kra­tycznej Republice Kongo.

Naszych zagra­nicz­nych partnerów z kana­dyj­skiej firmy Ivanhoe Mines Ltd. oraz chiń­skiego ZiJin Mining Group Ltd. repre­zen­to­wały 23 osoby. Wśród nich był m.in. Robert Friedland, zało­ży­ciel Ivanhoe Mines, Prezes tej firmy Lars Erick Johansson, a także Prezes ZiJin Mining Jinghe Chen. Już w ponie­działek (22 maja) delegacja, choć jeszcze bez Frie­dlanda, spotkała się w budynku Cuprum Novum z Prezesem KGHM Cuprum Piotrem Dytko oraz naukow­cami z Zakładu Górnictwa. – Współ­praca z Ivanhoe i Zijin to dla KGHM Cuprum wielki zaszczyt. Myślę, że wszyscy skorzy­stamy na wzajemnej wymianie wiedzy i koope­racji w tak dużym przed­się­wzięciu. Przyjęcie ambitnej, globalnej perspek­tywy jest dla nas gwarancją dalszego rozwoju – takim jasnym przekazem Prezes Piotr Dytko zaak­cen­tował początek dolno­ślą­skiej misji.

Profil, dzia­łal­ność i bogate portfolio naszej Spółki zapre­zen­tował prof. Jan Butra. – Posiadamy 50 lat doświad­czenia, które obfi­to­wały w wiele sukcesów. Korzy­stamy z dwóch akre­dy­to­wa­nych labo­ra­to­riów i zatrud­niamy ponad stu naukowców, którzy pracują w trzynastu zespołach badaw­czych – opowiadał prof. Butra. Zaznaczył też, że sukcesy na rynkach zagra­nicz­nych nie są dla nas pierw­szyzną. – Nasza dzia­łal­ność obejmuje cztery konty­nenty. Byliśmy lub jesteśmy obecni m.in. w Chinach, Brazylii, Kanadzie i kilku krajach afry­kań­skich – wymieniał. – Zapro­jek­to­wa­liśmy kopalnię miedzi oraz zakład prze­twórczy w chińskiej prowincji Wushan, zapro­jek­to­wa­liśmy i urucho­mi­liśmy kopalnię cynku i ołowiu również w Quilin­chang – konty­nu­ował prof. Jan Butra, skutecznie skupiając uwagę przed­sta­wi­cieli ZiJin Mining na bogatej dzia­łal­ności KGHM Cuprum.

Tematem 5-dniowej wizyty było przede wszystkim przed­się­wzięcie Kamoa-Kakula, w które zaan­ga­żo­wane są wszystkie trzy strony – kana­dyjska, chińska i polska. O tym, jak duży to projekt, mówią dane – obejmuje on obszar blisko 400 km2, na których odkryto dwa duże złoża rud miedzi typu stra­to­idal­nego. Dla porów­nania, LGOM, który jest jednym z najwięk­szych ośrodków eksplo­atacji miedzi na świecie, obejmuje teren o powierzchni 550 km2.

KGHM Cuprum uczest­ni­czyło dotąd w reali­zacji wstępnego studium wyko­nal­ności dla złoża Kamoa, obecnie zaś zajmuje się częścią studium wyko­nal­ności dotyczącą tech­no­logii górni­czych i oceny wpływu eksplo­atacji na powierzchnię. Jedno­cze­śnie trwają prace nad systemami eksplo­atacji w ramach wstępnego studium wyko­nal­ności dla złoża Kakula.

W sumie, zagra­niczni Goście spędzili na Dolnym Śląsku 5 dni, które obfi­to­wały w rozmaite wizyty, wykłady i rozmowy, m.in. z Prezesem KGHM Polska Miedź S A. Rado­sławem Doma­gal­skim-Łabędzkim oraz Wice­pre­zesem Michałem Jezioro, podczas których mieli sporo okazji, by zapoznać się z tech­no­lo­giami górni­czymi, prze­rób­czymi i hutni­czymi stoso­wa­nymi w KGHM Polska Miedź S A. Odwie­dzili zakład wzbo­ga­cania rud rejon „Rudna”, głogowską hutę miedzi, zjechali też pod ziemię w kopal­niach „Lubin” i „Rudna”.

Delegację zwieńczył otwarty wykład Roberta Frie­dlanda pt. „Dzia­łal­ność prospek­cyjna w sektorze wydo­byw­czym. „Była to niepo­wta­rzalna okazja dla wszyst­kich Pracow­ników Cuprum i zapro­szo­nych Gości, aby we własnym miejscu pracy spotkać postać tego formatu. Znany finan­sista i przed­się­biorca pochwalił się bogatymi doświad­czeniami bizne­so­wymi oraz opowie­dział o trudach budowania od podstaw górni­czego giganta.

Goście zobaczyli na własne oczy jak nowo­czesną i doskonale zorga­ni­zo­waną Firmą jest KGHM. Poznawszy tutejsze metody pracy z pewnością będą tym bardziej skłonni do dalszego zacie­śniania relacji ze Spółkami naszej Grupy. Nie wyklu­czone, że wizytacja zaowocuje udziałem polskich ekspertów przy przy­szłych przed­się­wzię­ciach górni­czych Ivanhoe Mines Ltd. oraz ZiJin Mining Group Ltd.