W czym możemy Ci pomóc? 71 781 22 01

KGHM CUPRUM charytatywnie piłkę kopie

KGHM CUPRUM charytatywnie piłkę kopie

Pomoc w szczytnym celu, dobra zabawa i pierwsze prze­tarcie jednej z naszych piłkar­skich drużyn – to osią­gnięcia KGHM Cuprum w Turnieju o Puchar Prezesa KGHM Polska Miedź S A. Chociaż na zawody dele­go­wa­liśmy dwa składy, tym razem nie udało nam się odnieść sukcesu spor­to­wego, na jaki liczy­liśmy. Nie oznacza to by­naj­mniej, że z Lubina wróci­liśmy na tarczy.

W słoneczną sobotę, 24 dnia czerwca, nasze zespoły uzupeł­niły komplet 12 repre­zen­tacji Spółek Grupy KGHM na boiskach trenin­go­wych KGHM Zagłębia Lubin. Głównym celem turnieju była pomoc chorej Julce i uczczenie jubi­le­uszu XX-lecia debiutu KGHM Polska Miedź S A. na Giełdzie Papierów Warto­ścio­wych w Warszawie. Celem towa­rzy­szącym było „prze­tarcie szlaków” naszej świeżo powołanej drużyny piłkar­skiej, a także dosko­na­lenie współ­pracy na sportowej płasz­czyźnie bardziej zaawan­so­wa­nych w piłkar­skich bojach Kolegów z Lubina. Bardziej zgrani ze sobą geodeci (KGHM Cuprum NGG) dotarli do ćwierć­fi­nału rozgrywek, natomiast grająca ze sobą po raz pierwszy ekipa z Wrocławia (KGHM Cuprum) tym razem okazała się bardziej skuteczna podczas chary­ta­tyw­nych licytacji niż na boisku.

W Lubinie przy­wi­tała nas pozytywna atmosfera, o którą z dużym zaan­ga­żo­wa­niem dbali nie tylko prowa­dzący, ale – przede wszystkim – sami uczest­nicy turnieju. Niestety, jako turnie­jowe benia­minki (mowa tu o ekipie z Wrocławia) na boisku nie uświad­czy­liśmy podobnej gościn­ności, ale wcale się jej nie spodzie­wa­liśmy. Osta­tecznie, na podium znalazły się bowiem drużyny, które awans do fazy pucha­rowej wywal­czyły właśnie z grupy KGHM Cuprum.

– Myślę, że jak na drużynę zebraną w ciągu kilku dni pora­dzi­liśmy sobie w miarę rozsądnie. Zważywszy na wysoki poziom sportowy rozgrywek oraz stosun­kowo dużą powierzchnię boisk, jak na możli­wości kondy­cyjne naszych zawod­ników, to wynik jest adekwatny do obecnych możli­wości – ocenia występ drużyny KGHM CUPRUM jej kapitan, Łukasz Pierz­chała. – W drużynie widać spory potencjał rozwojowy oraz pole do osią­gnięcia poważ­niej­szych sukcesów w przy­szłości. Wszystko zależy od zgrania i regu­lar­nych treningów. Oprócz dobrej lekcji gry i możli­wości zdobycia doświad­czenia, turniej był świetną okazją do dobrej zabawy i złapania oddechu od codzien­ności – dodaje nasz specja­lista ds. kontro­lingu.

KGHM Cuprum NGG poradziło sobie lepiej, ale na etapie ćwierć­fi­nałów musiało uznać wyższość rywali. – Przy­go­to­wania drużyny orga­ni­zo­wane w trybie ekspre­sowym, znalazło odzwier­cie­dlenie na boisku. Spotkania, które roze­gra­liśmy w trakcie turnieju pokazały koniecz­ność dalszego szli­fo­wania umie­jęt­ności i zgrania zespołu na dużych, zewnętrz­nych boiskach – komentuje występ zespołu KGHM Cuprum NGG Mateusz Seta, specja­lista ds. geodezji. – Najważ­niejsze jednak, że całe wyda­rzenie zorga­ni­zo­wane zostało na wysokim poziomie i – co najważ­niejsze – utrzymane było w przy­ja­ciel­skiej atmos­ferze, co sprzyjało sportowej rywa­li­zacji. Biorąc pod uwagę chęci i zaan­ga­żo­wanie obu naszych drużyn w dalszy trening, pozostaję dobrej myśli w kontek­ście kolejnych tego typu rozgrywek. Grunt, że mamy potencjał i chęci, by nadal rozwijać swoje umie­jęt­ności gry zespo­łowej – prze­ko­nuje.

Lepiej niż na murawie radzi­liśmy sobie podczas licytacji, z których dochód prze­zna­czony zostanie na pomoc Julce z Zagłębia Miedzio­wego. Przedmioty, które trafiły na aukcję były bardzo atrak­cyjne (w tym kilka koszulek z auto­gra­fami), a KGHM-owscy piłkarze okazali się nadzwy­czaj hojni. Reakcją na każde zwycię­stwo w licytacji było głośne wiwa­to­wanie oraz radość ze zdobytych skarbów i dobrych uczynków. Do domów wróci­liśmy ze stanow­czym posta­no­wie­niem większego zgrywania naszych zespołów. Na następny turniej z pewnością wrócimy silniejsi!