W czym możemy Ci pomóc? 71 781 22 01

KGHM CUPRUM na największej konferencji innowacyjnej w Europie Centralnej

KGHM CUPRUM na największej konferencji innowacyjnej w Europie Centralnej

Już 17 maja, w Gdańsku, rusza InfoShare 2017. To największa konfe­rencja dotycząca inno­wa­cyj­nych tech­no­logii, nowych mediów i wsparcia dla młodych firm w Europie Środkowo-Wschod­niej. W 11 edycji imprezy udział weźmie blisko 5 000 uczest­ników, w tym ponad 200 startupów, a wykłady wygłosi przeszło 120 prele­gentów – specja­li­stów w swoich dzie­dzi­nach.

– InfoShare to jedno z najważ­niej­szych wydarzeń zwią­za­nych z inno­wa­cjami i star­tu­pami w Europie Centralnej. W Gdańsku nie mogło więc zabraknąć naszego programu akce­le­ra­cyj­nego – tłumaczy Piotr Czekierda, Pełno­mocnik Zarządu ds. Programów Akce­le­ra­cyj­nych. – KGHM CUPRUM konse­kwentnie umacnia swoją obecność w ekosys­temie inno­wa­cyj­nych startupów. Jesteśmy bardzo ciekawi spotkania z uczest­ni­kami tego wyda­rzenia. Tym bardziej, że na miejscu będzie kilka tysięcy osób zwią­za­nych z inno­wa­cyj­nymi tech­no­lo­giami – dodaje.

Gospo­da­rzem trzy­dniowej konfe­rencji (17–19 maja), już trady­cyjnie, będzie Centrum wysta­wien­niczo-kongre­sowe AmberExpo. To właśnie tam wydzie­lono miejsce dla pięciu scen tema­tycz­nych: Inspire, Marketing, Tech, Tech Plus i Startup. Poza wystą­pie­niami i wykładami, InfoShare oferuje również szkolenia i warsztaty, które pozwolą uczest­nikom zobaczyć, jak w praktyce wyko­rzy­stać zdobytą wiedzę.

Liczne grono ekspertów podzieli się z uczest­ni­kami swoją wiedzą, doświad­cze­niem i prak­tycz­nymi poradami przy­spie­sza­ją­cymi rozwój firmy. Z kolei startupy będą miały okazję do zapre­zen­to­wania swoich inno­wa­cyj­nych rozwiązań w obszernej sferze expo.

Jednym z wystawców na InfoShare będzie KGHM CUPRUM sp. z o. o., które orga­ni­zuje – wspólnie z MIT EF Poland – własne stoisko. W skład naszej delegacji wejdzie Prezes Zarządu Piotr Dytko, a Piotr Czekierda weźmie udział, obok Michała Dżogi (Intel), Grzegorza Pawlic­kiego (PKO BP), Anny Stepa­novej (Thomson Reuters) i Mariusa Swarta (Coca – Cola), w panelu pt. „How to effec­ti­vely build inno­va­tion capa­bi­lity into corpo­ra­tions?” („Jak efek­tywnie rozwijać możli­wości inno­wa­cyjne w korpo­ra­cjach?”). Będzie to miało miejsce podczas panelu liderów, w którym udział wezmą prezesi firm i inwe­storzy z całego świata. – Nasze zapo­wiedzi w obszarze współ­pracy ze star­tu­pami właśnie mate­ria­li­zują się i cieszę się na możliwość podzie­lenia się tymi doświad­cze­niami w dyskusji z innymi liderami – wyjaśnia Czekierda.

InfoShare to nie tylko kopalnia wiedzy o inno­wa­cyj­nych tech­no­lo­giach, mediach i najnow­szych trendach w biznesie, ale także okazja do zdobycia nowych kontaktów bizne­so­wych wśród gości z całego świata.