W czym możemy Ci pomóc? 71 781 22 01

KGHM Cuprum współtworzy międzynarodowy pomost gospodarczy z Iranem

KGHM Cuprum współtworzy międzynarodowy pomost gospodarczy z Iranem

Nasz lokalny biznes, a wraz z nim KGHM Cuprum, rozszerza strefy wpływu na Bliski Wschód. Niemal 50 przed­sta­wi­cieli dolno­ślą­skich firm, samo­rzą­dowcy oraz ich odpo­wied­nicy z Iranu wzięli udział w serii spotkań doty­czą­cych współ­pracy gospo­dar­czej między Dolnym Śląskiem a prowincją Alborz. Na tym forum zapre­zen­to­wała się także nasza Spółka.

Dolno­śląska Agencja Współ­pracy Gospo­dar­czej (DAWG), wspólnie z Urzędem Marszał­kow­skim Woje­wództwa Dolno­ślą­skiego oraz Izbą Gospo­darczą SILESIA, przez kilka dni gościła misję gospo­darczą przed­sta­wi­cieli prowincji Alborz Islam­skiej Republiki Iranu oraz biznes­menów z tego regionu. W jej ramach zorga­ni­zo­wane zostało spotkanie, które było okazją nie tylko do zapre­zen­to­wania poten­cjału inwe­sty­cyj­nego naszego woje­wództwa i prowincji Alborz, ale także do omówienia możli­wości wzajemnej współ­pracy gospo­dar­czej. Uczest­ni­czyli w nim przed­sta­wi­ciele władz samo­rzą­do­wych obu stron, irańscy i polscy przed­się­biorcy, a KGHM Cuprum uzupeł­niło listę gości o dr Sławomira Świtonia i Mariusza Onufera.

– Podczas spotkania B2B zapre­zen­to­wa­liśmy szeroką ofertę naszej Spółki w zakresie prac badawczo-projek­to­wych, które stanowią element dzia­łal­ności grupy kapi­ta­łowej KGHM Polska Miedź S A. – mówi dr Sławomir Świtoń z Zakładu Budow­nictwa Podziem­nego i Badań Mate­ria­ło­wych. – Iran, po znie­sieniu sankcji gospo­dar­czych, jest jednym z najlepiej rozwi­ja­ją­cych się gospo­darczo krajów w regionie. Nawią­zanie takiej współ­pracy byłoby decyzją korzystną nie tylko pod względem posze­rzenia zasięgu dzia­łal­ności naszej Spółki, ale też transferu wiedzy i doświad­czeń posia­da­nych przez stronę irańską – dodaje.

Jak zgodnie podkre­ślają pracow­nicy Cuprum obecni na spotkaniu z Irań­czy­kami, zagra­niczni przed­się­biorcy wysoko ocenili naszą Firmę. – Argu­mentem, który mógł okazać się decy­du­jącym, jest 50-letnie doświad­czenie w świad­czo­nych przez nas komplek­so­wych usługach projek­to­wych, które poparte jest szerokim wachla­rzem zreali­zo­wa­nych przed­się­wzięć o randze między­na­ro­dowej – tłumaczy dr Świtoń.

W zorga­ni­zo­wanej serii spotkań B2B z irańskimi przed­się­bior­cami udział wzięło kilku­dzie­sięciu przed­sta­wiali naszego biznesu – głównie z branży budow­lanej, maszy­nowej, usług tech­nicz­nych, handlowej i spożyw­czej – zain­te­re­so­wa­nych rozsze­rze­niem dzia­łal­ności na zagra­niczne rynki.

Prowincja Alborz zwana jest prze­my­słową satelitą Teheranu – jej potencjał opiera się m.in. na dostępie do między­na­ro­do­wych lotnisk, wykwa­li­fi­ko­wanej kadrze, konsul­tan­tach z między­na­ro­do­wych korpo­racji czy ośrodkach badaw­czych dla medycyny nukle­arnej, biotech­no­logii i nano­tech­no­logii. Na jej terenie jest 9 miast prze­my­sło­wych i 3500 jednostek prze­my­sło­wych. W prowincji ma powstać park tech­no­logii, a jej stolica – Kara­dż/Karaj – to jeden z najszyb­ciej rozwi­ja­ją­cych się ośrodków gospo­dar­czych kraju.