W czym możemy Ci pomóc? 71 781 22 01

Nauka dla biznesu, KGHM Cuprum dla nauki

Nauka dla biznesu, KGHM Cuprum dla nauki

Silna repre­zen­tacja naukowców i inno­wa­torów, przed­się­biorców i polityków pojawiła się 5 czerwca we Wrocław­skim Centrum Badań EIT+, aby rozmawiać o współ­pracy nauki i biznesu. Na jej czele stanął Prezydent RP Andrzej Duda, a ważnymi gośćmi byli Wice­pre­mier, Minister Nauki i Szkol­nictwa Wyższego Jarosław Gowin, Wice­mi­ni­ster Nauki i Szkol­nictwa Wyższego Piotr Dardziński, Prezes KGHM Polska Miedź Radosław Doma­galski-Łabędzki oraz Prezes KGHM Cuprum Piotr Dytko.

Spotkanie rozpoczął Prezydent Andrzej Duda. Już na wstępie swojego prze­mó­wienia zała­go­dził poten­cjalne wątpli­wości związane z tytułem panelu – „Nauka dla biznesu”. – Relacja między tymi światami jest bardziej syme­tryczna i oparta na wzajem­ności, niż można by było odnieść wrażenie. Biznes dla nauki również może być poży­teczny, nie tylko z racji posia­da­nych zasobów, ale także z uwagi na pomysły, które są pierwszą dźwignią badań – zaznaczył Prezydent Duda. Przy­po­mniał też, dlaczego tak istotną jest debata na linii nauka-biznes: – Nie ma nowo­cze­snej gospo­darki bez nowo­cze­snych tech­no­logii – prze­ko­nywał – Nie ma dzisiaj nowo­cze­snej, silnej, prężnej, dobrze rozwi­ja­jącej się gospo­darki bez inno­wa­cyj­ności – podkre­ślił.

Prezydent Duda zauważył, że należy zmienić fakt, iż nie ma teraz odpo­wied­niego prze­ło­żenia badań naukowych na polską gospo­darkę. – Nic tak mnie nie drażni, jak warto­ściowe publi­kacje lądujące na zaku­rzo­nych półkach uniwer­sy­tec­kich regałów – powie­dział. Prze­ko­nywał, że zbyt często badania służą jedynie dobro­by­towi ich autorów, a nie są imple­men­to­wane na zewnątrz labo­ra­to­riów i pracowni. – Polska posiada wielkie zaplecze inte­lek­tu­alne w postaci ambitnych i zdolnych ludzi. Celem władzy i potrzebą nas wszyst­kich jest prze­ko­nanie ich do pracy w ojczyźnie – zaznaczył.

Kolejnym punktem spotkania była prezen­tacja dr Piotra Dardziń­skiego, Podse­kre­tarza Stanu w Mini­ster­stwa Nauki i Szkol­nictwa Wyższego. Wykazał w niej realne działania resortu, które ułatwiają prowa­dzenie dzia­łal­ności badawczo-rozwo­jowej w Polsce. Wymienił m.in. pierwszą i drugą ustawę o inno­wa­cyj­ności, Białą Księgę Innowacji, Państwowy Fundusz Rozwojowy, czy instru­ment dokto­ratów wdro­że­nio­wych. – Każdy, kto inwestuje w badania i rozwój, będzie płacił mniejsze podatki – podsu­mował Wice­mi­ni­ster Dardziński. Przy okazji podzię­kował Prezy­den­towi Andrze­jowi Dudzie za szybkie podpi­sanie wymie­nio­nych aktów prawnych. – Pozwoliło to przełamać impas, w jakim znalazł się nasz kraj wobec braku zain­te­re­so­wania moder­ni­zacją gospo­darki przez poprzednie rządy – prze­ko­nywał.

Do tych podzię­kowań dołączyli się goście z kręgów biznesu, którzy wzięli udział w dyskusji. Zebrani na wrocław­skich Praczach najczę­ściej opowia­dali o swoich potrze­bach i dzię­ko­wali za sukce­sywne ich speł­nianie. Potwier­dzili, że pomoc ze strony admi­ni­stracji publicznej i dużych partnerów bizne­so­wych jest im niezbędna.

Wnioski ze spotkania są jedno­znaczne: unikatowe, inno­wa­cyjne, niszowe i odważne projekty potrze­bują stabil­nego finan­so­wania i nieza­wod­nych metod skalo­wania. Jako wzorowy przykład przed­się­bior­stwa, które wprowadza do użytku wynalazki i pozwala startupom wcielać w życie swoje pomysły, podano Grupę KGHM. Prezes KGHM Polska Miedź Radosław Doma­galski-Łabędzki, przed­stawił KGHM Cuprum jako inno­wa­cyjny ośrodek badawczo-rozwojowy pilo­tu­jący akce­le­rację startupów w całym KGHM. – Chęć utrzy­mania wysokiego poziomu wyna­gro­dzeń i rozwoju firmy wymusza innowacje. Dlatego musimy otworzyć się na środo­wisko startupów – tłumaczył Prezes KGHM. – Nasza spółka zależna, KGHM Cuprum, prowadzi współ­pracę ze star­tu­pami i będzie zwiększać to zaan­ga­żo­wanie – zade­kla­rował. Zaznaczył przy tym, że KGHM to właściwie jedyna globalna spółka pocho­dząca z Polski, podczas gdy skutkiem wypra­co­wania modelu współ­pracy nauki z biznesem ma być m.in. możliwość inter­na­cjo­na­li­zacji polskiej przed­się­bior­czości.

Wice­mi­ni­ster Dardziński zaznaczył, że przykład pracy Cuprum jest inspi­racją do powrotu koncepcji tworzenia podobnych hubów we wszyst­kich spółkach z kapitałem Skarbu Państwa. – Jest też dowodem na to, że naukę można i powinno się uprawiać nie tylko na uczel­niach, ale także w Centrach Badaw­czo­–Ro­zwo­jo­wych – powie­dział.