W czym możemy Ci pomóc? 71 781 22 01

Nauka dla biznesu, KGHM Cuprum dla nauki

Nauka dla biznesu, KGHM Cuprum dla nauki

Nauka dla biznesu, KGHM Cuprum dla nauki
developer2017

Silna repre­zen­tacja naukowców i inno­wa­torów, przed­się­biorców i polityków pojawiła się 5 czerwca we Wrocław­skim Centrum Badań EIT+, aby rozmawiać o współ­pracy nauki i biznesu. Na jej czele stanął Prezydent RP Andrzej Duda, a ważnymi gośćmi byli Wice­pre­mier, Minister Nauki i Szkol­nictwa Wyższego Jarosław Gowin, Wice­mi­ni­ster Nauki i Szkol­nictwa Wyższego Piotr Dardziński, Prezes KGHM Polska Miedź Radosław Doma­galski-Łabędzki oraz Prezes KGHM Cuprum Piotr Dytko.

Spotkanie rozpoczął Prezydent Andrzej Duda. Już na wstępie swojego prze­mó­wienia zała­go­dził poten­cjalne wątpli­wości związane z tytułem panelu – „Nauka dla biznesu”. – Relacja między tymi światami jest bardziej syme­tryczna i oparta na wzajem­ności, niż można by było odnieść wrażenie. Biznes dla nauki również może być poży­teczny, nie tylko z racji posia­da­nych zasobów, ale także z uwagi na pomysły, które są pierwszą dźwignią badań – zaznaczył Prezydent Duda. Przy­po­mniał też, dlaczego tak istotną jest debata na linii nauka-biznes: – Nie ma nowo­cze­snej gospo­darki bez nowo­cze­snych tech­no­logii – prze­ko­nywał – Nie ma dzisiaj nowo­cze­snej, silnej, prężnej, dobrze rozwi­ja­jącej się gospo­darki bez inno­wa­cyj­ności – podkre­ślił.

Prezydent Duda zauważył, że należy zmienić fakt, iż nie ma teraz odpo­wied­niego prze­ło­żenia badań naukowych na polską gospo­darkę. – Nic tak mnie nie drażni, jak warto­ściowe publi­kacje lądujące na zaku­rzo­nych półkach uniwer­sy­tec­kich regałów – powie­dział. Prze­ko­nywał, że zbyt często badania służą jedynie dobro­by­towi ich autorów, a nie są imple­men­to­wane na zewnątrz labo­ra­to­riów i pracowni. – Polska posiada wielkie zaplecze inte­lek­tu­alne w postaci ambitnych i zdolnych ludzi. Celem władzy i potrzebą nas wszyst­kich jest prze­ko­nanie ich do pracy w ojczyźnie – zaznaczył.

Kolejnym punktem spotkania była prezen­tacja dr Piotra Dardziń­skiego, Podse­kre­tarza Stanu w Mini­ster­stwa Nauki i Szkol­nictwa Wyższego. Wykazał w niej realne działania resortu, które ułatwiają prowa­dzenie dzia­łal­ności badawczo-rozwo­jowej w Polsce. Wymienił m.in. pierwszą i drugą ustawę o inno­wa­cyj­ności, Białą Księgę Innowacji, Państwowy Fundusz Rozwojowy, czy instru­ment dokto­ratów wdro­że­nio­wych. – Każdy, kto inwestuje w badania i rozwój, będzie płacił mniejsze podatki – podsu­mował Wice­mi­ni­ster Dardziński. Przy okazji podzię­kował Prezy­den­towi Andrze­jowi Dudzie za szybkie podpi­sanie wymie­nio­nych aktów prawnych. – Pozwoliło to przełamać impas, w jakim znalazł się nasz kraj wobec braku zain­te­re­so­wania moder­ni­zacją gospo­darki przez poprzednie rządy – prze­ko­nywał.

Do tych podzię­kowań dołączyli się goście z kręgów biznesu, którzy wzięli udział w dyskusji. Zebrani na wrocław­skich Praczach najczę­ściej opowia­dali o swoich potrze­bach i dzię­ko­wali za sukce­sywne ich speł­nianie. Potwier­dzili, że pomoc ze strony admi­ni­stracji publicznej i dużych partnerów bizne­so­wych jest im niezbędna.

Wnioski ze spotkania są jedno­znaczne: unikatowe, inno­wa­cyjne, niszowe i odważne projekty potrze­bują stabil­nego finan­so­wania i nieza­wod­nych metod skalo­wania. Jako wzorowy przykład przed­się­bior­stwa, które wprowadza do użytku wynalazki i pozwala startupom wcielać w życie swoje pomysły, podano Grupę KGHM. Prezes KGHM Polska Miedź Radosław Doma­galski-Łabędzki, przed­stawił KGHM Cuprum jako inno­wa­cyjny ośrodek badawczo-rozwojowy pilo­tu­jący akce­le­rację startupów w całym KGHM. – Chęć utrzy­mania wysokiego poziomu wyna­gro­dzeń i rozwoju firmy wymusza innowacje. Dlatego musimy otworzyć się na środo­wisko startupów – tłumaczył Prezes KGHM. – Nasza spółka zależna, KGHM Cuprum, prowadzi współ­pracę ze star­tu­pami i będzie zwiększać to zaan­ga­żo­wanie – zade­kla­rował. Zaznaczył przy tym, że KGHM to właściwie jedyna globalna spółka pocho­dząca z Polski, podczas gdy skutkiem wypra­co­wania modelu współ­pracy nauki z biznesem ma być m.in. możliwość inter­na­cjo­na­li­zacji polskiej przed­się­bior­czości.

Wice­mi­ni­ster Dardziński zaznaczył, że przykład pracy Cuprum jest inspi­racją do powrotu koncepcji tworzenia podobnych hubów we wszyst­kich spółkach z kapitałem Skarbu Państwa. – Jest też dowodem na to, że naukę można i powinno się uprawiać nie tylko na uczel­niach, ale także w Centrach Badaw­czo­–Ro­zwo­jo­wych – powie­dział.