W czym możemy Ci pomóc? 71 781 22 01

Nawiązanie współpracy między EIT+ i KGHM Cuprum – relacja filmowa

Nawiązanie współpracy między EIT+ i KGHM Cuprum – relacja filmowa

W ponie­działek, dwa tygodnie temu, KGHM Cuprum zawarło poro­zu­mienie o współ­pracy gospo­dar­czej, naukowo-badawczej i badawczo-rozwo­jowej z Wrocław­skim Centrum Badań EIT+. Symbo­licznym aktem rozpo­częcia nowego etapu dzia­łal­ności dwóch ważnych firm inno­wa­cyj­nych z Wrocławia było podpi­sanie listu inten­cyj­nego przez Prezesa KGHM Cuprum Piotra Dytko oraz Wice­pre­zesa EIT+ Mateusza Wilczyń­skiego.

Odtąd obie Spółki mogą korzystać ze wszyst­kich dostęp­nych sobie labo­ra­to­riów oraz wspólnie reali­zować projekty finan­so­wane ze środków publicz­nych. Ale nie tylko – razem będziemy też starać się o te środki. Po oficjalnym przy­pie­czę­to­waniu współ­pracy Piotr Dardziński, Podse­kre­tarz Stanu w Mini­ster­stwie Nauki i Szkol­nictwa Wyższego oraz Jadwiga Emilewicz, Podse­kre­tarz Stanu w Mini­ster­stwie Rozwoju, popro­wa­dzili otwartą debatę z przed­się­bior­cami na temat rozwoju przed­się­bior­czości w Polsce oraz możli­wości, jakie daje współ­praca nauki z biznesem. Ten niezwykle istotny dla nas dzień zwień­czyło zwie­dzanie naszych labo­ra­to­riów zloka­li­zo­wa­nych w Kampusie Pracze. Więcej na ten temat można prze­czytać tutaj, tymczasem poniżej prezen­tu­jemy relację filmową z tego wyda­rzenia.

FILM