W czym możemy Ci pomóc? 71 781 22 01

Nowe projekty KGHM CUPRUM realizowane w ramach programu “Horyzont 2020”

Nowe projekty KGHM CUPRUM realizowane w ramach programu “Horyzont 2020”

KGHM CUPRUM sp. z o. o. Centrum Badawczo – Rozwojowe podpisało kolejną umowę na reali­zację projektu w ramach programu „Horyzont 2020”. Projekt pt. „Inte­li­gentne kiero­wanie produkcją w górnic­twie podziemnym” (SIMS) ma na celu opra­co­wanie, prze­te­sto­wanie i wdrożenie nowych tech­no­logii i rozwiązań dla przemysłu górni­czego.

Konsor­cjum skła­da­jące się z firm górni­czych oraz dostawców inno­wa­cyj­nych tech­no­logii, a także najbar­dziej szano­wa­nych uczelni wyższych, opracuje takie systemy kiero­wania produkcją w górnic­twie podziemnym, które umożliwią poprawę efek­tyw­ności kontroli i obsługi procesów wydobycia złóż. Opra­co­wanie, prze­te­sto­wanie i demon­stracja nowych inno­wa­cyj­nych tech­no­logii umożliwi eksplo­atację złóż szcze­gólnie na dużych głębo­ko­ściach, wspartą nowymi narzę­dziami zarówno plano­wania i zarzą­dzania, a także parkiem zmody­fi­ko­wa­nych odpo­wied­nich maszyn prze­zna­czo­nych do eksplo­atacji, trans­portu i prze­twa­rzania surowców.

W ramach projektu prace KGHM CUPRUM będą obejmować prze­pro­wa­dzenie serii analiz nume­rycz­nych stanu górotworu w okresie wzmo­żo­nego wystą­pienia wyso­ko­ener­ge­tycz­nych odprężeń samo­ist­nych w wybranych rejonach górni­czych kopalń LGOM, pozwa­la­ją­cych określić stan naprężeń, odkształceń i bezpie­czeń­stwa w anali­zo­wa­nych obszarach górotworu w sytu­acjach górni­czych przed wystą­pie­niem rozpa­try­wa­nych archi­wal­nych wstrząsów, a także opra­co­wanie na tej podstawie odpo­wied­niego sposobu strzelań grupowych prowa­dzą­cych do uzyskania bardziej skutecz­nego niż dotych­czas narzędzia prowo­kacji wstrząsów sejsmicz­nych i tym samym redukcji zagro­żenia tąpa­nio­wego. Wynikiem projektu będzie opra­co­wanie i prze­te­sto­wanie w warunkach dołowych nowych tech­no­logii prowa­dzenia strzelań odprę­ża­ją­cych.

Prace członków konsor­cjum w projekcie SIMS pozwolą na dalszy rozwój systemów cyfry­zacji oraz auto­ma­ty­zacji procesów wydobycia złóż poło­żo­nych na dużych głębo­ko­ściach, co przyczyni się do zwięk­szenia poziomu bezpie­czeń­stwa prowa­dzo­nych robót górni­czych, ogra­ni­czenia emisji substancji szko­dli­wych do atmosfery oraz do zwięk­szenia efek­tyw­ności pracy.

SIMS Movie

https://www.youtube.com/watch?v=zj0pu­96s­dQU&featu­re­=y­outu.be