W czym możemy Ci pomóc? 71 781 22 01

Petrobiznes 2017: nasz wkład w innowacyjne rozwiązania w przemyśle

Petrobiznes 2017: nasz wkład w innowacyjne rozwiązania w przemyśle

Chociaż pierwsze skoja­rzenia dotyczące KGHM Cuprum nie dotyczą raczej branży gazowej i petro­che­micznej, nasi eksperci działają także na tym polu. Za nami kongres Petro­bi­znes 2017 „Między polityką, bezpie­czeń­stwem a biznesem – nowe wyzwania dla liderów rynku petro­che­micz­nego i gazowego w Polsce”, który swoją wiedzą wsparła dr inż. Magdalena Król, Pełno­mocnik Zarządu ds. Współ­pracy z Ośrodkami Naukowo-Badaw­czymi oraz Kierownik Zakładu Nowych Tech­no­logii Ener­ge­tycz­nych.

Debaty eksperckie i biznesowe oraz case studies projektów inno­wa­cyj­nych i rozwo­jo­wych szczelnie wypełniły agendę tego­rocznej edycji konfe­rencji Petro­bi­znesu. Pod tą chwytliwą nazwą kryje się powaga bran­żo­wego kongresu poru­sza­ją­cego tematy polskiego rynku energii, petro­chemii i gazu, który do Warszawy ściągnął nie tylko specja­li­stów w tej dzie­dzinie, ale też przed­się­biorców. Duży wkład mery­to­ryczny w debatę wniosła przed­sta­wi­cielka KGHM Cuprum, dr Magdalena Król. – To było doskonałe pole wymiany doświad­czeń w zakresie wdrażania inno­wa­cyj­nych rozwiązań w przemyśle ener­ge­tycznym, paliwowym i chemicznym – tłumaczy.

Kierownik Zakładu Nowych Tech­no­logii Ener­ge­tycz­nych opowia­dała o szansach rozwoju branży karbo­che­micznej, których upatruje w skutecznym wdrożeniu tech­no­logii zgazo­wania węgla. Jak jednak wiadomo, podobne sympozja nie miałyby sensu, gdyby polegały wyłącznie na prezen­to­waniu indy­wi­du­al­nych ustaleń. Dopiero ich wymiana i dyskusja skutkują szeroko rozu­mianym postępem: – W moim prze­ko­naniu, dokonano trafnej diagnozy sytuacji: branże, które są przedmiotem kongresu, rozwijają się w synergii, natomiast ciągle brakuje strategii co do kierunku ich rozwoju – ocenia dr Magdalena Król. – Pomimo tego, że są w dobrej kondycji finan­sowej, polityka ener­ge­tyczna UE, która ogranicza wyko­rzy­stanie węgla do produkcji energii oraz wysokie wymogi wytycz­nych BAT mogą w krótkim czasie spowo­dować, że nie będą konku­ren­cyjne – ostrzega nasza specja­listka.

Celem Petro­bi­znesu 2017 było prze­pro­wa­dzenia dyskusji ukie­run­ko­wanej na zabez­pie­czenie polskiej gospo­darki, z naciskiem na jej stra­te­giczne sektory. Sytuacja między­na­ro­dowa oraz polityka Unii Euro­pej­skiej niosą bowiem ryzyka, które należało zdia­gno­zować i ułożyć plan niwe­lo­wania ich skutków. – Branża chemiczna jest silnym sektorem polskiej gospo­darki, nie produkuje jednak wysoko prze­two­rzo­nych produktów, co pomogłoby ogra­ni­czyć skutki gospo­darcze regulacji tzw. „pakietu zimowego” proce­do­wa­nego przez KE – zaznacza dr Król. Nasza ekspertka zabrała też głos w dyskusji na temat projektów inno­wa­cyj­nych i rozwo­jo­wych w zakresie nauk chemicz­nych.