W czym możemy Ci pomóc? 71 781 22 01

REMIX Polityki Surowcowej Państwa w wykonaniu Cuprum

REMIX Polityki Surowcowej Państwa w wykonaniu Cuprum

Współ­praca między regionami Unii Euro­pej­skiej w temacie górnictwa coraz bardziej się zacieśnia. W trakcie reali­zacji jest właśnie projekt „REMIX – Inte­li­gentne i zielone regiony górnicze UE”. Jego celem jest okre­ślenie potrzeb i zadań dla tych regionów oraz wymiana doświad­czeń i dobrych praktyk. Podczas spotkania uczest­ników tej inicja­tywy na Uniwer­sy­tecie Leoben w Austrii KGHM Cuprum miało i czym się dzielić, i z czego czerpać.

W malow­ni­czym miasteczku Leoben, w austriac­kiej Styrii, swoją siedzibę ma Uniwer­sytet o bogatych trady­cjach i prestiżu związanym z kształ­ce­niem wybitnych geologów. Między 26 a 28 czerwca stał się on miejscem spotkania w ramach projektu REMIX, który jest z kolei częścią programu „Interreg Europa 2014-2020” wspie­ra­ją­cego wymianę doświad­czeń i pogłę­bianie wiedzy wśród insty­tucji współ­pra­cu­ją­cych w obrębie wybranej dziedziny polityki. REMIX skie­ro­wany jest do podmiotów zaan­ga­żo­wa­nych w produkcję surowców mine­ral­nych, stąd w Leoben pojawił się przed­sta­wi­ciel KGHM Cuprum – Wiktor Kowalczyk, Specja­lista w Zespole ds. Współ­pracy i Nowych Inicjatyw. Dolno­śląską delegację uzupeł­niły Ewa Król oraz Magdalena Krama­rzewska z naszego Urzędu Marszał­kow­skiego.

Adre­sa­tami spotkania były insty­tucje, które zamie­rzają podjąć działania na rzecz zrów­no­wa­żo­nego i efek­tyw­nego wydobycia zasobów w rejonie, z którego się wywodzą, a także zadbają o prze­ło­żenie potrzeb przemysłu na plano­wanie regio­nalne. – Jednym z głównych rezul­tatów tego projektu jest wypra­co­wanie mecha­ni­zmów wspie­ra­ją­cych branżę surowcową w różnych regionach Unii Euro­pej­skiej, w tym na Dolnym Śląsku – tłumaczy Wiktor Kowalczyk. – KGHM Cuprum aktywnie uczest­niczy w projekcie i proponuje rozwią­zania orga­ni­za­cyjne, legi­sla­cyjne i finansowe, które mogłyby zostać zaadop­to­wane do rozwoju branży surow­cowej w naszym regionie. Istotą projektu jest również wymiana dobrych praktyk i wskazania najlep­szych rozwiązań w różnych krajach – uzupełnia i jako przykład wskazuje rozmowy prowa­dzone z dele­ga­tami z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Czech, Finlandii, Hiszpanii, Portu­galii, Grecji i Austrii.

Działania podej­mo­wane w obrębie programu REMIX mają poskut­kować poprawą warunków dla przemysłu w Unii Euro­pej­skiej, z naciskiem na obszar innowacji. Drogą do tego celu jest odkry­wanie i promocja możli­wości współ­pracy między regionami, co ma służyć stwo­rzeniu nowych możli­wości komer­cyj­nych i wypra­co­waniu wzrostu gospo­dar­czego. Nasza Spółka skorzy­stała z okazji do nawią­zania kontaktów z poten­cjal­nymi part­ne­rami bizne­so­wymi. – Wartością dodaną tego spotkania był bezpo­średni kontakt z osobami repre­zen­tu­ją­cymi branżę surowcową w Europie. Jestem prze­ko­nany, że kontakty te zaowocują reali­zacją nowych projektów, w szcze­gól­ności doty­czą­cych zacho­wania dzie­dzictwa górni­czego – deklaruje Wiktor Kowalczyk. – Najbliższą okazją, i to już we wrześniu, na wspólne przed­się­wzięcie będzie nabór wniosków do programu „Interreg Europa Środkowa Republika Czeska – Polska”. Z naszym partnerem z Czech planujemy złożyć wspólny – dodaje nasz Specja­lista ds. Współ­pracy i Nowych Inicjatyw, potwier­dzając tym samym szybkie przejście od rozmów do konkretów.

Kolejnym pokłosiem sympozjum w Leoben jest decyzja o zaadap­to­waniu Austriac­kiego Planu Surow­co­wego do polskich warunków. Na jego podstawie przy­go­to­wane zostaną reko­men­dacje do Polityki Surow­cowej Państwa, czyli projektu doty­czą­cego budowy sprawnego i efek­tyw­nego systemu zarzą­dzania i gospo­da­ro­wania wszyst­kimi rodzajami kopalin i surowców mine­ral­nych w Polsce, z uwzględ­nie­niem zmian prawnych. – Przykład Austriaków pokazuje, że prowa­dzenie właściwej polityki surow­cowej przynosi długo­ter­mi­nowe korzyści w odnie­sieniu do zrów­no­wa­żo­nego wyko­rzy­stania surowców – prze­ko­nuje Kowalczyk. – Nie oznacza to jednak, że wszystkie rozwią­zania przyjęte w tym planie są odpo­wiednie dla innych regionów euro­pej­skich. Konieczna wydaje się mody­fi­kacja pewnego podejścia do surowców, uwzględ­nia­jąca zarówno specyfikę regionu, jak i krajowe usta­wo­daw­stwo – dodaje. Kowalczyk zaznacza jednak, że szcze­gólny wysiłek należy podjąć w odnie­sieniu do zmiany postrze­gania przez społe­czeń­stwo górnictwa i surowców jako przemysłu nega­tywnie oddzia­łu­ją­cego na społe­czeń­stwo i środo­wisko.