W czym możemy Ci pomóc? 71 781 22 01

RoboKlocki, czyli jak promujemy górnictwo wśród najmłodszych

RoboKlocki, czyli jak promujemy górnictwo wśród najmłodszych

Co wspólnego mają klocki LEGO i górnictwo? Dzięki Pracow­nikom KGHM Cuprum okazuje się, że bardzo dużo. Wszystko za sprawą zorga­ni­zo­wa­nych w ramach projektu „Virtu­alMine – as a modeling tool for Wider Society Learning” warsz­tatów o intry­gu­jącym tytule „RoboKlocki”. Skąd taka nazwa? Odpowiedź jest prosta: by zacie­kawić dzieci nie najła­twiejszą tematyką, jaką jest górnictwo, uczymy je, jak z najpo­pu­lar­niej­szych na świecie klocków zbudować repliki maszyn pracu­ją­cych pod ziemią. A przecież nie od dziś wiadomo, że zabawa jest najlep­szym sposobem na zdoby­wanie wiedzy!

Projekty naukowo-badawcze, zlecenia wyko­ny­wane dla szeroko pojętej branży wydo­byw­czej, praca pod ziemią i w labo­ra­to­riach – to nie wszystko, czym zajmujemy się w KGHM Cuprum. Wiemy też, jak ważne jest krze­wienie wiedzy o górnic­twie wśród najmłod­szych. Zapro­si­liśmy więc do naszej siedziby uczniów „podsta­wówek” – i to nie tylko z Wrocławia, ale także ze Szkoły Społecznej w Świdnicy. Gości­liśmy zarówno maluszki z klas pierw­szych, jak i nasto­latków z klas siódmych. Wśród nich były dzieci ze szkół inte­gra­cyj­nych, a także pociechy pracow­ników KG HM Cuprum.

– Cieszę się, że kadra naszej Spółki poszukuje inicjatyw, które mają tak ważny społecznie wydźwięk. Jesteśmy jednostką naukową, dlatego szcze­gólnie leży nam na sercu nie tylko sama edukacja dzieci i młodzieży, ale też jej stałe udosko­na­lanie – prze­ko­nuje Piotr Dytko, Prezes KGHM Cuprum. – Jestem tym bardziej zado­wo­lony, że udaje się to osiągnąć w dzie­dzinie tak trudnej i wyma­ga­jącej, jaką jest górnictwo – dodaje.

Głównym celem warsz­tatów, które zorga­ni­zo­wali nasi geolodzy, było pokazanie i wytłu­ma­czenie dzie­ciakom, na czym polega cały proces wydobycia i przeróbki miedzi, jak rozległa jest związana z tym branża i co tak naprawdę dzieje się w tunelach głęboko pod ziemią. Tak jak podczas poprzed­niej edycji, która miała miejsce w Huma­ni­ta­rium Ogrody Doświad­czeń, uczniowie ochoczo chłonęli wiedzę. Udało się to dzięki temu, że wraz z firmą Robo­klocki® stwo­rzy­liśmy inno­wa­cyjny program budowania robotów górni­czych z wyko­rzy­sta­niem klocków LEGO® EDUCATION.

– I to był strzał w dzie­siątkę! Dzięki nowa­tor­skiemu, a zarazem bardzo przy­stęp­nemu sposobowi prze­ka­zy­wania wiedzy otwo­rzy­liśmy sobie szerokie możli­wości edukacji dzieci i młodzieży w zakresie górnictwa – mówi dr inż. Malwina Koby­lańska, kierownik projektu „Virtu­alMine – as a modeling tool for Wider Society Learning”, finan­so­wa­nego przez EIT Raw Materials GmbH. – Warsztaty, które objęły ponad 100 dzieci, były nauką nie tylko dla nich, ale także dla nas. Dowie­dzie­liśmy się, co w programie należy poprawić, aby zabawa była jak najlepsza, a z drugiej strony dosto­so­wana do ich wieku i percepcji oraz by niosła w sobie jak najwięcej treści eduka­cyj­nych – przyznaje.

Podczas pięciu dwugo­dzin­nych warsz­tatów dzieci najpierw uczest­ni­czyły w krótkiej prezen­tacji doty­czącej górnictwa miedzi oraz roli, jaką w jej wydobyciu odgrywa KGHM Polska Miedź S A., a potem samo­dzielnie, w niewiel­kich grupach, budowały robota poszu­ki­waw­czego (eksplo­racja), robota wier­cą­cego (wydobycie), robota kruszarkę (transport urobku) oraz robota segre­gu­ją­cego, oddzie­la­ją­cego rudę od skały płonej (przeróbka).

– Jednym z głównych atutów tej formy edukacji jest wpro­wa­dzenie dzieci do poznania nauk ścisłych w sposób bardzo intu­icyjny i przyjazny. Połą­czenie pracy na kompu­terze oraz układania konstrukcji z klocków bezpo­średnio „na stole” sprawia, że dzieci nie prze­mę­czają się siedząc przed monitorem – tłumaczy Konrad Jurga, szef firmy Robo­klocki®. – Wielo­go­dzinne konsul­tacje, które prze­pro­wa­dzi­liśmy z zespołem KGHM Cuprum celem przy­go­to­wania i opra­co­wania pilotażu Robo­klocki® w górnic­twie, zain­spi­ro­wały nasz zespół do dalszej eksplo­atacji tego tematu. Mamy nadzieję, że to dopiero początek naszej współ­pracy – dodaje.

Najważ­niejsze, że najbar­dziej zain­te­re­so­wani, czyli sami uczniowie, byli zachwy­ceni tym sposobem prze­ka­zy­wania wiedzy: – Na początku były ciekawe zajęcia o górnic­twie i quiz. Potem podzie­li­liśmy się na grupy i poszliśmy układać LEGO. Ja byłem z moim bratem i ukła­da­liśmy taśmociąg. Było mega! – opowiada z zachwytem Maciek Strze­lecki, 10-latek. – Ukła­da­liśmy bardzo fajny zestaw, jeszcze takiego nie widziałem. Na koniec były nagrody – wtóruje mu młodszy brat, Mikołaj (8 lat).

– Pozytywny odbiór zajęć przez dzieciaki przerósł nasze ocze­ki­wania, nasze cele edukacji o górnic­twie miedziowym przez zabawę zostały zreali­zo­wane, a zdobyte przez nas infor­macje zwrotne pozwolą nam na udosko­na­lenie opra­co­wa­nego programu – podkreśla dr inż. Malwina Koby­lańska.