W czym możemy Ci pomóc? 71 781 22 01

RoboKlocki, czyli jak promujemy górnictwo wśród najmłodszych

RoboKlocki, czyli jak promujemy górnictwo wśród najmłodszych

RoboKlocki, czyli jak promujemy górnictwo wśród najmłodszych
developer2017

Co wspólnego mają klocki LEGO i górnictwo? Dzięki Pracow­nikom KGHM Cuprum okazuje się, że bardzo dużo. Wszystko za sprawą zorga­ni­zo­wa­nych w ramach projektu „Virtu­alMine – as a modeling tool for Wider Society Learning” warsz­tatów o intry­gu­jącym tytule „RoboKlocki”. Skąd taka nazwa? Odpowiedź jest prosta: by zacie­kawić dzieci nie najła­twiejszą tematyką, jaką jest górnictwo, uczymy je, jak z najpo­pu­lar­niej­szych na świecie klocków zbudować repliki maszyn pracu­ją­cych pod ziemią. A przecież nie od dziś wiadomo, że zabawa jest najlep­szym sposobem na zdoby­wanie wiedzy!

Projekty naukowo-badawcze, zlecenia wyko­ny­wane dla szeroko pojętej branży wydo­byw­czej, praca pod ziemią i w labo­ra­to­riach – to nie wszystko, czym zajmujemy się w KGHM Cuprum. Wiemy też, jak ważne jest krze­wienie wiedzy o górnic­twie wśród najmłod­szych. Zapro­si­liśmy więc do naszej siedziby uczniów „podsta­wówek” – i to nie tylko z Wrocławia, ale także ze Szkoły Społecznej w Świdnicy. Gości­liśmy zarówno maluszki z klas pierw­szych, jak i nasto­latków z klas siódmych. Wśród nich były dzieci ze szkół inte­gra­cyj­nych, a także pociechy pracow­ników KG HM Cuprum.

– Cieszę się, że kadra naszej Spółki poszukuje inicjatyw, które mają tak ważny społecznie wydźwięk. Jesteśmy jednostką naukową, dlatego szcze­gólnie leży nam na sercu nie tylko sama edukacja dzieci i młodzieży, ale też jej stałe udosko­na­lanie – prze­ko­nuje Piotr Dytko, Prezes KGHM Cuprum. – Jestem tym bardziej zado­wo­lony, że udaje się to osiągnąć w dzie­dzinie tak trudnej i wyma­ga­jącej, jaką jest górnictwo – dodaje.

Głównym celem warsz­tatów, które zorga­ni­zo­wali nasi geolodzy, było pokazanie i wytłu­ma­czenie dzie­ciakom, na czym polega cały proces wydobycia i przeróbki miedzi, jak rozległa jest związana z tym branża i co tak naprawdę dzieje się w tunelach głęboko pod ziemią. Tak jak podczas poprzed­niej edycji, która miała miejsce w Huma­ni­ta­rium Ogrody Doświad­czeń, uczniowie ochoczo chłonęli wiedzę. Udało się to dzięki temu, że wraz z firmą Robo­klocki® stwo­rzy­liśmy inno­wa­cyjny program budowania robotów górni­czych z wyko­rzy­sta­niem klocków LEGO® EDUCATION.

– I to był strzał w dzie­siątkę! Dzięki nowa­tor­skiemu, a zarazem bardzo przy­stęp­nemu sposobowi prze­ka­zy­wania wiedzy otwo­rzy­liśmy sobie szerokie możli­wości edukacji dzieci i młodzieży w zakresie górnictwa – mówi dr inż. Malwina Koby­lańska, kierownik projektu „Virtu­alMine – as a modeling tool for Wider Society Learning”, finan­so­wa­nego przez EIT Raw Materials GmbH. – Warsztaty, które objęły ponad 100 dzieci, były nauką nie tylko dla nich, ale także dla nas. Dowie­dzie­liśmy się, co w programie należy poprawić, aby zabawa była jak najlepsza, a z drugiej strony dosto­so­wana do ich wieku i percepcji oraz by niosła w sobie jak najwięcej treści eduka­cyj­nych – przyznaje.

Podczas pięciu dwugo­dzin­nych warsz­tatów dzieci najpierw uczest­ni­czyły w krótkiej prezen­tacji doty­czącej górnictwa miedzi oraz roli, jaką w jej wydobyciu odgrywa KGHM Polska Miedź S A., a potem samo­dzielnie, w niewiel­kich grupach, budowały robota poszu­ki­waw­czego (eksplo­racja), robota wier­cą­cego (wydobycie), robota kruszarkę (transport urobku) oraz robota segre­gu­ją­cego, oddzie­la­ją­cego rudę od skały płonej (przeróbka).

– Jednym z głównych atutów tej formy edukacji jest wpro­wa­dzenie dzieci do poznania nauk ścisłych w sposób bardzo intu­icyjny i przyjazny. Połą­czenie pracy na kompu­terze oraz układania konstrukcji z klocków bezpo­średnio „na stole” sprawia, że dzieci nie prze­mę­czają się siedząc przed monitorem – tłumaczy Konrad Jurga, szef firmy Robo­klocki®. – Wielo­go­dzinne konsul­tacje, które prze­pro­wa­dzi­liśmy z zespołem KGHM Cuprum celem przy­go­to­wania i opra­co­wania pilotażu Robo­klocki® w górnic­twie, zain­spi­ro­wały nasz zespół do dalszej eksplo­atacji tego tematu. Mamy nadzieję, że to dopiero początek naszej współ­pracy – dodaje.

Najważ­niejsze, że najbar­dziej zain­te­re­so­wani, czyli sami uczniowie, byli zachwy­ceni tym sposobem prze­ka­zy­wania wiedzy: – Na początku były ciekawe zajęcia o górnic­twie i quiz. Potem podzie­li­liśmy się na grupy i poszliśmy układać LEGO. Ja byłem z moim bratem i ukła­da­liśmy taśmociąg. Było mega! – opowiada z zachwytem Maciek Strze­lecki, 10-latek. – Ukła­da­liśmy bardzo fajny zestaw, jeszcze takiego nie widziałem. Na koniec były nagrody – wtóruje mu młodszy brat, Mikołaj (8 lat).

– Pozytywny odbiór zajęć przez dzieciaki przerósł nasze ocze­ki­wania, nasze cele edukacji o górnic­twie miedziowym przez zabawę zostały zreali­zo­wane, a zdobyte przez nas infor­macje zwrotne pozwolą nam na udosko­na­lenie opra­co­wa­nego programu – podkreśla dr inż. Malwina Koby­lańska.