W czym możemy Ci pomóc? 71 781 22 01

Laboratorium Badań Materiałowych

O nas / Zakłady badawcze

Laboratorium Badań Materiałowych

Nasze Laboratorium to wyspecjalizowana pracownia badawcza, której atutami są wykwalifikowana, świetnie wykształcona kadra ekspertów oraz profesjonalna aparatura pomiarowo-badawcza. Prowadzimy szeroki zakres badań obejmujących określenie fizykomechanicznych właściwości skał, betonów, gruntów oraz innych materiałów konstrukcyjnych (zarówno naturalnych, jak i sztucznie wytworzonych) w warunkach zróżnicowanych obciążeń.

Działalność Laboratorium prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi normami polskimi, spełnia także wymagania norm europejskich PN-EN ISO 9001 i PN-EN ISO 14001 w zakresie zarządzania i ochrony środowiska oraz normy PN EN 17025 dotyczącej jakości prowadzonych badań.

Wysokie kwalifikacje kadry oraz doświadczenie zawodowe, zdobyte i pogłębiane w trakcie blisko 40 lat istnienia Laboratorium są gwarancją wysokiej jakości wykonywanych przez nas badań. Nasza fachowość została potwierdzona certyfikatem uzyskanym w Polskim Centrum Akredytacji.

Nasze badania prowadzimy w oparciu o poniższe metody:

 • Badania stanu technicznego konstrukcji obudów szybów dokonywane pod kątem oceny parametrów wytrzymałościowych materiału obudowy realizowane są metodą nieniszczącą, z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury ultradżwiękowej i sklerometrycznej, z procedurą skalowania metod nieniszczących badaniami próbek pobranych z konstrukcji obudowy.
  Wskazane wyżej metody badawcze posiadają akredytację nr AB 726 Polskiego Centrum Akredytacji PCA w Warszawie.
 • Stosowana metodyka badań zachowania się obudowy kotwowej i stropu wyrobisk bazuje na rozwiązaniach opracowanych przez firmę Strata Control Technology.
 • Badania kotew mocujących zbrojenie realizowane są w oparciu o własną metodykę badawczą, zweryfikowaną badaniami laboratoryjnymi oraz obiektowymi.
 • Badania gruntów prowadzimy metodami znormalizowanymi (PN-88/B-04481:1988).
 • Badania własności fizycznych materiałów podsadzkowych pochodzenia naturalnego i przemysłowego oraz badania stanu rurociągów podsadzkowych prowadzone są w oparciu o metodykę określoną obowiązującymi normami oraz instrukcjami wewnętrznymi.
  Stosowane metody badawcze posiadają akredytację nr AB 726 Polskiego Centrum Akredytacji PCA w Warszawie.

Nasze uprawnienia:

Posiadamy uprawnienia rzeczoznawcy przyznawane przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego do:

 • wydawania opinii na temat doboru obudowy szybów oraz wlotów do szybów, a w zakładach wydobywających węgiel kamienny – doboru obudowy wyrobisk o przekroju poprzecznym przekraczającym 30 m2,
 • określania aktualnego i przewidywanego stanu zagrożenia tąpaniami złoża (pokładu) lub jego części, z uwzględnieniem warunków geologiczno-górniczych, właściwości geomechanicznych pokładu oraz badania skał stropowych dla celów zaliczania złoża i pokładu do odpowiednich stopni zagrożenia tąpaniami,
 • określania klas stropu i spągu złoża rud miedzi w podziemnych zakładach wydobywających rudy miedzi dla celów związanych z zaliczeniem złoża do odpowiednich stopni zagrożenia tąpaniami,
 • Doboru obudowy kotwowej na podstawie wyznaczonych własności geomechanicznych skał oraz klas stropu dla potrzeb doboru tej obudowy w zakładach górniczych wydobywających rudy miedzi.

Dysponujemy następującym wyposażeniem:

 • zestaw ultradźwiękowy do nieniszczących badań betonów i murów,
 • sklerometry typu M i N, w tym również sklerometry z cyfrową obróbką wyników pomiarów do badań betonów,
 • defektoskop ultradźwiękowy GE USM 35 XS,
 • georadar Mala CX,
 • betonoskop Olson Instruments CTG-1TFSW-ST,
 • betonoskop Proceq Tico,
 • betonoskop ACSYS UK1401M SURFER,
 • wiertnica spalinowa z napędem hydraulicznym,
 • sondy ekstensometryczne,
 • zestawy kotew oprzyrządowanych,
 • cyfrowy grubościomierz ultradźwiękowy firmy Krautkramer,
 • zestaw eodometrów i przyrządów do badania wodoprzepuszczalności,
 • maszyna wytrzymałościowa typu Compact 1500 wyposażona w zestaw do rejestracji ściśliwości,
 • komora klimatyzacyjna firmy Ernst Votach,
 • sztywne maszyny wytrzymałościowe firmy Walter+Bai typu S 1500 D i DP 100 S,
 • maszyna wytrzymałościowa firmy Amsler typu 200 D79,
 • maszyna wytrzymałościowa firmy VEB Lipsk typu ZD-40,
 • agregat ciśnieniowy firmy Walter+Bai typu PA-HD 2000 z komorą typu TZ-2000 do badań trójosiowych,
 • zestaw maszyn z narzędziami diamentowymi do obróbki skał i przygotowania próbek do badań,
 • zestawy rejestrujące do prowadzenia pomiarów parametrów drgań na powierzchni terenu oraz w wyrobiskach górniczych,
 • aparat bezpośredniego ścinania,
 • płyta VSS,
 • mechaniczny aparat Proctora,
 • edometr,
 • podstawowy sprzęt do badań laboratoryjnych właściwości fizycznych gruntów.

Kontakt:

mgr inż. Dorota Nitek
Kierownik
kom. + 48 887 870 139
kom. + 48 783 934 949
wyślij e-mail:

ul. Pracka 3, 54-066 Wrocław