W czym możemy Ci pomóc? 71 781 22 01

Laboratorium Zagrożeń Pyłowo-Gazowych i Klimatycznych

O nas / Zakłady badawcze

Laboratorium Zagrożeń Pyłowo-Gazowych i Klimatycznych

Nasze Laboratorium to specjalistyczna pracownia badawcza, która wykonuje analizy chromatograficzne gazów, degazację próbek rdzeni skalnych, a także oznaczanie zawartości krzemionki krystalicznej w pyłach przemysłowych. Fachowość naszego zespołu oraz rozbudowana infrastruktura badawcza już od kilkudziesięciu lat gwarantują najwyższą jakość świadczonych przez nas usług.

Od 2000 roku posiadamy certyfikat TÜV w zakresie badań, prac badawczych, projektowych i inżynierskich, analiz techniczno-ekonomicznych, który spełnia wymagania normy ISO 9001:2008. W 2001 roku wdrożyliśmy system zarządzania środowiskowego zgodny z PN-EN ISO 14001.

Badania prowadzimy w oparciu o poniższe metody:

 • Badania składu powietrza w podziemnych wyrobiskach górniczych oraz na stanowiskach pracy w zakładach przemysłowych prowadzone pod kątem zawartości gazów niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia realizujemy metodą chromatografii gazowej. Badania te umożliwiają bardzo dokładną analizę ilościową gazów – na poziomie 1ppm (0,0001%).
 • Wyznaczanie stężeń gazów niebezpiecznych i szkodliwych (w tym m.in.: metanu, siarkowodoru, dwutlenku siarki, tlenków azotu i tlenków węgla) w przestrzeni podziemnych zakładów górniczych oraz na stanowiskach pracy w zakładach przemysłowych wykonujemy metodą odczytu bezpośredniego z wykorzystaniem przenośnych detektorów gazu.
 • Badania zawartości CH4, C2H6, C3H8, C4H10, C5H12, O2, N2, H2, CO, CO2 w skałach, wodzie i płuczce wodnej przeprowadzamy metodą degazacji oraz chromatografii gazowej.
 • Ilościowe oznaczanie wolnej krystalicznej krzemionki (SiO2) w pyłach respirabilnych w wyrobiskach górniczych oraz na stanowiskach pracy w zakładach przemysłowych wykonujemy metodą spektrometrii w podczerwieni FT-IR.
 • Badania warunków klimatycznych na stanowiskach pracy opracowujemy metodą bezpośrednich pomiarów parametrów mikroklimatu.
 • Badania wydatku energetycznego pracowników podczas zmiany roboczej wykonujemy metodą z wykorzystaniem czujników stanu fizjologicznego pracownika.

Dysponujemy następującym wyposażeniem:

 • spektrometr FT-IR Avatar,
 • chromatograf gazowy z detektorem płomieniowo jonizacyjnym,
 • chromatograf gazowy z detektorem cieplno przewodnościowym,
 • aparatura do degazacji rdzeni skalnych, wody i płuczki wodnej,
 • miernik wielogazowy MX6 (CH4, CO, CO2, NO2, SO2, H2S),
 • miernik wielogazowy MX4 (CH4, SO2, H2S, O2),
 • anemometry Lambrecht, psychrometry aspiracyjne Assmana,
 • cyfrowy miernik ciśnienia,
 • termometry,
 • termohigrometr,
 • aspiratory (pyłomierze indywidualne) CIP-10 oraz SKC,
 • waga analityczna AG-135 Mettler-Toledo (0,1 mg / 0,01 mg),
 • chromatograf Agilent 7890A (FID+TCD).

Kontakt:

mgr inż. Maciej Nowysz
Kierownik
tel.: +48 785 991 320
wyślij e-mail:

ul. Pracka 3, 54-066 Wrocław