W czym możemy Ci pomóc? 71 781 22 01

Zakład Aerologii Górniczej

O nas / Zakłady badawcze

Zakład Aerologii Górniczej

Wykonujemy ekspertyzy oraz prace badawcze, a także realizujemy pomiary obiektowe i badania laboratoryjne z zakresu szeroko pojętej aerologii w kopalniach podziemnych, obejmującej zagadnienia przewietrzania, warunków klimatycznych oraz zagrożeń gazowych, gazogeodynamicznych, pyłowych i pożarowych.

W zakres działalności naszego Zakładu wchodzą prace badawcze związane z analizą przewietrzania rejonów robót górniczych, oceną stanu zagrożenia klimatycznego i gazowego (zarówno gazami pochodzenia naturalnego, jak i uwalnianymi w procesie technologicznym) oraz oceną innych zagrożeń aerologicznych w kopalniach. W ramach podejmowanych przez nas prac dokonujemy oceny stanu zagrożenia oraz prowadzonej w tym zakresie profilaktyki, a także wyznaczamy kierunki dalszych działań, mających na celu poprawę warunków i bezpieczeństwa pracy.

Zatrudnieni w naszym Zakładzie specjaliści opracowują koncepcje i rozwiązania techniczne, a także analizują i oceniają skuteczność działania systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych dla kopalń podziemnych. Wszystkie prace o charakterze eksperckim prowadzone są przez rzeczoznawcę WUG, który posiada niezbędne uprawnia w odpowiednim zakresie merytorycznym.

Wykonywane przez nas usługi pomiarowe dotyczą:

  • parametrów wentylacyjno-klimatycznych w wyrobiskach,
  • zawartości gazów palnych i toksycznych,
  • wydatku energetycznego i parametrów fizjologicznych pracowników,
  • parametrów pracy wentylatorów kopalnianych.

W nowoczesnym Laboratorium Zagrożeń Pyłowo-Gazowych i Klimatycznych wykonujemy analizy chromatograficzne gazów, degazację próbek rdzeni skalnych oraz oznaczanie zawartości krzemionki krystalicznej w pyłach przemysłowych.

Laboratorium Zagrożeń Pyłowo-Gazowych i Klimatycznych

Prace badawcze i opinie eksperckie wydajemy w oparciu o uprawnienia rzeczoznawcy WUG do spraw ruchu zakładu górniczego, w grupie:

  •  XV – zagrożenie metanowe i pyłowe (w zakresie badania stanu zagrożenia metanowego w przypadku stwierdzenia w polach niemetanowych stężenia metanu w powietrzu wynoszącego 0,5% lub więcej oraz w zakresie przeprowadzania badań i sporządzania opinii dla potrzeb zaliczenia udostępnionego złoża lub jego części w podziemnych zakładach górniczych wydobywających rudy metali nieżelaznych do I kategorii zagrożenia metanowego),
  • XVI – zagrożenie pożarowe (w zakresie wykonywania badań odbiorczych komór paliw, stałych komór napełniania zbiorników maszyn, komór środków smarnych oraz maszyn do transportu paliw i środków smarnych, wyposażonych w stałą, samoczynnie uruchamianą instalację gaśniczą),
  • XVIII – zagrożenie wyrzutem gazów i skał (w zakresie przeprowadzania badań i sporządzania opinii dla potrzeb zaliczenia złoża lub jego części w podziemnych zakładach górniczych do odpowiedniej kategorii zagrożenia wyrzutami gazów i skał),
  • XX – zagrożenie klimatyczne (w zakresie opiniowania profilaktyki zapewniającej utrzymanie właściwej temperatury zastępczej klimatu w wyrobiskach wykonywanych w górotworze, którego temperatura pierwotna jest większa niż 40°C).

Ekspertyzy i prace badawcze

Usługi projektowe

Usługi pomiarowe

Usługi laboratoryjne

Kontakt:

mgr inż. Wojciech Kulik
Kierownik Zakładu Aerologii Górniczej
tel.  +48 887 870 759
wyślij e-mail:

ul. Pracka 3a
54-066 Wrocław

dr inż. Sławomir Gajosiński
Zastępca Kierownika Zakładu Aerologii Górniczej
kom.  + 48 785 994 186
wyślij e-mail:

ul. Pracka 3a
54-066 Wrocław